Тимови, активи , комисије

СТРУЧНИ АКТИВИ, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ  2020/21. година

СТРУЧНИ АКТИВИ   2020/21. година

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМАВоди га: Гордана Марковић Сакић

- координатор, а чланови су: Јанковић Снежана, Светлана Павловић,Ђурић Горан, Ћосић Јустина; Џиновић Весна, Панић Весна, директор

Гордана Марковић Сакић

 

координатор

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕВања Јеремић-координатор,

а чланови су: Гордана Марковић Сакић,Љиља Митровић,Стефановић Радојка, Марија Илић, Јасмина Павлов, Милена Митровић, Николић-Стојановић Драгана, Борис Стефановић-представник локалне самоуправе, Александар Поповић – представник родитеља, Весна Панић – директор

Вања Јеремић,

 

координатор

 

 

ТИМОВИ У ШКОЛИ 2020/21.

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊАПеришић Светислав- координатор, а чланови су: Слободан Марковић, Дејан Митровић, Србијанка Остојић, Гордана Марковић Сакић, Вања Јеремић, Весна Панић, Бранислав Цветојевић-секретар, Маријана Петровић – родитељ Перишић Светислав,

координатор

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕЈасмина Мишић- координатор, а чланови су: Васић Бранка, Јасмина Павлов, Љиља Митровић, Весна Деспотовић, Јелена Марић, Маја Јаковљевић -родитељ, Вања Јеремић или Гордана Марковић Сакић, Весна Панић Јасмина Мишић

координатор

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕВесна Шарчевић-координатор, а чланови су: НенадГајић, Горан Несторовић, Драгица Глишић, Јасмина Мишић, Гордана Марковић Сакић, Весна Панић, Мирослава Георгијевић – родитељ Весна Шарчевићкоординатор
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУМарковић Сакић Гордана-координатор, а чланови су:

Владислава Васић, Слободан Марковић, Драгана николић Стојановић, Светислав Перишић, Родитељ:Славица Тешић, ВањаЈеремићиВеснаПанић

Марковић Сакић Гордана,

координатор

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈВесна Панић- координатор, а чланови су:Ленка Стефановић, Злата Ковачевић Павловић, Ана Николић, Весна Деспотовић,Зоран Ђурић, Ристановић Радојка Зорица Вранковић,

координатор

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕДрагана Николић Стојановић -координатор, а чланови су: сви координатори стручних актива и тимова: Србијанка Остојић,   Перишић Светислав, Јасмина Мишић, Весна Шарчевић, Јасмина Павлов, Зорица Вранковић, Радојка Стефановић, Марковић Сакић Гордана, Вања Јеремић, Марија Николић, Александар Поповић – родитељ, Весна Панић Драгана Николић Стојановић

коодинатор

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМСрбијанка Остојић-координатор, а чланови су: Сања Васиљевић, Светлана Павловић, Драгица Мишић, Јован Јанчић, Дејан Лукић, Милица Вулић, Весна Панић

Родитељи:

1. Гордана Грујичић Зарин

2. Јелена Петровић

3.Оливера Марјановић

4.Секулић Слађана

5. Ђунић Радомир

6. Славица Марковић

7. Ивана Ђукановић

8. Владислава Филиповић Труфиновић

Србијанка Остојић

координатор

   ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВАЈасмина Павлов –координатор, а чланови су:Јован Јанчић, Остојић Србијанка, Наташа Опачић,Светлана Павловић,Јово Радуловић, Радмила Стевановић, Рашевић Драгана, Весна Панић Јасмина Павлов,

координатор

СЕЛФИ ТИМРадојка Стефановић-координатор, а чланови су: Гордана Марковић Сакић и Весна Панић Радојка Стефановић, координатор

 Стручни активи и тимови

 

