Седница Савета родитеља септембар 2023

Извод из записника са првеседницеСаветародитељаОШ“АнтаБогићевић,Лозница,одржане:13.09.2023. у 18,05 часова

 

 

Првој, конститутивној седници Савета родитеља је присуствовало28 родитеља.Седници Савета суприсуствовалиСнежана Јанковић-учитељица,Јелена Марић–професор француског језика,Владимир Ђукановић- професор физике, Јустина Ћосић- професор биологије, Гордана Марковић Сакић- психолог-идиректоршколе-ВеснаПанић.

 

СеднициСаветародитељајепредложенследећи

 

Дневниред:

 

 1. КонституисањеСаветародитељазаовушколскугодину,
 2. УсвајањегодишњегпрограмарадаСаветародитељазашколску2023/2024.годину,
 3. Извештајдиректораорадушколеушколској2022/2023.години,
 4. УпознавањесаГодишњимпланомрадашколезашколску2023/2024.годину,

(Давањесагласностинапрограмизвођењаекскурзијаинаставеуприродиуовојшколскојгодини),

 1. Изборосигуравајућегдруштвазаосигурањеученика,
 2. Предлозишколеонамениикоришћењуученичкихсредстава,
 3. Предлози за учешће родитеља у Тимовима школе
 4. ИзборпредставникаСаветародитељашколезаОпштинскисаветродитеља(представник изаменик представника) ,
 5. Иницијатива Савета родитеља школе за даље несметано коришћење игралишта
 6. Разно

 

 

ПрепрветачкедневногредадиректоршколеВеснаПанићје поздравила све и упозналапредставнике оважности ињиховој улози пресвега као чланова саветодавног тела. Прочитан је из Закона о основама система образовања и васпитања члан 120. који се односи на Савет родитеља. Упознати су са својом улогом и задацима. Сваком члану Савета родитеља је на самом састанку уручен и Пословник о раду Савета родитеља ОШ „ Анта Богићевић“.

 

 1. У складу са Пословником о раду СР ОШ“Анта Богићевић” , седница је отпочела у18:05часовапредвиђенимначиномконституисањаСР.СедницујеотворилаЈасна Зебић прва са списка делегираних чланова савета. Потом се прешло на предлагање кандидата за председника СР.

Закључак:Наконгласањародитељисузапредседника СР изабралиВиолету Глишићизаменика:Душка Ђурића.

Савет родитеља ОШ “Анта Богићевић” у овој школској години ће водити Виолета Глишић а у њеном одсуству седницама ће председавати Душко Ђурић.

 

 

 

 1. Директор- Весна Панић изнела је годишњи програм рада Савета родитеља. у школској2023/2024.години. Прочитане су предвиђене тачке дневног реда за сваку од 4-5 седница колико би их требало бити током године. Усвојен је Годишњи програм рада Савета родитеља- једногласно. Није билопредлога за допуне и измене, а ако се током године укаже потреба могу се додати као тачке за разматрање и дискусију на већ предвиђене и планиране теме за дискусију, рад и одлучивање и нове тачке дневног реда.

Закључак:Родитељисуусвојили План ипрограмрада Саветародитељазашколску2023/2024.годину.

 

 1. Директоршколејеподнелаизвештајорадушколеупротеклојгодини.Истакла је колико је било ученика и запослених у прошлој школској години.Било је говора о околностима у којима се остваривала настава и о томе како се школа носила са изазовима.Речено је да је завршни испит ученика одлично организован и да се очекују резултати ученика. Истакла је да су резултати ученика са општинских, окружних домеђународних такмичења били одлични. Сви резултати свих ученика школе се се налазе на сајту школе. Било је говора и о уређењу школе, о набављеним наставним средствима као и донацијама за школу. Све у свему , за нама је једна успешна али тешка школска година. Извештај о раду школе је завршен закључцима и препорукама за рад у овој школској години.

 

Закључак:ЧлановиСаветародитељасуупознатисаГодишњимизвештајеморадушколезашколску2022/2023.годину.

 

 

 1. Годишњи план рада школе је документ који нам служи да детаљно предвидимо све активности свих облика рада као и задужења за реализаторе истих. Предвиђени су и временски оквири реализације свих планова рада. У изради Годишњег плана рада школе, осим психолога, педагога, директора школе, учествовали су сви координатори тимова и стручних актива, руководиоци стручних и разредних већа, библотекар као и чланиви комисија школе. Главне препоруке у циљу још бољег рада за ову годину су: пратити смернице министарства просвете и организовати активности школе у складу са препорукама које су нам дате. Бiло је говора о променама у организационој структури, стручности наставника за извођење наставе, као и најзначајнијим планираним активностима родитеља,

Директорје закључио да смо спремни за ову школску годину уз жеље да створимо климу за рад која одговара свим учесницима образовно- васпитног процеса.

