Продужени боравак

За ученике нижих разреда школа организује продужени боравак као облик образовно -васпитног рада којим реализује одређене социјално-педагошко-психолошке циљеве као што су:
– потпуније обезбеђивање услова за интелектуални, емоционални, морални, радни, социјални и укупни психофизички развој личности ученика;
– ублажавање последица сторених деловањем социјалних разлика у друштву;
– обезбеђивање услова за хармоничан развој деце која потичу из дефицијентних породица.
– помоћ ученицима у савладавању градива
Сви облици и видови образовно-васпитног рада са ученицима обухваћеним продуженим боравком проистичу из заједничког плана и програма образовно-васпитног рада у основној школи.
Продужени боравак за ученике је смештен у старом делу зграде у веома пријатном и адекватно опремљеном амбијенту. Ученици имају на располагању учионицу за рад и простор за слободне активности. Деци у продуженом боравку су обезбеђена 4 оброка: доручак, 2 ужине и ручак (зависно од смене).

BORAVAK 4 BORAVAK 5BORAVAK

• САМОСТАЛАН РАД УЧЕНИКА
Самосталним радом ученици у продуженом боравку уз сталну стручно-педагошку помоћ и сардњу са наставницима, утврђују, продубљују, примењују и усвајају знања. Самостални рад се свакодневно организује из српског језика и математике по један час дневно, а повремено и из других премета.Задатак наставника је да уводи ученике у методе и технике рационалног учења и врши корекције евентуалних погрешних приступа учењу. Оно што ученик уради на часовима самосталног рад се анализира, исправља, процењује и вреднује и по правилу не оцењује.

BORAVAK 3 BORAVAK 2

• АКТИВНОСТИ У СЛОБОДНОМ ВРЕМЕНУ
Активности у слободном времену имају првенствено стваралачки и рекреативни карактер. Најчешће активности које се организују у слободном времену су: различите игре, шетња, спортске активности, језичко-литерарне игре, ликовно изражавање, музичке активности, израда паноа, праћење одређених емисија на тв…

 BORAVAK 1

ДНЕВНИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ – ПРВА СМЕНА
Време Активности
7,00 – 8,00 Пријем ученика, доручак
8,00 – 9,30 Самостални рад, израда домаћих задатака, вежбање
9,35 –10,05 Велики одмор, ужина
10,05 – 11,40 Слободне активности, завршетак домаћих задатака, ликовни радови, литерарни радови, читање часописа, гледање неке образовне емисије, слушање музике…
11,40 – 12,30 Рекреативне активности – напољу у школском дворишту (спортске игре, шетња) унутра (конструктивне игре, друштвене игре, такмичења, квизови…)
12,30 Ручак
12,50 – 13,30 Одмор и одлазак на часове

ДНЕВНИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ – ДРУГА СМЕНА
Време Активности
11,40 – 12,30 Пријем ученика, ручак
12,50 – 13,30 Рекреативне активности – напољу у школском дворишту (спортске игре, шетња) унутра (конструктивне игре, друштвене игре, такмичења, квизови…)
13,30 – 14,30 Самостални рад, израда домаћих задатака, вежбање
14,35 – 15,05 Велики одмор, ужина
15,05 – 16,00 Слободне активности, завршетак домаћих задатака, ликовни радови, литерарни радови, читање часописа, гледање неке образовне емисије, слушање музике и распремање простора….