Програм рада Савета родитеља

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

 

СЕПТЕМБАР

1.    Конституисање Савета родитеља за ову школску годину

2.    Усвајање Годишњег програма рада Савета родитеља за школску

3.     Извештај директора о раду школе

4.    Упознавање са Годишњим планом  рада школе за школску пртходну годину

5.    Давање сагласности на програм извођења екскурзија  и наставе у природи  овој школској години

6.    Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика

7.    Предлози школе о коришћењу и намени ученичких средстава

8.   Прослава Дана школе

 

  НОВЕМБАР

 1. Извештај о успеху и владању ученика на крају I класификационог периода
 2. Активности школе на реализацији нових пројеката
 3. Предлог за област самовредновања рада школе у овој школској години у учешће родитеља
 4. Постигнуће ученика осмог разреда на завршном испиту – мала матура
 5. Упознавање родитеља са програмом инклузивног образовања и обухваћеношћу деце

 

ФЕБРУАР

 1. Извештај о успеху и владању ученика на крају I полугодишта
 2. Полугодишњи извештај директора о раду школе
 3. Упознавање родитеља са спровођењем посебних програма ( програм заштите ученика од насиља, заштите здравља, проф. орјентације  …)
 4. Набавка уџбеника за наредну школску годину
 1. Рад Ђачког парламента у школи

АПРИЛ

 1. Разматрање успеха и владања ученика на крају III тромесечја
 2. Извештај директора о финансијском пословању школе
 3. Учешће школе у пројектима за добијање финансијских средстава
 4. Учешће родитеља у праћењу полагања завршног испита

 

  ЈУНИ

 

1.   Извештај о резултатима такмичења ученика школе

2.   Извештај о реализованим екскурзијама и наставе у природи

3.   Анализа рада Савета родитеља и основни закључци са седница Савета родитеља

4.   Предлози за рад у идућој години