Исходи на крају другог разреда

ОШ „АНТА БОГИЋЕВИЋ“ ЛОЗНИЦА

ИСХОДИ – РЕЗУЛТАТИ УЧЕЊА НА КРАЈУ   ДРУГОГ  РАЗРЕДА  ЗА РОДИТЕЉЕ  

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

 

 1. разликује књижевне врсте: песму, причу, басну, бајку, драмски текст;
 2. одреди главни догађај, време и место дешавања у прочитаном тексту;
 3.  одреди редослед догађаја у тексту;
 4.  уочи главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине;
 5.  разликује стих и строфу;
 6.  уочи стихове који се римују;
 7.  објасни значење пословице и поуке коју уочава у басни;
 8. наведе једноставне примере поређења из текстова и свакодневног живота;
 9. чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;
 10.  изражајно рецитује песму;
 11.  изводи драмске текстове;
 12.  износи своје мишљење о тексту;
 13.  разликује глас и слог и препозна самогласнике и сугласнике
 14. разликује врсте речи у типичним случајевима;
 15. одређује основне граматичке категорије именица и глагола;
 16. разликује реченице по облику и значењу;
 17. поштује и примењује основна правописна правила;
 18. влада основном техником читања и писања латиничког текста;
 19. пронађе експлицитно исказане информације у једноставном тексту (линеарном и нелинеарном);
 20. користи различите облике усменог и писменог изражавања: препричавање, причање, описивање;
 21. правилно састави дужу и потпуну реченицу и споји више реченица у краћу целину;
 22. учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника;
 23.  разликује основне делове текста (наслов, пасус, име аутора, садржај);
 24.  изражајно чита ћирилички текст.

 

Кључни појмови садржаја : књижевност, језик, језичка култура, усвајање другог писма (латинице)

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА

 

1. Избор из кратких народних умотворина (загонетке, пословице, брзалице, питалице, разбрајалице)

2. Ханс Кристијан Андерсен: Принцеза на зрну грашка, Царево ново одело, Девојчица са шибицама

 1. Десанка Максимовић: Ако је веровати мојој баки, Прстен на морском дну, Бајка о трешњи, Сликарка зима, Како су пужу украли кућу, Три патуљка, Чика-Мраз, Божић-батини цртежи, Траве говоре бакиним гласом, Орашчићи-палчићи, Кћи вилиног коњица (три бајке по избору ученика)

4.Љубивоје Ршумовић, избор из збирке песама Ма шта ми рече (Једног дана, Др, Десет љутих гусара, Ишли смо у Африку, Ако желиш мишице, Уторак вече ма шта ми рече, Има један, Телефонијада, Дете, Вуче вуче бубо лења, Вук и овца)

5.Драгомир Ђорђевић, избор песама (Кад сам био мали, Бабе су нам сјајне, Рецепт за деду, Све су мајке, Ја сам био срећно дете, Једном давно ко зна када, Првоаприлска песма, Ми имамо машту, Тајанствена песма, Бити пекар то је сјајно, Успон једног лава, Стонога, Вештице су само трик)

6. Избор из кратких прича за децу: Бранко Стевановић, Прича из ормана, Весна Видојевић Гајевић, Бркљача, Дејан Алексић, Једном је један дечко зевнуо.

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК :

 1. поздрави и отпоздрави, примењујући најједноставнија језичка средства;
 2. представи себе и другог;
 3. разуме јасно постављена једноставна питања личне природе и одговара на њих;
 4. разуме кратка и једноставна упутства и налоге и реагује на њих;
 5. даје кратка и једноставна упутства и налоге;
 6. разуме позив и реагује на њега;
 7. упути позив на заједничку активност;
 8. разуме кратке и једноставне молбе и реагује на њих;
 9. упути кратке и једноставне молбе;
 10. искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан начин;
 11. разуме једноставно исказане честитке и одговара на њих;
 12. упути једноставне честитке;
 13. препозна и именује бића, предмете и места из непосредног окружења;
 14. разуме једноставне описе бића, предмета и места;
 15. опише бића, предмете и места користећи једноставна језичка средства;
 16. разуме свакодневне исказе у вези са непосредним потребама, осетима и осећањима и реагује на њих;
 17. изрази основне потребе, осете и осећања кратким и једноставним језичким средствима;
 18. разуме једноставна обавештења о положају у простору и реагује на њих;
 19. тражи и пружи кратка и једноставна обавештења о положају у простору;
 20. разуме и саопшти једноставне исказе који се односе на хронолошко и метеоролошко време

