Тимови, активи , комисије

   Стручни активи и тимови

СТРУЧНИ АКТИВИ   2021/22. година
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Води га: Гордана Марковић Сакић

- координатор, а чланови су: Весна Деспотовић, Снежана Јанковић, Наташа Опачић, Весна Џиновић и Весна Панић

 

Гордана Марковић Сакић

 

координатор

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Вања Јеремић-координатор,

а чланови су: Гордана Марковић Сакић,Љиља Митровић,Стефановић Радојка, Марија Илић, Јасмина Павлов, Милена Митровић, Борис Стефановић-представник локалне самоуправе, Душко Ђурић- представник родитеља, Весна Панић – директор

 

Вања Јеремић,

 

координатор

 

 

ТИМОВИ У ШКОЛИ 2021/22.
 
ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Светлана Павловић-координатор, а чланови су: сви координатори стручних актива и тимова као и председник Ученичког парламента и родитељ. Чланови су и : Степан Милошевић, Радојка Стефановић, Душко Бојић, Павловић Светлана и Наташа Опачић- задужени за праћење и припрему пројеката школе

 

Светлана Павловић

коодинатор

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Јустина Ћосић- координатор, а чланови су:Јасмина Мишић, Србијанка Остојић, Гордана Марковић Сакић, Вања Јеремић, Весна Панић

Јустина Ћосић

координатор

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Љиљана Митровић- координатор, а чланови су: Јасмина Мишић, Васић Бранка, Јасмина Павлов, Вања Јеремић, Гордана Марковић Сакић, Весна Панић, родитељ- Марија Кулезић

 

Љиљана Митровић

координатор

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Ненад Гајић-координатор, а чланови су: Весна Шарчевић, Горан Несторовић,Јасмина Мишић, Гордана Марковић, Весна Панић, родитељ-Мирослава Сперњак

Ненад Гајић

координатор

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

Марковић Сакић Гордана-координатор, а чланови су: Бранка Васић, Горан Ђурић Весна Џиновић

ВањаЈеремић,ВеснаПанић

 

Марковић Сакић Гордана,

координатор

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Драгица Глишић- координатор, а чланови су:Зоран Ђурић, Јово Радуловић, Марија Поповић. Дејана Катић, Владимир Драгићевић

 

Драгица Глишић

координатор

7. ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ

Јован Јанчић-координатор, а чланови су: Зорица Вранковић, Слободан Марковић,Душко Бојић, Дејан Лукић, Радмила Стевановић, Весна Панић

Родитељи:

1. Драгана Грбић (1-4)

2. Гордана Г. Зарин ( 2-1)

3. Марија Николић- (3-3)

4. Славица Стојановић- (4-2)

5. Владислава Филиповић- ( 5-4)

6. Ивана Јовановић – (6-4)

 

Јован Јанчић

координатор

   ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Јасмина Павлов –координатор, а чланови су: Наташа Опачић,Светлана Павловић,Горан Ђурић, Владимир Ђукановић,Драгана Рашевић, Весна Панић

 

Јасмина Павлов,

координатор

СЕЛФИ ТИМ

Радојка Стефановић-координатор, а чланови су: Гордана Марковић Сакић и Весна Панић

 

Радојка Стефановић, координатор

  ОСТАЛИ ТИМОВИ У ШКОЛИ  
ТИМ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

Гордана Марковић Сакић и Вања Јеремић- координатори, а чланови су: Цветојевић Бранислав, Стефановић Радојка, Драгана Николић Стојановић, Ненад Гајић и Весна Панић

 

Гордана Марковић Сакић и Вања Јеремић- координатори

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕС-ДНЕВНИКА

Слободан Марковић Координатор, а чланови су: Весна Панић, Марковић Сакић Гордана,,Вања Јеремић,Драгица Глишић, Драгана Николић Стојановић, Ненад Гајић, Радојка Стефановић

Слободан Марковић- координатор

 

