Стручни активи и тимови школе

1.1.1     Стручни активи и тимови

СТРУЧНИ АКТИВИ2023/24 . година
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМАДрагана Николић Стојановић- координатор

- а чланови су: Бранислав Цветијевић- секретар, Гордана Марковић Сакић и руководиоци стручних и разредних већа;Борис Стефановић- представник лок. Самоуправе, Ивана Јовановић, родитељ : 8-4

Драгана Николић Стојановић 

координатор

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕВања Јеремић-координатор, а чланови су: Радојка Стефановић, Гордана Марковић Сакић,

Јасмина Мишић, Љиљана Митровић, Драгица Џагић,Весна Панић, Јасмина Павлов, Борис Стефановић- лок. Самоуправа, председник и заменик председника Ученичког парламента:Никола Шеовац 8-1 и Лана Радуловић 8-1 и два члана Савета родитеља

Вања Јеремић,

 

координатор

 

 

ТИМОВИ У ШКОЛИ 2023/24.
ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕГоран Ђурић-координатор, а чланови су: Драгана Николић Стојановић, Вања Јеремић, Зорица Вранковић, Анета Ракић, Весна Шарчевић, Љиља Митровић, Наташа Опачић, Радојка Стефановић, Слободан Марковић, Светлана Павловић, Гордана Марковић Сакић, Јасмина Павлов, Виолета Глишић родитељ 8-1 и Душко Ђурић родитељ 7-1 Горан Ђурић-коодинатор
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊААнета Ракић- координатор, а чланови су:Дејан Митровић, Горан Несторовић, Свето Перишић, Снежана Јанковић, педагог и психолог школе;Јовановић Марко 5-2 и Драгица Севић: 3-3 Анета Ракић,

координатор

3. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕЈасмина Павлов- координатор, Бранка Васић,Ненад Гајић,Јасмина Мишић, Јустина Ћосић,Весна Шарчевић, Гордана Марковић Сакић,Вања Јеремић,Маја Јовановић-родитељ:2-1 Јасмина Павлов

координатор

4. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕГордана Марковић Сакић- координатор, а чланови су: Слободан Марковић,Драгица Џагић, Радмила Стевановић, Светлана Павловић и родитељ 6-3 Лидија Добросављевић Гордана Марковић Сакићкоординатор
5. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУЗорица Вранковић-координатор, а чланови су:

Одељењске старешине осмих разреда и педагошко психолошка служба школе, родитељ 8-2 Јелена Сандић

Зорица Вранковић

координатор

6. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈВесна Шарчевић- координатор, а чланови су: Драгица Глишић, Марић Јелена, Радуловић Јово, Данијела Нинић Симић Весна Шарчевић

координатор

7. ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМЉиљана Митровић-координатор, а чланови су: Ђурић Зоран, Јован Јанчић, Остојић Србијанка, Јанковић Снежана, Ђукановић Владимир по један родитељ на нивоу сваког разреда Љиљана Митровић

координатор

   ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВАНаташа Опачић–координатор, а чланови су:Драгана Рашевић, Драгица Џагић, Душко Бојић, Павловић Светлана , Анђелић Светлана,Татјана Живановић,Марија Николић родитељ 1-4 Наташа Опачић,

координатор

СЕЛФИ ТИМРадојка Стефановић-координатор, а чланови су: Гордана Марковић Сакић и Весна Панић Радојка Стефановић, координатор
ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕС- ДНЕВНИКАСлободан Марковић- координатор, а чланову су: Весна Панић, Гордана Марковић Сакић, Вања Јеремић, Ненад Гајић, Радојка Стефановић, Драгана Николић Стојановивћ Слободан Марковић-координатор

1.1.2     Остали тимови за реализацију програма од значаја за школу

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА И ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
1. Марковић Сакић Гордана 5. Руководиоци одељенских већа
2. Јеремић Вања 6. Руководиоци стручних већа
3. Цветојевић Бранислав 7. Чланови тимова
4. Стефановић Радојка 8. Весна Панић
9. Ненад Гајић ,Драгана Н. Стојановић; Весна Џиновић
ТИМ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА
1. Радмила Стевановић 5. Драгица Џагић
2. Анета Ракић
  1. Горан Ђурић
3. Љиљана Митровић 7. Слободан Марковић
4. Драгица Глишић 8. Душко Бојић
ТИМ ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ
1. Гордана Милановић 5. Вулић Милица
2. Јово Радуловић 6. Јанчић Јован
3 Аврамовић Отилија 7. Ристановић Радојка
4. Поповић Марија 8. Секулић Јован
ТИМ ЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА
1. Јово Радуловић
  1. Данијела Нинић Симић
2. Драгана Рашевић 5. Младенка Перић- куварица
ТИМ НАСТАВНИКА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
1. Гордана Марковић Сакић 4. Јелана Марић
2. Ђукановић Владимир 5. Јанковић Снежана
3. Србијанка Остојић 6. Стајић Оливера
ТИМ   ЗА КУЛТУРНО ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
1. Горан Ђурић 6. Вранковић Зорица
2. Васић Бранка 7. Србијанка Остојић
3. Васић Владислава 8. Стевановић Радмила
4. Сања Васиљевић 9. Весна Деспотовић
5. Вулић Милица 10. Татјана Живановић
ТИМ ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА
1. Ђукановић Владимир 3. Јеремић Вања
2. Џиновић Весна 4. Весна Панић
ТИМ   ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ УЏБЕНИКА
1. Гордана Милановић
2. Одељењске старешине
ТИМ   ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ШТАМПЕ
1. Дејан Митровић 3. Ненад Гајић
2. Јанковић Снежана 4. Зоран Ђурић
ТИМ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ   ЛИСТА
1. Владислава Васић 4. Ленка Стефановић*
2. Васић Бранка 5. Милица Вулић
3. Сања Васиљевић 6. Јасмина Мишић*
ТИМ ЗА САРАДЊУ СА УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ
1. Ненад Гајић 3.Јелена Марић
2. Драгица Џагић 4. Дејан Лукић
ТИМ ЗА РАД НА   ШКОЛСКОМ РАЗГЛАСУ
1. Владимир Ђукановић 3 Дејан Лукић
2. Слободан Марковић
ТИМ ЗА ПРИПРЕМУ И ОРГАНИЗАЦИЈУ КВИЗА
1. Марковић Слободан 4. Николић Стојановић Драгана
2. Весна Џиновић 5. Јустина Ћосић
3. Васиљевић Сања 6. Ана Николић
7. Татјана Живановић
ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
1. Горан Ђурић 4.Радојка Стефановић
2. Душко Бојић 5.Љиљана Митровић
3. Ненад Гајић 6. Драгица Глишић
ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПРИПРЕМУ ПРОЈЕКАТА ШКОЛЕ
1. Светлана Павловић 3. Опачић Наташа
2. Ана Николић 4. Анета Ракић
ВОЂЕЊЕ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ
1. Митровић Љиљана
ЗАПИСНИЧАР НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
1. Несторовић Горан-записничар 2. Душко Бојић- заменик записничара
ЗАПИСНИЧАР ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
1. Јустина Ћосић- записничар 2. Јасмина Павлов- заменик записничара