Програм рада Савета родитеља

    1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Школски одбор је орган управљања школом, а број чланова и састав Школског одбора је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, члан 115. и 116. (“Сл.гласник РС”). бр.88/2017,7/2018,10/2019,6/2020. Он помаже школи да садржајније, свестраније и организованије у сваком погледу школу чвршће повеже са друштвеном средином и свестано упозна са њеним потребама и проблемима, како би се школа са своје стране свестраније ангажовала на решавању одређених проблема а такође и друштвена средина помогла решавање одређених проблема у школи.

По важећем Закону Школски одбор наше школе чини девет чланова:

три члана које именује Наставничко веће;

три члана које именује Савет родитеља и

три члана које именује Градска скупштина .

Законом прописани послови Школског одбора у својој операционализацији имају следећу програмску структуру:

I СТАТУТ ШКОЛЕ

II ПЛАНОВИ РАДА

III ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ

IV НАСТАВНИ КАДАР

V ОРГАНИЗОВАНИ СУСРЕТИ

VI ОРГАНИЗОВАНЕ АКЦИЈЕ

I СТАТУТ ШКОЛЕ

Разматрање предлога и доношење Статута школе

Текуће иновирање појединих статутарних решења

II ПЛАНОВИ РАДА

Доношење Годишњег плана рада школе

Доношење Годишњег плана рада Школског одбора

Доношење финансијског плана и плана дугорочног развоја школе

Усвајање Школског развојног плана

Усвајање Школских програма

III ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ

Усвајање Годишњег извештаја о раду школе

Разматрање и усвајање полугодишњег извештаја директора о раду школе

Усвајање извештаја о пословању школе у протеклој календарској години

Усвајање извештаја о реализацији пројекта у које је школа укључена

Разматрање текућих извештаја у вези са текућим активностима или извршеним инспекцијским прегледима

IV НАСТАВНИ КАДАР

Доношење одлука о расписивању конкурса за упражњена радна места у школи

Избор радника по расписаним конкурсима а у складу са разрађеним критеријумима узимајући у обзир законске прописе, препоруке чинилаца из друштвене средине и текуће потребе школе

V ОРГАНИЗОВАНИ СУСРЕТИ

Учешће у прослави Дана школе

Учешће у прослави Дана Светог Саве

Учешће у другим културним манифестацијама које организује школа

Сусрет са представницима привредних и услужних делатности ради укључивања у живот и рад школе: спонзорски, донаторски или на друге начине

VI ОРГАНИЗОВАНЕ АКЦИЈЕ

Подстицање еколошких акција у школи

Издавање школског листа „Ученик“ уз помоћ спонзора

Помоћ школи у организовању стручних семинара и саветовања

Ово су најважнија питања која разматра школски одбор. У зависности од актуелних потреба она ће бити разматрана на седницама и евентуално додата и нека друга.

Седнице се одржавају по потреби а сазива их председник у сарадњи са директором школе.

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Рб.

Подручје послова и програмски садржаји

носилац послова

1.

Разматрање и усвајање Извештаја о

раду у школској 2020/21.години

Директор

2.

Разматрање и доношење Годишњег плана рада школе за школску 2021/22.

Директор и стр.сарадници

3.

Доношење одлуке о одобравању финансијских средставау вези набавке неопходних наставних средстава

Директор

4.

Разматрање и усвајање одлука о праву на бесплатну ужину и боравак ученика школе

Директор и стр.сарадници

5.

Давање мишљења као и предлога начина у вези извођења екскурзија и наставе у природи у складу са упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Секретар

5.

Одлучивање о коришћењу средстава школе у складу са Законом

Директор

6.

Разматрање и предузимање мера за побољшање услова рада школе

Директор

7.

Одлучивање по другом степену у складу са Законом

Директор, Секретар

8.

Именовање чланова комисија које формира Школски одбор

Директор

9.

Доношење општих аката у складу са Законом

Секретар, Директор

10.

Усвајање финансијског извештаја

Шеф рачуноводства

11.

Усвајање итвештаја о самовредновању рада школе

Директор и стр.сарадници

12.

Усвајање ОБЛАСТИ самовредновања

Директор и стр.сарадници

13.

Анализа самовредновања из Развојног плана рада установе

Директор и стр.сарадници

14.

Анализа сарадње са друштвеном средином

Школски одбор

15.

Анализа рада и успеха ученика у наст. и ваннаст. активностима

Школски одбор

16.

Реализација програма школског маркетинга

Директор

17.

Анализа кадтовских потреба за наредну школску годину

Школски одбор и директор

18.

Извештај и анализа годишњег рада Школког одбора

Школски одбор