Организациона структура

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 2018/19.
Весна Панић, директор
Стручни сарадници
Гордана Марковић – Сакић, психолог
Вања Јеремић, педагог
Гордана Милановић, библиотекар
Стручно веће српског језика
Сања Васиљевић, професор, руководилац стручног већа
Марија Илић, професор
Васић Бранка, професор
Владислава Васић, професор
Стручно веће страних језика
Наташа Капетановић, професор, руководилац стручног већа
Јасмина Павлов, професор
Премчевски Саша, професор
Опачић Наташа, професор
Николић Ана,професор
Стручно веће природних наука/ математика-физика
Радојка Ристановић, професор, руководилац стручног већа
Ђукановић Владимир ,професор
Драгица Мишић, професор
Маријана Чотрић, професор
Зоран Ђурић ,професор
Ненад Гајић, професор
Стручно веће техничког образовања/ техничко-информатика
Џиновић Весна, професор, руководилац стручног већа
Радојка Ристановић, професор
Драгана Николић – Стојановић ,професор
Стручно веће природних наука/ биологија- хемија
Марија Поповић,професор, руководилац стручног већа
Јустина Ћосић ,професор
Зорица Станишић, професор
Јово Радуловић, професор
Стручно веће друштвенихнаука/ историја- географија
Горан Ђурић,професор, руководилац стручног већа
Милан Југовић професор
Горан Несторовић професор
Милена Митровић професор
Стручно веће уметности
Вранковић Зорица,наставник, руководилац стручног већа
Милица Вулић наставник
Стручно веће физичког и здравственог васпитања
Марковић Слободан, професор, руководилац стручног већа
Лукић Дејан, професор
Светислав Перишић, професор
Стручно веће за разредну наставу
Србијанка Остојић, наставник, руководилац стручног већа
Весна Деспотовић, наставник
Злата Ковачевић-Павловић ,наставник
Снежана Јанковић, професор
Зорица Вукашиновић, професор
Љиљана Митровић, професор
Шарчевић Весна, професор
Драгица Глишић ,професор
Ленка Стефановић, наставник
Радојка Стефановић, наставник
Јасмина Мишић, професор
Јелена Алексић, професор
Дејан Митровић,професор
Радмила Стевановић, наставник
Светлана Павловић, професор
Отилија Аврамовић, рад у прод. боравку наставник
Гордана Милановић, библиотекар професор
Оливера Стајић, рад у продуженомборавку професор
Педагошкиколегијум
Весна Панић директор школе
Гордана Марковић – Сакић психолог
Вања Јеремић педагог
Сања Васиљевић рук.стр.већа српског језика
Наташа Капетановић рук.стр.већа стр.језика
Радојка Ристановић рук.стр.већа прир.наука
Весна Џиновић рук.стр.већа тех-инф.
Марија Поповић рук.стр.већа прир.наука
Горан Ђурић рук.стр.већа ист.-географија
Зорица Вранковић рук.стр.већа уметности
Слободан Марковић рук.стр.већа физичко и здр.
Србијанка Остојић рук.стр.већа разр.наставе
Одељенске старешине
1/1 Весна Деспотовић наставник
1/2 Злата Ковачевић – Павловић наставник
1/3 Снежана Јанковић професор
2/1 Србијанка Остојић наставник
2/2 Зорица Вукашиновић професор
2/3 Љиља Митровић професор
2/4 Весна Шарчевић професор
3/1 Драгица Глишић професор
3/2 Радојка Стефановић наставник
3/3 ЛенкаСтефановић наставник
3/4 Јасмина Мишић професор
4/1 Јелена Алексић професор
4/2 Дејан Митровић професор
4/3 Радмила Стевановић наставник
4/4 Светлана Павловић професор
5/1 Бранка Васић наставник
5/2 Горан Ђурић наставник
5/3 Весна Џиновић професор
6/1 Владислава Васић професор
6/2 Слободан Марковић професор
6/3 Драгана Николић – Стојановић професор
6/4 Светислав Перишић наставник
7/1 Наташа Капетановић професор
7/2 Вранковић Зорица професор
7/3 Јустина Ћосић професор
7/4 Илић Марија професор
8/1 Лукић Дејан професор
8/2 Ђукановић Владимир професор
8/3 Несторовић Горан професор
8/4 Опачић Наташа професор
Руководиоци разредних већа
Злата Ковачевић Павловић руководилац за 1. разред
Зорица Вукашиновић руководилац за 2. разред
Радојка Стефановић руководилац за 3. разред
Дејан Митровић руководилац за 4. разред
Весна Џиновић руководилац за 5. разред
Марковић Слободан руководилац за 6. разред
Јустина Ћосић руководилац за 7. разред
Наташа Опачић руководилац за 8. разред