разуме једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање и реагује на њих;

 1. тражи и даје једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање;
 2. разуме једноставне исказе за изражавање допадања/недопадања и реагује на њих;
 3. тражи мишљење и изражава допадање/недопадање једноставним језичким средствима;
 4. разуме једноставне исказе који се односе на изражавање способности;
 5. тражи информацију о туђим способностима и саопшти шта он/она или неко други може/не може/уме/не уме да уради;
 6. разуме и саопшти једноставне исказе који се односе на бројеве и количинe

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 1. одреди десетице најближе датом броју;
 2. усмено сабира и одузима бројеве до 100;
 3. користи појмове чинилац, производ, дељеник, делилац, количник, садржалац;
 4. примени замену места и здруживање сабирака и чинилаца ради лакшег рачунања;
 5. усмено множи и дели у оквиру прве стотине;
 6. израчуна вредност бројевног израза са највише две операције;
 7. реши текстуални задатак постављањем израза са највише две рачунске операције и провери тачност решења;
 8. одреди непознати број у једначини са једном аритметичком операцијом
 9. одреди делове (облика    ) дате величине;
 10. изрази одређену суму новца преко различитих апоена;
 11. прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским цифрама;
 12. прикаже мањи број података у таблици и стубичастим дијаграмом;
 13. уочи правило и одреди следећи члан започетог низа;
 14. разликује дуж, полуправу и праву;
 15. одреди дужину изломљене линије (графички и рачунски);
 16. одреди обим геометријске фигуре;
 17. нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на квадратној мрежи и тачкастој мрежи;
 18. уочи подударне фигуре на датом цртежу;
 19. уочи симетричне фигуре;
 20. допуни дати цртеж тако да добијена фигура буде симетрична у односу на дату праву;
 21. изрази дужину у различитим јединицама за мерење дужине;
 22. измери дужину дужи и нацрта дуж дате дужине
 23. чита и запише време са часовника;
 24. користи јединице за време у једноставним ситуацијама

 

Кључни појмови садржаја: сабирање, одузимање, множење, дељење, једначина, део целине, мерење дужине и времена, правоугаоник, квадрат, дужина, обим, римске цифре.

 

СВЕТ ОКО НАС

 1. идентификује групе људи којима припада и своју улогу у њима;
 2. оствари права и изврши обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада;
 3. се понаша тако да уважава различитости других људи;
 4. прихвати последице када прекрши правила понашања групе;
 5. сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
 6. разликује потребе од жеља на једноставним примерима из сопственог живота;
 7. препозна грб, заставу и химну Републике Србије и примерено се понаша према симболима;
 8. одреди тип насеља на основу његових карактеристика;
 9. повеже личну хигијену, боравак у природи, физичку активност и разноврсну исхрану са очувањем здравља;
 10. одржава личну хигијену – руку, зуба и чулних органа;
 11. примени правила културног и безбедног понашања у саобраћају и превозним средствима у насељу са околином;
 12. безбедно поступа пре и током временских непогода;
 13. истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства материјала;
 14. одабере материјале који својим својствима највише одговарају употреби предмета;
 15. пронађе нову намену коришћеним предметима;
 16. наводи примере различитих обликакретања у окружењу;
 17. одабере начин кретања тела, узимајући у обзир облик тела, врсту подлоге и средину у којој се тело креће;
 18. измери растојање које тело пређе током свог кретања;
 19. пронађе тражени објекат у насељу помоћу адресе/карактеристичних објеката;
 20. именује занимања људи у свом насељу са околином;
 21. одреди време помоћу часовника и календара користећи временске одреднице: сат, дан, седмицу, месец, годину;
 22. забележи и прочита податке из личног живота помоћу ленте времена;
 23. разликује облике рељефа у свом насељу и околини;
 24. разликује облике и делове површинских вода у свом насељу и околини;
 25. идентификује заједничке особине живих бића на примерима из окружења;
 26. повеже делове тела живих бића са њиховом улогом/улогама;
 27. разврста биљке из окружења на основу изгледа листа и стабла;
 28. разврста животиње из окружења на основу начина живота и начина исхране;
 29. наведе примере који показују значај биљака и животиња за човека;
 30. штедљиво троши производе које користи у свакодневним ситуацијама;
 31. разврста отпад на предвиђена места;
 32. негује и својим понашањем не угрожава биљке и животиње у окружењу;
 33. препозна примере повезаности живих бића са условима за живот;
 34. повеже промене у природи и активности људи са годишњим добима;
 35. изведе једноставне огледе пратећи упутства;
 36. повеже резултате рада са уложеним трудом.