   Тимови које именујe наставничко веће

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА
1. Србијанка Остојић 5. Драгана Николић Стојановић
2. Радојка Стефановић
  1. Ана Николић
3. Дејан Митровић 7. Горан Несторовић
4. Драгана Савић 8. Бранка Васић
  9. Вања Јеремић
КОМИСИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ ( спољашње и унутрашње)
1. Гордана Милановић 8. Јанчић Јован
2. Јово Радуловић 9. Сретен Тадић
3 Аврамовић Отилија 10. Слађана Трифуновић- приправник
4. Стајић Оливера 11. Сања Васиљевић
5. Наташа Џагић 12. Милановић Гордана
6. Оливера Стајић 13. Рада Ристановић
7. Милица Вулић  
КОМИСИЈА ЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА
1. Јово Радуловић 5. Марија Поповић
2. Драгана Рашевић
  1. - родитељ
3. Стајић Оливера
  1. - родитељ
4. Младенка Перић-куварица  
ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНИКА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
1. Гордана Марковић Сакић 3. Горан Ђурић
2. Весна Шарчевић 4. Јасмина Мишић
   
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНО ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
1. Илић Марија 6. Вранковић Зорица
2. Васић Бранка 7. Снежана Јанковић
3. Васић Владислава 8. Радмила Стевановић
4. Сања Васиљевић 9. Горан Ђурић
5. Вулић Милица 10.Сретен Тадић
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА
1. Ђукановић Владимир 5. Весна Панић
2. Џиновић Весна  
3. Јеремић Вања  
4. Драгана Николић Стојановић  
КОМИСИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ УЏБЕНИКА
1. Дејан Митровић 3.Свето Перишић
2. Дејан Лукић  
КОМИСИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ШТАМПЕ
1. Ленка Стефановић 3. Зоран Ђурић
2. Степан Милошевић 4. Драгана Савић
КОМИСИЈА ЗА ЛИКОВНЕ И ЛИТЕРАРНЕ КОНКУРСЕ
  1. Радмила Стевановић
4. Марија Илић
2. Ленка Стефановић 5. Сања Васиљевић
3. Вулић Милица 6. Весна Деспотовић
ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ  ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ЛИСТА
1. Владислава Васић 4. Весна Деспотовић *
2. Васић Бранка 5. Милица Вулић
3. Марија Илић 6. Павловић Светлана *
ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ ЗА САРАДЊУ СА УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ
  3. Николић Ана
1. Наташа Џагић 4. Дејан Лукић
2. Степан Милошевић 5. Јелена Марић
КОМИСИЈА ЗА РАД   НА ШКОЛСКОМ РАЗГЛАСУ
1. Зорица Вранковић* 3. Владимир Ђукановић*
2. Јелена Марић 4. Светислав Перишић
ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ ЗА ПРИПРЕМУ И ОРГАНИЗАЦИЈУ КВИЗА
1. Марковић Слободан 4. Николић Стојановић Драгана
2. Наташа Џагић 5. Јустина Ћосић
3. Васиљевић Сања 6. Ана Николић
  7. Вања Јеремић
КОМИСИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
1. Остојић Србијанка
  1. Милена Митровић
2. Вранковић Зорица 6. Опачић Наташа
3. Марија Илић
  1. Ђурић Горан
4. Сретен Тадић 8. Марковић Слободан
ВОЂЕЊЕ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ
1. Митровић Љиљана  
ЗАПИСНИЧАР НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
1. Јелена Марић-записничар 2. Марковић Слободан- заменик записничара
ЗАПИСНИЧАР ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
1. Ленка Стефановић- записничар 2. Владислава Васић- заменик записничара

 

    Комисије које именује Школски одбор

КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕ АКТЕ
1. Цветојевић Бранислав – председник 3. Весна Панић – члан
2. Павлов Јасмина – члан  
КОМИСИЈА ЗА РАДНЕ ОДНОСЕ
1. Цветојевић Бранислав – председник 3.Ђукановић Владимир – члан
2. Марковић Слободан- члан  
   
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Бранислав Цветојевић- председник
  1. Јасмина Мишић – члан
2. Ђурић Горан- члан  
КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У ШКОЛИ
1. Дејан Лукић- председник
  1. Владимир Ђукановић – члан
2. Стајић Оливера- члан