Тимови, активи , комисије

СТРУЧНИ АКТИВИ, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ  2019/20. година

СТРУЧНИ АКТИВИ   2019/20. година

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Води га: Гордана Марковић Сакић- координатор,

а чланови су: Јанковић Снежана, Светлана Павловић,Ђурић Горан, Ћосић Јустина; Џиновић Весна, Панић Весна, директор

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Вања Јеремић-координатор,

а чланови су: Гордана Марковић Сакић,Љиља Митровић,Стефановић Радојка, Марија Илић, Јасмина Павлов,  Милена Митровић, Николић-Стојановић Драгана, Борис Стефановић-представник локалне самоуправе, Душко Ђурић- представник родитеља, Весна Панић – директор

ТИМОВИ У ШКОЛИ  2019/20.

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Перишић Светислав- координатор,а чланови су: Слободан Марковић, Дејан Митровић, Србијанка Остојић, Гордана Марковић Сакић, Вања Јеремић, Весна Панић, Бранислав Цветојевић-секретар, Маја Јаковљевић – родитељ

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Јасмина Мишић- координатор,а чланови су: Васић Бранка, Јасмина Павлов, Љиља Митровић, Весна Деспотовић, Јелена Алексић, Јелена Марић, Павић Дарко-родитељ, Вања Јеремић или Гордана Марковић Сакић, Весна Панић

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Весна Шарчевић-координатор,а чланови су: НенадГајић, Горан Несторовић, Јелена Алексић ; Гордана Марковић, Весна Панић, Георгијевић Мирослава – родитељ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

Марковић Сакић Гордана-координатор,а чланови су:КапетановићНаташа, ВранковићЗорица, ЋосићЈустина, ИлићМарија, Родитељ: ЈованкаТуфегџић, ВањаЈеремићиВеснаПанић

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАЗВОЈ

Весна Панић- координатор,а чланови су:Ленка Стефановић, Злата Ковачевић Павловић, Ана Николић, Маријана Чотрић,Зоран Ђурић, Ристановић Радојка

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Драгана Николић Стојановић -координатор,а чланови су: сви координатори стручних актива и тимова: Србијанка Остојић,  Перишић Светислав,  Јасмина Мишић, Весна Шарчевић, Јасмина Павлов, Марковић Сакић Гордана, Вања Јеремић, Жарко Катанић – родитељ, Весна Панић

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ

Србијанка Остојић-координатор,чланови : Сања Васиљевић, Светлана Павловић, Драгица Мишић, Јован Јанчић, Јелена Алексић, Дејан Лукић, Милица Вулић, Весна ПанићРодитељи: Јелена Петровић I-2, Оливера Марјановић II-3, Секулић Слађана III-1, Ђунић Радомир IV-1, Славица Марковић V-4, Ивана Ђукановић VI-1, Владислава Филиповић Трифуновић VII-4, Драгица Капетановић VIII-2

   ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Јасмина Павлов –координатор,чланови:Јован Јанчић, Остојић Србијанка, Наташа Опачић,Светлана Павловић,Јово Радуловић, Радмила Стевановић, Станишић Зорица, Весна Панић

СЕЛФИ ТИМ

Радојка Стефановић-координатор,а чланови су: Гордана Марковић Сакић и Весна Панић

 КОМИСИЈЕ  2019/2020.

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
  1. Марковић Сакић Гордана
  2. Јеремић Вања
  3. Цветојевић Бранислав
  4. Стефановић Радојка
  5. Руководиоци одељенских већа
  6. Рзководиоци стручних већа
  7. Чланови комисија
  8. Весна Панић