Тимови које именујe наставничко веће

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
1. Марковић Сакић Гордана 5. Руководиоци одељенских већа
2. Јеремић Вања 6. Руководиоци стручних већа
3. Цветојевић Бранислав 7. Чланови комисија
4. Стефановић Радојка 8. Весна Панић
ТИМ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА
1. Драгица Глишић 5. Јустина Ћосић
2. Радмила Стевановић
  1. Владимир Ђукановић
3. Снежана Јанковић 7. Весна Џиновић
4. Весна Шарчевић 8. Светислав Перишић
ТИМ ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ
1. Гордана Милановић 5. Вулић Милица
2. Јово Радуловић 6. Јанчић Јован
3 Аврамовић Отилија 7. Сретен Тадић
4. Стајић Оливера
ТИМ ЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА
1. Јово Радуловић 5. Љиља Митровић
2. Драгана Рашевић
  1. - родитељ
3. Стајић Оливера
  1. - родитељ
4. Младенка Перић-куварица
ТИМ ЗА РАД СА РОДИТЕЉИМА
1. Вања Јеремић 5. Јелена Марић
2. Радмила Стевановић 6. Јасмина Мишић
3. Србијанка Остојић
4. Душко Бојић
ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
1.Драгица Мишић 4. Сања Васиљевић
2.Оливера Стајић 5. Гордана Милановић
3.Милица Вулић 6. Јово Радуловић
ТИМ ЗА САРАДАЊУ СА ДЕЧЈИМ САВЕЗОМ
1. Драгица Глишић 3. Ленка Стефановић
2. Радојка Стефановић
ТИМ ЗА КУЛТУРНО   ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
1. Илић Марија 6. Вранковић Зорица
2. Васић Бранка 7. Србијанка Остојић
3. Васић Владислава 8. Весна Деспотовић
4. Сања Васиљевић 9. Горан Ђурић
5. Вулић Милица 10. ЈованЈанчић
ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ
1. Јасмина Мишић
  1. Весна Шарчевић
2. Љиљана Митровић 4. Србијанка Остојић
ТИМ ЗА Е-ДНЕВНИК
1. Весна Панић- директор Драгица Глишић
2. Марковић Сакић Гордана Драгана Николић Стојановић
3. Вања Јеремић Ненад Гајић
4. Марковић Слободан
ТИМ ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА
1. Ђукановић Владимир 5. Весна Панић
2. Џиновић Весна
3. Јеремић Вања
4. Драгана Николић Стојановић
ТИМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ УЏБЕНИКА
1. Стајић Оливера – за 1. и 3. разред 4. Горан Несторовић- за 6. разред
2. Митровић Дејан- за 2. и 4. разред 5. Светислав Перишић за 7. разред
3. Јустина Ћосић– за 5. разред 6. Дејан Лукић – за 8. разред
ТИМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ШТАМПЕ
1. Љиља Митровић 3. Ненад Гајић
2. Јанковић Снежана 4. Драгица Мишић
ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ БИОСКОПСКИХ И ПОЗОРИШНИХ ПРЕДСТАВА
1. Весна Деспотовић 3. Ана Николић
2. Глишић Драгица 4. Владислава Васић
ТИМ ЗА ЛИКОВНЕ И ЛИТЕРАРНЕ КОНКУРСЕ
1. Шарчевић Весна 4. Гордана Марковић Сакић
2. Ковачевић Павловић Злата 5. Бранка Васић
3. Вулић Милица 6. Стевановић Радмила
ТИМ   ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ЛИСТА
1. Владислава Васић 4. Јасмина Мишић
2. Васић Бранка 5. Милица Вулић
3. Марија Илић 6. Павловић Светлана
ТИМ ЗА САРАДЊУ СА УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ
1. Ненад Гајић 3. Николић Ана
2. Драгица Мишић 4. Дејан Лукић
5. Јелена Марић
ТИМ ЗА РАД   НА ШКОЛСКОМ РАЗГЛАСУ
1. Наташа Опачић 3. Владимир Ђукановић
2. Јелена Марић 4. Горан Несторовић
СПОРТСКО ДРУШТВО УЧЕНИКА
1. Светислав Перишић 3. Лукић Дејан
2.   Марковић Слободан
ТИМ ЗА ПРИПРЕМУ И ОРГАНИЗАЦИЈУ КВИЗА
1. Марковић Слободан 4. Николић Стојановић Драгана
2. Наташа Џагић 5. Ћосић Јустина
3. Васиљевић Сања 6. Јасмина Павлов
7. Вања Јеремић
ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
1. Остојић Србијанка
  1. Милена Митровић
2. Вранковић Зорица 6. Опачић Наташа
3. Јасмина Павлов
  1. Ђурић Горан
4. Васић Владислава 8. Весна Шарчевић
ТИМ ЗА НАБАВКУ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА
1. Милановић Гордана 4. Стајић Оливера
2. Отилија Аврамовић 5. Ристановић Радојка
3. Јанковић Снежана 6. Драгана Рашевић
ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПРИПРЕМУ ПРОЈЕКАТА ШКОЛЕ
1. Јасмина Павлов 3. Опачић Наташа
2. Стефановић Радојка 4. Павловић Светлана
1. Бојић Душко- записничар 2. Зорица Вранковић- заменик записничара