Стручно усавршавање

План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника је саставни део Годишњег плана рада установе и усклађен је са:

  • - Развојним планом установе
  • - Резултатима самовредновања
  • - Спољашњег вредновања установе

Наставник, стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са децом и ученицима има право и дужност да се стручно усавршава и то да:

  • 1)  оствари најмање 44 сата стручног усавршавања у установи ( угледни часови, приказ облика стручног усавршавања, ваннаставне активности, научили смо на семинару – примењујемо у пракси, истраживања…)
  • 2)  похађа најмање један програм стручног усавршавања који доноси министар илиодобренипрограмизKаталогапрограмастручногусавршавања
  • 3)  учествује на најмање једном одобреном стручном скупу( трибине, саветовања, конгреси…)

У току свог стручног усавршавања наставник и стручни сарадник дужан је да прати свој образовно- васпитни рад, напредовање и професионални развој и чува  најважније примере из своје праксе , примере примене наученог и да има лични план професионалног развоја- ПОРТФОЛИО.

Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада да напредује стицањем звања:

  • педагошки саветник
  • самостални педагошки саветник
  • виши педагошки саветник
  • високи педагошки саветник

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У УСТАНОВИ  2022.

ПРАВИЛНИК-о-сталном-стручном-усавршавању-и-напредовању-у-звања-наставника-васпитача-и-стручних-сарадника

Правилник стручног усавршавања 2017.

Стари Правилник о стручном усавршавању у установи ОШ “ Анта Богићевић „( до 14.9.2022.)

Каталог стручног усавршавања

Линк ка сајту за електронски портфолио.

 

portfolio nastavnikaJPG

 

 

 

________________________________________________________________

katalog

katalog

________________________________________________________________

Упитник за самопроцену компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја. 

banner-upitnik

 

 

________________________________________________________________

   Baner_Portal_za_sajtПортал за наставнике је део веб сајта Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Овај портал је намењен свим учесницима у образовном процесу, а посебно наставницима.

 

 

____________________________________________________________

 

Obrazovni standardi postignuca ucenika-01

 Образовни стандарди за крај обавезног образовања

 

 

 

_____________________________________________________________

 

Baner Publikacije

  Публикације објављене на сајту

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

 

 

________________________________________________________________