 

Закључак:ЧлановиСРсуупознатисаГодишњимпланомрадашколезашколску2023/2024.годину

4а) У оквиру ове тачке Дневног реда родитељима је дат предлог плана извођења екскурзија и наставе у природи.

Родитељима је дат предлог Плана извођења екскурзије и наставе у природи.Родитељи су као и претходне године дали сагласност на све сто је планирано.ЕкскурзијесепланирајупопрепоруциМинистарствапросветенаукеитехнолошкогу   првом и другом полугодишту.

4а) ГЕНЕРАЦИЈСКИ ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА

 

 

 

Разред Трајање М а р ш р у т а Обилазак Време
I разр. 1 дан Лозница-Мачков камен- Столице- Крупањ- Добри Поток Обилазак споменика на Мачковом камену, повратак преко Столица ка Курпњу. Шетња и обилазак града. Посета Добром потоку друго полугодиште
II разр. 1 дан Лозница-Ваљево-Лелић-Бранковина–Лозница Обилазак Ваљева- старог дела под називом Тешњар и посета музеја Града Ваљево, новог дела града, посета споменика Десанки МаксимовићОдлазак у Лелић. Посета Бранковини ( школа, музеј, библиотека) друго полугодиште
III разр.

 

1 дан Лозница-Шабац—Лозница Обилазак Шапца- старог града, реке Саве, новог дела града, Парка науке Летњиковац, посета народном музеју као и Народној библиотеци града Шапца. Обилазак пољопривредне школе у Шапцу- зоо- врта и ручак у Пољопривредној школи друго полугодиште
IV разр. 1 дан Лозница-Нови Сад–Лозница Лозница, Шабац, Пећинци и посета Музеју хлеба.Одлазак у манастир Хопово, затим у Сремску Каменицу и посета куће Јована Јовановића Змаја. Одлазак до Новог Сада, посета Природњачком музеју, центру Новог Сада и Дунавском парку друго полугодиште

 

 

Vразр. 2 дан 1. дан

Лозница-Соко Град- Шарган

 

,Дрвенград- Златибор

( преноћиште)

Манастир Соко Град; манастир Рача, Дрвенград и пратећи објекти,вожња Шарганом,

 

 

 

2. дан

Стопића пећина, шетња Златибором, обилазак културно- историјских споменика

друго полугодиште

 

2. дан

Златибор: Стопића пећина, -Кадињача- Бајина Башта

( Манастир Рача)

 
VIразр. 2 дана 1.Лозница-Фрушка гора-дворац Дунђерски- Палић-

( преноћиште)

Суботица

Фрушка гора ( пауза), дворац Дунђерски,-Палићко језеро, зоо врт,Суботица

(преноћиште,

Хотел „ Патриа“у Суботици

друго полугодиште
    2. Сомбор- Врдник- Лозница Градска кућа у Сомбору, Галерија Милана Коњовића, кућа Лазе Костића- ручак- Врдник

(манастир сремска Раваница)- Лозница

друго полугодиште
VII раз 2 дана 1. дан:

Лозница- Ваљево, Аранђеловац-Топола, Деспотовац, Крагујевац

(преноћиште)

Ваљево(пауза)-Буковичка Бања

(шетња парком)- Опленац(опленачка црква, кућа краља Петра првог)- Карађорђев конак- Крагујевац

(Шумарице)

друго полугодиште
    2. дан

Деспотовац-Београд (ауто пут) Лозница

Ресавска пећина- Манасија- Деспотовац

( ручак)- Раваница- Лозница

друго полугодиште
VIII разр. 3 дана 1.Лозница-Београд-Смедрево- Голубац, Лепенски вир- Ђердап, Кладово

(преноћиште)

Лoзница- Смедерево тврђава обилазак-обилазак Голубачке тврђаве-Лепенски вир-Ђердап-Кладово Прво полугодиште, октобар, новембар
2.Ђердап-Неготин-Гамзиград-Зајечар-Ниш

(преноћиште)

2.Ђердапска ХЕ, Мокрањчева кућа,Хајдук Вељков музеј ,Гамзиград, Зајечар ( ручак),Ниш

( преноћиште)

3. Чегар, Медијана,Ћеле кула, музеј Медијана,тврђава, шетња, ручак- Јагодина зоо-врт,музеј воштаних фигура- Београд- Лозница

 
3. Ниш, Јагодина- Београд- Лозница

 

 

 

1.1.1     Организација „наставе у природи“

НАСТАВА У ПРИРОДИ је уврштена у наставни план као ОБЛИК ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА у трајању 7-10 дана. са јасним и прецизним упутством о начину организовања. Одељењско веће је предложило да се рекреативна настава организује у трајању од 5 ноћења ( 6 дана).

Одељенска већа млађих разреда ће предложити могуће дестинације за извођење овог вида наставе а родитељи писменим анкетирањем ће се изјаснити да ли су сагласни. Екскурзије и Настава у природи ће се изводити у складу са Правилником и Планом јавних набавки.

