Тимови, активи , комисије

 

1.1.1    Стручни активи и тимови

СТРУЧНИ АКТИВИ   2022/23. година
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Води га: Гордана Марковић Сакић

- координатор, а чланови су: Весна Деспотовић, Снежана Јанковић, Наташа Опачић,Ленка Стефановић; Џиновић Весна, Панић Весна, директор

 

Гордана Марковић Сакић

 

координатор

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Вања Јеремић-координатор,

а чланови су: Гордана Марковић Сакић,Љиља Митровић,Стефановић Радојка, Марија Илић, Јасмина Павлов, Милена Митровић, Николић-Стојановић Драгана, Борис Стефановић-представник локалне самоуправе, Ивана Јовановић 7-4 – представник родитеља, Весна Панић – директор

 

Вања Јеремић,

 

координатор

 

 

ТИМОВИ У ШКОЛИ 2022/23.
ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Светлана Павловић-координатор, а чланови су: сви координатори стручних актива и тимова као и председник ученичког парламентакао и Душко Бојић, Марија Илић, Весна Панић и родитељ: Виолета Глишић 7-1

 

Светлана Павловић-коодинатор

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Јустина Ћосић- координатор, а чланови су:Весна Деспотовић, Србијанка Остојић, Светислав Перишић,

Гордана Марковић Сакић, Вања Јеремић, Весна Панић, Бранислав Цветојевић-секретар, родитељ: Александар Андрић 7-3

 

Јустина Ћосић,

координатор

3. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Јасмина павлов- координатор, Љиљана Митровић, Јасмина Мишић, Бранка Васић, Весна Шарчевић, Драгица Џагић, Радојка Стефановић, Вања Јеремић или Гордана Марковић Сакић, Весна Панић, Гордана Зарин 3-1 – представник родитеља

 

Јасмина Павлов

координатор

4. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Ненад Гајић-координатор, а чланови су: Горан Несторовић, Слободан Марковић, Драгица Глишић, Радмила Стевановић,Гордана Марковић Сакић, Вања Јеремић,Весна Панић, Мирослава Георгијевић 8-4 – родитељ

Ненад Гајић

координатор

5. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

Марковић Сакић Гордана-координатор, а чланови су:

Дејан Лукић, Владимир Ђукановић, Горан Несторовић, Наташа Опачић, Вања Јеремић, Весна Панић, Весна Перић 8-1 – представник родитеља

 

Марковић Сакић Гордана,

координатор

6. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Драгица Глишић- координатор, а чланови су: Зоран Ђурић, Јово Радуловић, Марија Поповић,Ленка Стефановић,Владислава Васић

 

Драгица Глишић

координатор

7. ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ

Јован Јанчић-координатор, а чланови су: Зорица Вранковић,Душко Бојић, Дејан Лукић, Милица Вулић, Горан Ђурић, Снежана Јанковић, Весна Панић, Маријана Петровић 7-2 – представник родитеља

 

Јован Јанчић

координатор

   ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Драгана Рашевић–координатор, а чланови су:Јован Јанчић, Дејан Митровић, Рада Ристановић, Весна Џиновић, Наташа Опачић,,Јустина Ћосић,Весна Панић, Драгиша Ђурић 2-1 – представник родитеља

 

Драгана Рашевић,

координатор

СЕЛФИ ТИМ

Радојка Стефановић-координатор, а чланови су: Гордана Марковић Сакић и Весна Панић

 

Радојка Стефановић, координатор

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ИЗВРШТАЈА И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

Гордана Маковић Сакић- координатор, а чланови су : Цветојевић Бранислав, Стефановић Радојка; Драгана Николић Стојановић, Ненад Гајић и Весна Панић

 

Гордана Марковић Сакић- координатор

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕС- ДНЕВНИКА

Слободан Марковић- координатор, а чланову су: Весна Панић, Гордана Марковић Сакић, Вања Јеремић, Драгица Глишић, Драгана Николић Стојановић, Ненад Гајић, Радојка Стефановић

