Исходи на крају првог разреда

ОШ „АНТА БОГИЋЕВИЋ“ ЛОЗНИЦА

ИСХОДИ – РЕЗУЛТАТИ УЧЕЊА НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА ЗА РОДИТЕЉЕ  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 1. разликује изговорени глас и написано слово; изговорене и написане речи и реченице;
 2. влада основном техником читања и писања ћириличког текста;
 3. разуме оно што прочита;
 4. активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који му се чита;
 5. препозна песму, причу и драмски текст;
 6. одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и место дешавања у вези са прочитаним текстом;
 7. уочи ликове и прави разлику између њихових позитивних и негативних особина;
 8. изрази своје мишљење о понашању ликова у књижевном делу;
 9. препозна загонетку и разуме њено значење;
 10. препозна басну и разуме њено значење;
 11. разликује слово, реч и реченицу;
 12. правилно изговори и напише кратку и потпуну реченицу једноставне структуре са одговарајућом интонацијом, односно интерпункцијским знаком на крају;
 13. правилно употреби велико слово;
 14. учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;
 15. обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима;
 16. усмено препричава; усмено прича према слици/сликама и о доживљајима;
 17. усмено описује ствари из непосредног окружења;
 18. бира и користи одговарајуће речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;
 19. напамет говори краће књижевне текстове;
 20. учествује у сценском извођењу текста;
 21. пажљиво и културно слуша саговорнике;
 22. слуша, разуме и парафразира поруку;
 23. слуша интерпретативно читање и казивање књижевних текстова ради разумевања и доживљавања;
 24. примењује основна правописна правила
 25. пише читко и уредно;
 26. писмено одговара на постављена питања;
 27. спаја више реченица у краћу целину;
 28. пише реченице по диктату примењујући основна правописна правила;
 29. гласно чита, правилно и са разумевањем;
 30. тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног;
 31. пронађе информације експлицитно изнете у тексту.

Популарни и информативни текстови

Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о значајним личностима српског језика, књижевности и културе (Свети Сава, Вук Стефановић Караџић, знаменита завичајна личност и др.); Милан Шипка: Буквар

ДОМАЋА ЛЕКТИРА

Јован Јовановић Змај, Песме за децу (избор)

Избор из басни и сликовница за децу

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК :

 1. поздрави и отпоздрави, примењујући најједноставнија језичка средства;
 2. представи себе и другог;
 3. разуме јасно постављена једноставна питања личне природе и одговара на њих;
 4. разуме кратка и једноставна упутства и налоге и реагује на њих;
 5. даје кратка и једноставна упутства и налоге;
 6. разуме позив и реагује на њега;
 7. упути позив на заједничку активност;
 8. разуме кратке и једноставне молбе и реагује на њих;
 9. упути кратке и једноставне молбе;
 10. искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан начин;
 11. разуме једноставно исказане честитке и одговара на њих;
 12. упути једноставне честитке;
 13. препозна и именује жива бића, предмете и места из непосредног окружења;
 14. разуме једноставне описе живих бића, предмета и места;
 15. опише жива бића, предмете и места користећи једноставна језичка средства;
 16. разуме свакодневне исказе у вези са непосредним потребама, осетима и осећањима и реагује на њих;
 17. изрази основне потребе, осете и осећања кратким и једноставним језичким средствима;
 18. разуме једноставна обавештења о положају у простору и реагује на њих;
 19. тражи и пружи кратка и једноставна обавештења о положају у простору;
 20. разуме једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање и реагује на њих;
 21. тражи и даје једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање;
 22. разуме једноставне исказе за изражавање допадања/недопадања и реагује на њих;
 23. тражи мишљење и изражава допадање/недопадање једноставним језичким средствима.

МАТЕМАТИКА

 1. одреди међусобни положај предмета и бића и њихов положај у односу на тло;
 2. упореди предмете и бића по величини;
 3. уочи и именује геометријске облике предмета из непосредне околине;
 4. именује геометријска тела и фигуре;
 5. групише предмете и бића са заједничким својством;
 6. сложи/разложи фигуру која се састоји од познатих облика;
 7. разликује: криву, праву, изломљену, затворену и отворену линију;
 8. црта праву линију и дуж помоћу лењира;
 9. броји унапред и уназад и са прескоком;
 10. прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве стотине и прикаже их на бројевној правој;
 11. користи редне бројеве;
 12. разликује парне и непарне бројеве, одреди највећи и најмањи број, претходника и следбеника;
 13. користи појмове: сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика;
 14. сабира и одузима два једноцифрена броја не записујући поступак;
 15. сабира и одузима до 100 без прелаза преко десетице;
 16. растави број на сабирке и примени замену места и здруживање сабирака ради лакшег рачунања;
 17. реши текстуални задатак са једном операцијом;
 18. разликује новчане апоене до 100 динара и упореди њихову вредност;
 19. уочи правило и одреди следећи члан започетог низа;
 20. прочита и користи податке са једноставнијег стубичног и сликовног дијаграма или табеле;
 21. измери дужину задатом, нестандардном јединицом мере;
 22. преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на основу задатог упутства.

