Изјаве за правдање часова

Нови ЗОСОВ ( Закон о основама система образовања и васпитања) изискује и нове обрасце које родитељи или законски заступници попуњавају. Родитељ у школи може на три начина  у законском року ( 8 дана) правдати изостанке ученика. И то на основу :
  • Лекарског оправдања – ПОТВРДЕ ЛЕКАРА ( а то је исто као до сада) ,али кад дете неиде у школу због болести или неких других разлога остане кући,  родитељ ПОТПИСУЈЕ ИЗЈАВУ КОЈУ ШАЉЕ ОДЕЉЕНСКОМ СТАРЕШИНИ. Постоје две врсте изјава и то:
  • Изјава на основу које се правда цео дан или
  • Изјава на основу које се правда изостанак са часа

Изјаве за родитеље / законске заступнике ће одељенске старешине поделити ученицима , а могу се штампати са сајта школе( доле на линку).

izjava za pravdanje izostanaka (1)

pdf