Седницa Савета родитеља новембар 2023

Записник са седнице Савета родитеља одржане 23. 11. 2023. год. са почетком у 18:05, у учионици број 1.

Присутно 26 родитеља, директорка, психолог, учитељи Србијанка Остојић, Оливера Стајић и натавница Јелена Марић. За седницу је предвиђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Одговори на питања родитеља
 2. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог класификационог периода
 3. Активности школе на реализацији тематских дана
 4. Предлог за област самовредновања рада школе
 5. Постигнућа ученика осмог разреда на завршном испиту
 6. Упознавање родитеља са инклузивним образовањем и обухвашћеношћу ученика
 7. Упознавање ученика са потребом доношења интерног акта о забрани употребе мобилних телефона
 8. Избор комисије за избор најповољнијег понуђача за фотографисање ученика у школској 2023/ 24.године

РЕАЛИЗАЦИЈА

 1. Одговоре на питања родитеља дала је директорка :

Питање : Зашто се допунска настава (V2) одржава у 7:15?

Наставница је оптерећена са четири часа допунске наставе, као и са додатном, али је ипак решено и померено за други термин.

Питање : Зашто ученици VI 2 имају час заједно са ученицима осмих разреда­?

Одговор: Због наставника који раде у више школа постоје одређени лимити који ограничавају могућност израде распореда часова који је повољан за све, због тежине при изради распореда , али и да ће се уколико постоји могућност да се то питање реши да ће се решити.

 1. Извештај о успеху ивладању ученика на првом класификационом периоду, поднела психолог Гордана Сакић.
 2. Извештај о реализацији тематских дана школе поднела директорка. Прва седмица ( Панои : ,, Правила понашања“, како би било што мање конфликата, такође све одељењске старешине су радиле на мирном решавању проблема, развијању емпатије код ученика…)Током школске године тематски дани ће се реализовати према плану реализације који је саставни део Годишњег плана рада школе.

Препорука за све школе је да се за самовредновање рада школе за школску 2023/24.годину вреднују следеће области Подршка ученицима и Етос. Један део самовредновања је већ завршен али се свакако све активности настављају до полугодишта ове школске године а и касније.

 1. Психолог школе је упознала чланове са постигнућима ученика осмог разреда на завршном испиту.Резултати ученика наше школе су високо изнад републичког просека и за наставни предмет српски језик и књижевност и за наставни предмет математику.
 2. Родитељи су упознати са програмом инклузивног образовања и обухваћеношћу ученика. Две Кинескиње и 20 Руса имају подршку у учењу српског језика. У вишим разредима имамо два ученика који иду по ИОП-у 3. У наредном периоду биће свакако више ученика са којима ће се радити по ИОП-у 3.
 3. Директорка упознала чланове са примером добре праксе,

ОШ ,, Лаза К. Лазаревић“ из Шапца који су донели интерни акт којим се прописује начин употребе мобилних телефона и да до сада нису имали никаквих проблема. Сви родитељи су се сложили да представници СР у својим одељењима на првом родитељском састанку упознају остале родитеље и поделе анкете (које ће до тада бити спремне ) како би се сви родитељи изјаснили. До сада су телефони одузимани, али још увек никоме није смањена оцена из владања. Мишљење свих родитеља је да би се доношењем овог   акта смањила злоупотреба мобилних телефона.

Србијанка Остојић подржава одлуку и каже да код ње ученици када дођу у школу одлажу телефоне на катедру и узимају их када крену кући.

 1. Изабрани чланови комисије ( једногласно ) за фотографисање за школску 2023/24.годину :
 2. Мирјана Ђокић VII-4
 3. Лидија Добросављевић II-3
 4. Драгиша Ђурић III-1
 5. Јелена Сандић VIII-2

Седница завршена у 19:40.

 

Записничар:                               Председник савета родитеља:

_________________                   _______________________

Оливера Стајић                                 Виолета Глишић