Организациона структура

1       Организација рада

1.1     Општа организација

 

  Весна Панић директор
Стручни сарадници
  ГорданаМарковић – Сакић психолог
  ВањаЈеремић педагог
  Гордана Милановић библиотекар
Административна служба
  БраниславЦветојевић секретар
  Сања Павловић шеф рачуноводства
  Милена Ракић административни   радник
 
Стручно веће српскогјезика
  Сања Васиљевић професор, руководилац стручног већа
  Владислава Васић професор
  Бранка Васић професор
  Татјана Живановић професор
Стручно веће страних језика
  Јасмина Павлов професор, руководилац стручно гвећа
 
  Наташа Опачић професор
  Јелена Марић професор
  Ана Николић професор
Стручно веће природних наука/ математика-физика
  Зоран Ђурић руководилац стручног већа
  Владимир Ђукановић професор
  Драгица Џагић професор
  Ненад Гајић професор
Стручно веће техничког образовања/ техничко-информатика
  Весна Џиновић професор, руководилац стручног већа
  Драгана Николић Стојановић професор
  Радојка Ристановић професор
 
Стручно веће природних наука/ биологија- хемија
  Јустина Ћосић професор, руководилац стручног већа
  Јово Радуловић професор
  Марија Поповић професор
 
Стручно веће друштвених наука/ историја- географија
  Душко Бојић професор, руководилац стручног већа
  Горан Несторовић професор
  Горан Ђурић професор
  Светлана Анђелић професор
Стручно веће уметности
   Милица Вулић наставник,руководилац стручног већа
  Зорица Вранковић наставник
Стручно веће физичког и здравственог васпитања
  Дејан Лукић професор, руководилац стручног већа
  Слободан Марковић професор
  Светислав Перишић професор
Стручно веће за разредну наставу
  Дејан Митровић професор,руководилац стручног већа
1-1 Радмила Стевановић наставник
1-2 Дејан Митровић професор
1-3 Оливера Стајић професор
1-4 Светлана Павловић професор
2-1 Весна Деспотовић професор
2-2 Анета Ракић наставник
2-3 Снежана Јанковић наставник
3-1 Србијанка Остојић наставник
3-2 Јасмина Мишић наставник
3-3 Љиљана Митровић професор
3-4 Весна Шарчевић наставник
4-1 Драгица Глишић професор
4-2 Радојка Стефановић професор
4-3 Ленка Стефановић професор
  Отилија Аврамовић, рад у прод. боравку наставник
  Данијела Нинић Симић, рад у продуженом боравку професор
  Светлана Поповић, рад у боравку професор
  Слађшана Трифуновић, рад у прод. боравку професор
Педагошки колегијум
  ВеснаПанић директор школе
  ГорданаМарковић – Сакић психолог
  ВањаЈеремић педагог
  Сања Васиљевић рук.стр.већа српског језика
  Јасмина Павлов рук.стр.већа стр.језика
  Зоран Ђурић рук.стр.већа прир.наука –мат-физ.
  Весна Џиновић рук.стр.већа тех-инф.
  Јустина Ћосић рук.стр.већа прир.наука-био.-хем.
  Душко Бојић рук.стр.већа ист.-географија
  Милица Вулић рук.стр.већа уметности
  Дејан Лукић рук.стр.већа физичко и здр.
  Дејан Митровић рук.стр.већа разр.наставе
Одељенске     старешине
1-1 Радмила Стевановић наставник
1-2 Дејан Митровић професор
1-3 Оливера Стајић професор
1-4 Светлана Павловић професор
2-1 Весна Деспотовић наставник
2-2 Анета Ракић професор
2-3 Снежана Јанковић професор
3-1 Србијанка Остојић наставник
3-2 Јасмина Мишић професор
3-3 Љиљана Митровић професор
3-4 ВеснаШарчевић професор
4-1 Драгица Глишић професор
4-2 Радојка Стефановић наставник
4-3 Ленка Стефановић наставник
5-1 Драгица Џагић професор
5-2 Владимир Ђукановић професор
5-3 Горан Несторовић професор
6-1 Бранка Васић професор
6-2 Горан Ђурић професор
6-3 Весна Џиновић професор
7-1 ВладиславаВасић професор
7-2 СлободанМарковић професор
7-3 Наташа Џагић професор
7-4 Драгана Николић Стојановић професор
8-1 Јустина Ћосић професор
8-2 Ана Николић професор
8-3 Зорица Вранковић наставник
8-4 Душко Бојић професор
Руководиоци разредних већа
Радмила Стевановић/ руководилац за 1. разр. Руководилац разредног већа
Анета Ракић/ руководилац за 2. разред Руководилац разредног већа
Љиљана Митровић/ руководилац за 3. разред Руководилац разредног већа
Драгица Глишић/ руководилац за 4. разред Руководилац разредног већа
Драгица Џагић/ руководилац за 5. разред Руководилац разредног већа
Горан Ђурић/ руководилац за 6. разред Руководилац разредног већа
Слободан Марковић/ руководилац за 7. разред Руководилац разредног већа
Душко Бојић / руководилац за 8. разред Руководилац разредног већа