 

СВЕТ ОКО НАС

 1. препозна и искаже радост, страх, тугу и бес уважавајући себе и друге;
 2. правовремено и примерено ситуацији искаже своје основне животне потребе за храном, водом и одласком у тоалет;
 3. се понаша тако да уважава различитости својих вршњака и других људи;
 4. придржава се договорених правила понашања у школи и прихвата последице ако их прекрши;
 5. сарађује са вршњацима у заједничким активностима;
 6. одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу очувања здравља;
 7. чува своју, школску и имовину других;
 8. прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама: поплава, земљотрес, пожар;
 9. својим речима опише пример неке опасне ситуације из свог непосредног окружења;
 10. примењује правила безбедног понашања на путу од куће до школе приликом кретања улицом са и без тротоара и преласка улице;
 11. снађе се у простору помоћу просторних одредница: напред-назад, лево-десно, горе-доле и карактеристичних објеката;
 12. одреди време својих активности помоћу временских одредница: делови дана, обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра;
 13. посматрањем и опипавањем предмета одреди својства материјала: тврдо-меко, провидно-непровидно, храпаво- глатко;
 14. учествује у извођењу једноставних огледа којима испитује природне феномене;
 15. разликује природу од производа људског рада на примерима из непосредног окружења;
 16. препознаје облике појављивања воде у непосредном окружењу: потоци, реке, баре, језера;
 17. препознаје изглед земљишта у непосредном окружењу: равница, брдо, планина;
 18. идентификује биљке и животиње из непосредног окружења на основу њиховог спољашњег изгледа;
 19. уочава разноврсност биљака и животиња на основу спољашњег изгледа;
 20. препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и њихову улогу у његовом свакодневном животу;
 21. препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и додира у његовом свакодневном функционисању и сазнавању окружења;
 22. штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места;
 23. се понаша тако да не угрожава биљке и животиње у непосредном окружењу;
 24. повезује резултате учења и рада са уложеним трудом

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 1. опише, својим речима, визуелне карактеристике по којима препознаје облике и простор;
 2. пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима, изгледу објеката/предмета и облицима из природе и окружења;
 3. одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај облика у простору и у равни;
 4. црта на различитим подлогама и форматима папира;
 5. користи материјал и прибор у складу са инструкцијама;
 6. обликује једноставне фигуре од меког материјала;
 7. одабере, самостално, начин спајања најмање два материјала;
 8. преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад;
 9. изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања;
 10. преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребне предмете мењајући им намену;
 11. изрази познате појмове мимиком и покретом тела, без звука;
 12. повеже одабрану установу културе са њеном наменом;
 13. поштује договоре и правила понашања и облачења приликом посете установама културе.

МУЗИЧКА   КУЛТУРА

 1. објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне музике и њеног утицаја на тело и зашто је тишина важна;
 2. разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање; хор/један певач/група певача; оркестар/један свирач/група свирача, боју различитих певачких гласова и инструмената и музичке изражајне елементе;
 3. препозна музички почетак и крај и понављање теме или карактеристичног мотива у слушаном делу;
 4. повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и боју инструмента са карактером дела;
 5. поштује договорена правила понашања при слушању музике;
 6. користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука;
 7. изговара у ритму уз покрет бројалице;
 8. пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;
 9. пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре;
 10. примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном певању и свирању;
 11. свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, ритмичку пратњу уз бројалице и песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у музичким играма;
 12. повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских песама са бојама, ритам са графичким приказом;
 13. објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења;
 14. учествује у школским приредбама и манифестацијама;
 15. направи дечје ритмичке инструменте;
 16. ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању ритмичку целину помоћу различитих извора звука, ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре помоћу различитих извора звука, музичко питање и одговор на ритмичким удараљкама, једноставну мелодију на краћи задати текст;
 17. изабере према литерарном садржају одговарајући музички садржај.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 1. примени једноставне, двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања);
 2. правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;
 3. комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и у свакодневном животу;
 4. одржава равнотежу у различитим кретањима;
 5. разликује правилно од неправилног држања тела и правилно држи тело;
 6. примењује правилну технику дисања приликом вежбања;
 7. изведе кретања, вежбе икратке саставе уз музичку пратњу;
 8. игра дечји и народни плес;
 9. користи основну терминологију вежбања;
 10. поштује правила понашања на просторима за вежбање;
 11. поштује мере безбедности током вежбања;
 12. одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање;
 13. поштује правила игре;
 14. навија фер и бодри учеснике у игри;
 15. прихвати сопствену победу и пораз;
 16. уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;
 17. наведе делове свога тела и препозна њихову улогу;
 18. уочи промену у расту код себе и других;
 19. уочи разлику између здравог и болесног стања;
 20. примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току и након вежбања;
 21. одржава личну хигијену;
 22. учествује у одржавању простора у коме живи и борави;
 23. схвати значај коришћења воћа у исхрани;
 24. правилно се понаша за столом.

 

 

 

ЗАШТО   ИСХОДИ ?

 

Исходи наставнику омогућавају:

 • да прецизно формулише активности ученика током процеса учења,
 • да прецизно формулише своје активности током процеса подучавања,
 • да ефикасно прати процес учења и подучавања,
 • да објективније вреднује постигнућа ученика,
 • да помери усмереност са реализације садржаја на промишљање сопствене праксе која доприноси остваривању исхода.

 

Ученику и родитељу дају јасну слику шта се од њега очекује и омогућавају му да прати сопствени напредак у учењу.