Родитељи у тимовима

Чланови Савета родитеља 2021/22. године, који су укључени у рад Стручних актива и Тимова школе

Родитељи који су изабрани су:

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА КОЈИ ЈЕ УКЉУЧЕН У РАД


1.

Стручни актив за школско развојно планирање

Борис Стефановић- члан локалне самоуправе и Зоран Филиповић ( 8-3)

2.

Тим за самовредновање рада школе

Марија Кулезић, родитељ(4-1)

3.

Тим за заштиту деце од насиља

Јелица Марковић, родитељ ( 2-1)

4.

Тим за сарадњу са породицом

1. Драгана Грбић- родитељ ( 1-4)

2. Гордана Г. Зарин- родитељ ( 2-1

3. Марија Николић- родитељ (3-3)

4. Славица Стојановић- родитељ (4-2)

5. Владислава Филиповић- родитељ ( 5-4)

5.

Тим за инклузивно образовање

1.Мирослава Сперњак, родитељ ( 7-4)

6.

Тим за ПО

1.Мирјана Ковачевић ( 5-1)

7.

Комисија за исхрану ученика

1. Ана Ивановић ( 5-4)

8.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

1. Кулезић Милан ( 8-1)

Сарадња са родитељима веома добра и у спровођењу програма рада одељенских заједница, заштите здравља ученика, заштите ученика од насиља, професионалне орјентације, еколошких , културних и хуманитарних програма.