Чланови Савета родитеља

Чланови Савета родитеља су укључени у рад Стручних актива и Тимова школе.Родитељи који су изабрани су:

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА КОЈИ ЈЕ УКЉУЧЕН У РАД
Стручни актив за школско развојно планирање Борис Стефановић- члан локалне самоуправе и Ивана Јовановић ( 7-4)-родитељ
Тим за самовредновање рада школе Гордана Зарин ( 3-1)
Тим за заштиту деце од насиља Александар Андрић ( 7-3)
Тим за сарадњу са породицом Петровић Маријана ( 7-2)
Тим за инклузивно образовање Георгијевић Мирослава ( 8-4)
Тим за ПО Весна Перић ( 8-1)
Комисија за исхрану ученика Ана Ивановић (6-4)
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Виолета Глишић ( 7-1)
Тим за развој међупредметних компетенција и развој предузетништва Драгиша Ђурић ( 2-1)