Слободан Марковић-координатор

1.1.2    Комисијекоје именујe наставничко веће

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
1. Марковић Сакић Гордана 5. Руководиоци одељенских већа
2. Јеремић Вања 6. Руководиоци стручних већа
3. Цветојевић Бранислав 7. Чланови комисија
4. Стефановић Радојка 8. Весна Панић
  9. Ненад Гајић и Драгана Н. Стојановић
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА
1. Весна Деспотовић 5. Бранка Васић
2. Јасмина Мишић
  1. Слободан Марковић
3. Ленка Стефановић 7. Зорица Вранковић
4. Светлана Павловић 8. Наташа Опачић
КОМИСИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ
1. Гордана Милановић 5. Вулић Милица
2. Јово Радуловић 6. Јанчић Јован
3 Аврамовић Отилија 7. Сретен Тадић
4. Стајић Оливера  
КОМИСИЈА ЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА
1. Јово Радуловић 5. Отилија Аврамовић
2. Драгана Рашевић
  1. Ана Ивановић 6-4 – родитељ
3. Стајић Оливера 7.Драгана Савић
4. Младенка Перић-куварица  
ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНИКА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
1. Вања Јеремић 5. Србијанка Остојић
2. Радмила Стевановић 6. Зоран Ђурић
3. Љиљана Митровић  
4. Душко Бојић  
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНО   ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
1. Илић Марија 6. Вранковић Зорица
2. Васић Бранка 7. Србијанка Остојић
3. Васић Владислава 8. Весна Деспотовић
4. Сања Васиљевић 9. Горан Ђурић
5. Вулић Милица 10. Сретен Тадић
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА
1. Ђукановић Владимир
  1. Драгана Николић Стојановић
2. Џиновић Весна 5. Весна Панић
3. Јеремић Вања  
КОМИСИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ УЏБЕНИКА
1. Дејан Лукић 4. Слободан Марковић
2. Дејан Митровић 5. Гордана Милановић
3. Свето Перишић
КОМИСИЈА   ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ШТАМПЕ
1. Ленка Стефановић 3. Ненад Гајић
2. Јанковић Снежана 4. Зоран Ђурић
КОМИСИЈА ЗА ЛИКОВНЕ И ЛИТЕРАРНЕ КОНКУРСЕ
1. Радмила Стевановић 4. Марија Илић
2. Ленка Стефановић 5. Бранка Васић
3. Вулић Милица 6.
ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ   ЛИСТА
1. Владислава Васић 4. Јасмина Мишић*
2. Васић Бранка 5. Милица Вулић
3. Марија Илић 6. Драгана Савић*
КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ
1. Ненад Гајић 3. Николић Ана
2. Драгица Џагић 4. Дејан Лукић
  5. Јелена Марић
КОМИЈА ЗА РАД   НА ШКОЛСКОМ РАЗГЛАСУ
1. Владимир Ђукановић 3. Наташа Опачић
2. Јелена Марић 4. Горан Несторовић
ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ ЗА ПРИПРЕМУ И ОРГАНИЗАЦИЈУ КВИЗА
1. Марковић Слободан 4. Николић Стојановић Драгана
2. Наташа Џагић 5. Ћосић Јустина
3. Васиљевић Сања 6. Ана Николић
  7. Гордана Марковић Сакић
КОМИСИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
1. Остојић Србијанка
  1. Милена Митровић
2. Вранковић Зорица 6. Опачић Наташа
3. Јелена Марић
  1. Ђурић Горан
4. Марија Илић 8. Весна Шарчевић
КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПРИПРЕМУ ПРОЈЕКАТА ШКОЛЕ
1. Јасмина Павлов 3. Опачић Наташа
2. Стефановић Радојка 4. Павловић Светлана
  5.Анета Ракић
ВОЂЕЊЕ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ
1. Митровић Љиљана  
ЗАПИСНИЧАР НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
1. Николић Ана -записничар 2. Сања Васиљевић- заменик записничара
ЗАПИСНИЧАР ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
1. Наташа Џагић- записничар 2. Бранка Васић- заменик записничара

1.1.3    Комисије које именује Школски одбор

КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕ АКТЕ
1. Цветојевић Бранислав – председник 3. Николић Ана – члан
2. Павлов Јасмина – члан  
КОМИСИЈА ЗА РАДНЕ ОДНОСЕ
1. Цветојевић Бранислав – председник 3.Ненад Гајић – члан
2. Марковић Слободан- члан  
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
1. Бранислав Цветојевић- председник
  1. Слободан Марковић – члан
2. Владимир Ђукановић- члан 4. Сретен Тадић- члан
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Бранислав Цветојевић- председник
  1. Јасмина Мишић – члан
2. Ђурић Горан- члан  
КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У ШКОЛИ
1. Дејан Лукић- председник
  1. Свето Перишић – члан
2. Стајић Оливера- члан