На основу досадашњих искустава у реализацији и сагледавања потреба деце, предлози школе који ће бити понуђени родитељима на разматрање су:

 

Време реализације Разред Место извођења наставе у природи
друго пол. I Копаоник
друго полугодиште II Копаоник
друго полугодиште III Копаоник
друго полугодиште IV Копаоник

 

 

НијебилопредлогазаизменеПланаизвођењаекскурзијеинаставеуприродипајепредложенпланједногласноусвојен.

Закључак 4:ЧлановиСРсуупознатисаГодишњимпланомрадашколезашколску2023/2024.годину. А у оквиру те тачке дневног реда дата је сагласност

( једногласно) на генерацијски план екскурзија и план наставе у природи.

Закључак:УсвојенјеједногласнопредложениПланоизвођењуекскурзијеинаставеуприроди.

5. Наконпрегледаних свих понуда осигуравајућих кућа:

 1. “Kompanija Dunav osiguranje”

2. “AMS osiguranje“

3. „Триглав осигурање“

4. „Generali Osiguranje Srbija“

5. „ Milenijum osiguranje“

6.   „WIENER STADTISHE“

трочлана комисија је дала члановима СР на разматрање свој предлог. Наиме, упоређујући све понуде за осигурање ученика школе, дошли су да закључка да је понуда Milenijum osiguranjа“ најповољнија.

Објашњенесуразликеупонудамаидатиразлозизбогчегапредлажуовуосигуравајућу кућу. Родитељи су се изјашњавали дизањем руку. Већином од 18 гласова јеизабран предлог комисије. Сума коју родитељи треба да уплате да би ученик биоосигуран, 24 сата, за годину дана је 300,00 динара. Осигуравајуће друштво је

Milenijum osiguranje”.

 

Закључак:Предлогзаосигурањеученикаиосигуравајућекуће“ Milenijum osiguranje”јеусвојен.

 

6. Поводом ове тачке дневног реда родитељи су упознати са предлозима одељењскиг старешина о броју ученика који су предложени Савету родитеља за разматрање и Школском одбору на усвајање одлуке о праву на бесплатну ужину и продужени боравак.

Савет родитеља је сагласан да се у складу са могућностима школе на Школском одбору и донесе одлука.

. Родитељи су предлагали и прикупљање ученичког динара али је објашњено зашто школа не подржава тај вид активности. Договорићемо се о заједничким акцијама али ученички динар нећемо прикупљати.

Закључак. Размотрени су сви предлози одељењских старешина и дати на усвајање Школском одбору

7. Поводом седме тачке дневног реда родитељима је објашњена важност рада у стручним органима школе. Осим у Тиму за сарадњу са породицом родитељи ће бити укључени у рад и стручних актива и тимова, али и по потреби ће бити позивани за одређена заједничка питања што су они са одобравањем и прихватили.

За сада за избор чланова Савета родитеља за Тимове школе изабрани су следећи родитељи:

  СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА КОЈИ ЈЕ УКЉУЧЕН У РАД
Стручни актив за школско развојно планирање Борис Стефановић- члан локалне самоуправе и Ивана Јовановић ( 8-4)-родитељ
Тим за самовредновање рада школе Маријана Јовановић ( 2-1)
Тим за заштиту деце од насиља Марко Јовановић 5-2, Драгица Севић 3-3
Тим за сарадњу са породицом По један представник родитеља на нивоу разреда
Тим за инклузивно образовање Лидија Добросављевић 6-3
Тим за ПО Јелена Сандић 8-2
Комисија за исхрану ученика биће изабрана накнадно у договору са родитељима
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Виолета Глишић 8-1 и Душко Ђурић 7-1
Тим за развој међупредметних компетенција и развој предузетништва Марија Николић 1-4

 

ЗАКЉУЧАК. Изабрани су родитељи који ће остварити своје учешће у тимовима школе у школској 2023/24. години

 

8. ЗапредставникаОпштинског Савета родитељаизабранје:

Марија Николић ( 1-1)

изањеног заменика   Ивана Јовановић.( 8-4)

 

Закључак: Изабрани су представници школе за Општински Савет родитеља, а то су: Марија Николић и Ивана Јовановић

 

9.Иницијатива Савета родитеља школе за даље несметано коришћење игралишта je девета тачка дневног реда.

 

Родитељима је детаљно објашњено садашње стање као и историјат промена на катастарској парцели где се налази школскио игралиште. Било је говора о до сада оствареним контактима и састанцима које су представници школе имали са Црквеном општином старолозничком и представницима града. Сви родитељи Савета су сагласни са иницијативом школе и активностима које ће наступити у наредном периоду.

Сви су мишљења да школа не сме остати без спортских терена које користи шездесет година уназад.

 

.Нијебилонакнаднихпитањародитеља.

 

 

СедницаСаветародитељазавршенау20часова и 10 минута..

 

 

Записничар:                                                                                        Председниксавета:

________________________                                                         ______________________

Снежана Јанковић                                                                             Виолета Глишић