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА
 1. Светлана Павловић
 2. Снежана Јанковић
 3. Весна Џиновић
 4. Љиљана Митровић
 5. Ленка Стефановић
 6. Марија Илић
 7. Дејан Лукић
 8. Драгана Николић Стојановић
КОМИСИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ
 1. Гордана Милановић
 2. Јово Радуловић
 3. Јанчић Јован
 4. Вулић Милица
 5. Аврамовић Отилија
 6. Стајић  Оливера
 7. Сретен Тадић
КОМИСИЈА ЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА
 1. Јово Радуловић
 2. Љиља Митровић
 3. Станишић Зорица
 4. Ана Ивановић – родитељ
 5. Стајић Оливера
 6. Славица Ђурђевић – родитељ
 7. Младенка Перић-куварица
КОМИСИЈА ЗА РАД СА РОДИТЕЉИМА
 1. Гордана Марковић Сакић
 2. Наташа Капетановић
 3. Србијанка Остојић
 4. Драгица Мишић
 5. Весна Деспотовић
 6. Ненад Гајић
КОМИСИЈА ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ
 1. Љиљана Митровић
 2. Оливера Стајић
 3. Милена Митровић
 4. Сања Васиљавић
 5. Милица Вулић
 6. Јово Радуловић
КОМИСИЈА ЗА САДАЊУ СА ДЕЧЈИМ САВЕЗОМ
 1. Радмила Стевановић
 2. Дејан Митровић
 3. Светлана Павловић
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНО  ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ  ШКОЛЕ
 1. Илић Марија
 2. Васић Бранка
 3. Васић Владислава
 4. Васиљевић Сања
 5. Вулић Милица
 6. Вранковић Зорица
 7. Србијанка Остојић
 8. Ленка Стефановић
 9. Горан Ђурић
 10. Јован Јанчић
КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ
 1. СтефановићРадојка
 2. Јасмина Мишић
 3. Стефановић Ленка
 4. Драгица Глишић
КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД Е-ДНЕВНИКА
 1.  Весна Панић- директор
 2. Марковић Сакић Гордана
 3. Јеремић Вања
 4. Марковић Слободан
 5. Николић Стојановић Драгана
 6. Глишић Драгица
 7. Гајић Ненад
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА
 1.  Ђукановић Владимир
 2. Џиновић Весна
 3. Јеремић Вања
 4. Николић-Стојановић Драгана
 5. Панић Весна
КОМИСИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ УЏБЕНИКА
  1.  Стајић Оливера – за 1 и 2. разред
  2. Митровић Дејан – за 3. и 4. разред
  3. Дејан Лукић – за 5. разред
  4. Горан Несторовић -за 6. разред
  5. Слободан марковић – за 7. разред
  6. Јустина ћосић -за 8. разред

КОМИСИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ШТАМПЕ
 1. Љиља Митровић
 2. Снежана Јанковић
 3. Ненад Гајић
 4. Драгица Мишић
КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ БИОСКОПСКИХ И ПОЗОРИШНИХ ПРЕДСТАВА
 1. Стевановић Радмила
 2. Глишић Драгица
 3. Николић Ана
 4. Басић Владислава
КОМИСИЈА ЗА ЛИКОВНЕ И ЛИТЕРАРНЕ КОНКУРСЕ
 1.  Шарчевић Весна
 2. Ковачевић Павловић Злата
 3. Вулић Милица
 4. Гордана Марковић Сакић
 5. Бранка Васић
 6. Стевановић Радмила
КОМИСИЈА  ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ЛИСТА
 1. Владислава Васић
 2. Бранка Васић
 3. Марија Илић
 4. Светлана Павловић
 5. Јасмина Мишић
 6. Милица Вулић
КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ
 1. Наташа Капетановић
 2. Драгица Мишић
 3. Ана Николић
 4. Дејан Лукић
 5. Јелена Марић
КОМИСИЈА ЗА РАД  НА  ШКОЛСКОМ  РАЗГЛАСУ
 1. Наташа Опачић
 2. Јелена Марић
 3. Владимир Ђукановић
 4. Горан Несторовић
СПОРТСКО  ДРУШТВО УЧЕНИКА
 1. Светислав Перишић
 2. Марковић Слободан
 3. Лукић Дејан
КОМИСИЈА ЗА ПРИПРЕМУ И ОРГАНИЗАЦИЈУ КВИЗА
 1. Марковић Слободан
 2. Капетановић Наташа
 3. Васиљевић Сања
 4. Николић Стојановић Драгана
 5. Ћосић Јустина
 6. Павлов Јасмина
 7. Јеремић Вања
КОМИСИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
 1. Остојић Србијанка
 2. Милена Митровић
 3. Вранковић Зорица
 4. Јасмина Павлов
 5. Опачић Наташа
 6. Ђурић Горан
 7. Васић Владислава
 8. Сретен Тадић
КОМИСИЈА ЗА НАБАВКУ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА
1. Милановић Гордана 4. Алексић Јелена
2. Отилија Аврамовић 5. Ристановић Радмила
3. Јанковић Снежана 6. Зорица Станишић
КОМИСИЈА ЗА  ПРАЋЕЊЕ И ПРИПРЕМУ ПРОЈЕКАТА ШКОЛЕ
 1. Марко Андрић
 2. Стефановић Радојка
 3. Павловић Свртлана
 4. Опачић Наташа
ВОЂЕЊЕ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ
1. Митровић Љиљана
ЗАПИСНИЧАР НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
1. Јустина Ћосић -записничар 2. Радојка Стевановић- заменик записничара
ЗАПИСНИЧАР ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
1. Бранка Васић- записничар 2. Ана Николић – заменик записничара