 

Кључни појмови садржаја: природа, оријентација у простору и времену, кретање, култура живљења.

 

 

 

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

 

 1. користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин;
 2. изрази, одабраним материјалом и техникама своје емоције, машту, сећања и замисли;
 3. користи једноставне информације и одабрана ликовна дела као подстицај за стваралачки рад;
 4. изражава, светлим или тамним бојама, свој доживљај уметничког дела;
 5. идентификује истакнути део целине и визуелне супротности у свом окружењу;
 6. преобликује, самостално или у сарадњи са другима, материјале и предмете за рециклажу;
 7. тумачи једноставне визуелне информације које опажа у свакодневном животу;
 8. изражава мимиком и/или телом различита расположења, покрете и кретања;
 9. упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела;
 10. повезује уметничко занимање и одговарајуће продукте;
 11. пружи основне информације о одабраном музеју;
 12. разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може применити

 

Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја.

 

 

МУЗИЧКА   КУЛТУРА

 

 1. објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне музике и њеног утицаја на тело;
 2. разликује различите инструменте по боји звука и изражајним могућностима;
 3. издвоји основне музичке изражајне елементе;
 4. препозна музичку тему или карактеристични мотив који се понавља у слушаном делу;
 5. повезује карактер дела са изражајним музичким елементима и инструментима;
 6. изговара бројалице у ритму, уз покрет;
 7. пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;
 8. изводи уз покрет музичке и традиционалне игре;
 9. примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном певању и свирању;
 10. свира по слуху ритмичку пратњу уз бројалице и песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у музичким играма;
 11. повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских песама са бојама;
 12. повезује ритам са графичким приказом;
 13. објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења;
 14. учествује у школским приредбама и манифестацијама;
 15. направи дечје ритмичке инструменте;
 16. осмисли покрете уз музику;
 17. осмисли ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре помоћу различитих извора звука;
 18. осмисли одговор на музичко питање;
 19. осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст;
 20. према литерарном садржају изабере од понуђених, одговарајући музички садржај;
 21. поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике;
 22. користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука.

 

Кључни појмови садржаја: звук, тон, певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон.

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО  И  ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 

 1. примени једноставне, двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања);
 2.  правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;
 3. комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу;
 4.  одржава равнотежу у различитим кретањима;
 5.  разликује правилно од неправилног држања тела;
 6.  успостави правилно држање тела;
 7. правилно дише током вежбања;
 8.  изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу;
 9.  изведе дечји и народни плес;
 10.  користи основну терминологију вежбања;
 11.  поштује правила понашања у и на просторима за вежбање;
 12.  поштује мере безбедности током вежбања;
 13.  одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање;
 14.  поштује правила игре;
 15.  навија и бодри учеснике у игри на начин којим никога не вређа;
 16.  прихвати победу и пораз као саставни део игре и такмичења;
 17.  уредно одлаже своје ствари пре и након вежба
 18.  уочава улогу делова тела у вежбању;
 19.  уочи промене у расту код себе и других;
 20.  препозна сопствено болесно стање и не вежба када је болестан;
 21.  примењује здравствено-хигијенскемере пре, у току и након вежбања;
 22. одржава личну хигијену;
 23. учествује у одржавању простора у коме живи и борави;
 24. наведе врсте намирница у исхрани;
 25. препознаје везу вежбања и уноса воде;
 26. повеже ходање и трчање са позитивним утицајем на здравље;
 27. препозна лепоту покрета у вежбању;
 28. се придржава правила вежбања;
 29. вреднује успех у вежбању;

 

Кључни појмови садржаја: базична кретања, вежбање, игра, здравље, васпитање.

 

 

 

 

 

ЗАШТО   ИСХОДИ ?

 

Исходи наставнику омогућавају:

 • да прецизно формулише активности ученика током процеса учења,
 • да прецизно формулише своје активности током процеса подучавања,
 • да ефикасно прати процес учења и подучавања,
 • да објективније вреднује постигнућа ученика,
 • да помери усмереност са реализације садржаја на промишљање сопствене праксе која доприноси остваривању исхода.

 

Ученику   и родитељу дају јасну слику шта се од њега очекује и омогућавају му да прати сопствени напредак у учењу.