Организациона структура

 

Организација рада

Општа организација

  Весна Панић директор
Стручни сарадници
  Гордана Марковић – Сакић психолог
  Вања  Јеремић педагог
  Гордана Милановић библиотекар
Административна  служба
  Бранислав Цветојевић секретар
  Велибор  Биорац шеф  рачуноводства
  Милена Ракић административни  радник
  Сања Павловић административни  радник
Стручно веће српског језика
  Бранка Васић професор, руководилац стручног већа
  Владислава Васић професор
  Сања Васиљевић професор
  Марија Илић професор
Стручно веће страних језика
  Наташа Џагић професор, руководилац стручно гвећа
  Јасмина Павлов професор
  Наташа Опачић професор
  Јелена Марић професор
  Ана Николић професор
Стручно веће природних наука/ математика-физика
  Ненад Гајић руководилац стручног већа
  Владимир Ђукановић професор
  Зоран Ђурић професор
  Александар Василић (Драгица Мишић)* професор
Стручно веће техничког образовања/ техничко-информатика
  Драгана Николић Стојановић професор, руководилац стручног већа
  Весна Џиновић професор
  Радојка Ристановић професор
  Мирослав Секулић професор
Стручно веће природних наука/ биологија- хемија
  Драгана Рашевић професор, руководилац стручног већа
  Јово Радуловић професор
  Јустина Ћосић професор
  Марија Поповић професор
Стручно веће друштвених наука/ историја- географија
  Горан Несторовић професор, руководилац стручног већа
  Душко Бојић професор
  Горан Ђурић професор
  Милена Митровић професор
Стручно веће уметности
  Зорица Вранковић наставник,руководилац стручног већа
   Милица Вулић наставник
Стручно веће физичког и здравственог васпитања
  Светислав Перишић професор, руководилац стручног већа
  Слободан Марковић професор
  Дејан Лукић професор
Стручно  веће за разредну наставу
  Дејан Митровић професор,руководилац стручног већа
  Драгица Глишић професор
  Радојка Стефановић наставник
  Ленка Стефановић наставник
  Србијанка Остојић наставник
  Радмила Стевановић наставник
  Светлана Павловић професор
  Весна Деспотовић наставник
  Анета Ракић професор
  Снежана Јанковић професор
  Јасмина Мишић професор
  Љиљана Митровић професор
  Весна Шарчевић професор
  Драгана Савић, рад у боравку професор
  Отилија Аврамовић, рад у прод. боравку наставник
  Оливера  Стајић, рад у продуженом боравку професор
  Јелена Катић, рад у боравку професор
Педагошки колегијум
  ВеснаПанић директор школе
  ГорданаМарковић – Сакић психолог
  ВањаЈеремић педагог
  Бранка Васић рук.стр. већасрпског језика
  Наташа Џагић рук.стр. већа стр.језика
  Ненад Гајић рук.стр.већа прир.наука –мат-физ.
  Драгана Николић Стојановић рук.стр.већа тех-инф.
  Драгана Рашевић рук.стр.већа прир.наука-био.-хем.
  Горан Несторовић рук.стр.већа ист.-географија
  Зорица Вранковић рук.стр.већа уметности
  Светислав Перишић рук.стр.већа физичко и здр.
  Дејан Митровић рук.стр.већа разр.наставе
Одељенске      старешине
1-1 Весна Деспотовић наставник
1-2 Анета Ракић професор
1-3 Снежана Јанковић професор
2-1 Србијанка Остојић наставник
2-2 Јасмина Мишић професор
2-3 Љиљана  Митровић професор
2-4 ВеснаШарчевић професор
3-1 Драгица Глишић професор
3-2 Радојка Стефановић наставник
3-3 Ленка Стефановић наставник
4-1 Радмила Стевановић наставник
4-2 Дејан Митровић професор
4-3 Светлана Павловић професор
5-1 Бранка Васић професор
5-2 Горан Ђурић професор
5-3 Весна Џиновић професор
6-1 ВладиславаВасић професор
6-2 СлободанМарковић професор
6-3 Наташа Џагић професор
6-4 Драгана Николић – Стојановић професор
7-1 Јустина Ћосић професор
7-2 Ана Николић професор
7-3 Зорица Вранковић наставник
7-4 Душко Бојић професор
8-1 Дејан Лукић професор
8-2 Владимир Ђукановић професор
8-3 Горан Несторовић професор
8-4 Наташа Опачић професор
Руководиоци разредних већа
Весна Деспотовић / руководилац за 1. разр. Руководилац разредног већа
Јасмина Мишић / руководилац за 2. разред Руководилац разредног већа
Ленка Стефановић / руководилац за 3. разред Руководилац разредног већа
Дејан Митровић / руководилац за 4. разред Руководилац разредног већа
Бранка Васић / руководилац за 5. разред Руководилац разредног већа
 Слободан Марковић / руководилац за 6. разред Руководилац разредног већа
Зорица Вранковић / руководилац за 7. разред Руководилац разредног већа
Наташа Опачић / руководилац за 8. разред Руководилац разредног већа