Родитељи у тимовима

Чланови Савета родитеља су укључени у рад комисија и тимова 2018/19. година
1. Стручни актив за школско развојно планирање Борис Стефановић – представник локалне самоуправе, Душко Ђурић, родитељ
2. Тим за самовредновање рада школе ,родитељ- Чедо Вранковић
3.Тим за заштиту деце од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања ,родитељ -Мићић Мирјана
4.Тим за сарадњу са породицом, Марија Терзић – род. уч. 1. разреда
Слађана Веселиновић – род. уч. 2. разреда
Драгана Нешковић – Марковић – род. уч. 3. разреда
Славица Марковић – род. уч. 4. разреда
Мирјана Пантић (5/2), Љиљана Вучетић – родитељ уч. петог разреда
Драгана Ђокић – родитељ уч. 6. разреда
Јованка Поповић – родитељ уч. 7. разреда Јелена Станимировић-родитељ уч. 8. разреда
5. Тим за инклузивно образовање ,родитељ – Мирослава Георгијевић
6. Тим за Професиналну оријентацију ,родитељ- Јованка Туфегџић
7. Комисија за исхрану ученика, родитељ- Далиборка Миловановић
Станић Цветко
8. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, родитељ – Жарко Катанић
Милан Кулезић
Ђорђе Костадиновић

Сарадња са родитељима веома добра и у спровођењу програма рада одељенских заједница, заштите здравља ученика, заштите ученика од насиља, професионалне орјентације, еколошких , културних и хуманитарних програма.