Стручно усавршавање

План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника је саставни део Годишњег плана рада установе и усклађен је са:

- Развојним планом установе

- Резултатима самовредновања

- Спољашњег вредновања установе

Наставник, стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са децом и ученицима има право и дужност да се стручно усавршава У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 64 сати годишње различитих облика стручног усавршавања и то:

 • 44 сата у стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности( угледни часови, ваннаставне активности, излагање на састанцима стручних органа, истраживања, пројекти,…  ) и
 • 20 сати стручног усавршавања ( обуке- семинари, стручни скупови, студијска путовања…)

У току 5 година наставник, стручни сарадник је дужан да оствари најмање 100 бодова из различитих облика стручног усавршавања; по најновијем Правилнику “ Службени гласникРС“ 86/15/ а за период од 2004-2013, пре ступања на снагу Правилника о сталном стручном усавршавању наставника и стручних сарадника ( „Службени гласник РС“85/13 ) дужан је да стекне 120 бодова за различите облике стручног усавршавања за свој петогодишњи период.

Лични план професионалног развоја наставника и стручних сарадника сачињава се на основу самопроцене нивоа свих компетенција

У току свог стручног усавршавања наставник и стручни сарадник дужан је да прати свој образовно- васпитни рад, напредовање и професионални развој и чува  најважније примере из своје праксе , примере примене наученог и да има лични план професионалног развоја- ПОРТФОЛИО

Компетенције стручног усавршавања:

 • K1 - компетенција за уже стручну
 • K2 - компетенција за подучавање и учење
 • K3 - подршка развоју личности детета и
 • K4 - компетенције за комуникацију

Приоритетне области везане за стручно усавршавање:

 • P1 - превенција насиља, злостављања и занемаривања
 • P2 - превенција дискриминације
 • P3 - инклузија деце
 • P4 - развијање комуникацијских вештина
 • P5 - учење и развијање мотивације за учење
 • P6 - јачање професионалних капацитета запослених
 • P7 - сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентом
 • P8 - информационо- комуникационе технологије

Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада може да напредује стицањем звања:

 • педагошки саветник
 • самостални педагошки саветник
 • виши педагошки саветник
 • високи педагошки саветник

 

Правилник стручног усавршавања 2017.

Нови правилник о стручном усавршавању у установи .

Каталог стручног усавршавања

Линк ка сајту за електронски портфолио.

portfolio nastavnikaJPG

 

 

 

________________________________________________________________

katalog

katalog

________________________________________________________________

Упитник за самопроцену компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја. 

banner-upitnik

 

 

________________________________________________________________

   Baner_Portal_za_sajtПортал за наставнике је део веб сајта Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Овај портал је намењен свим учесницима у образовном процесу, а посебно наставницима.

 

 

____________________________________________________________

 

Obrazovni standardi postignuca ucenika-01

 Образовни стандарди за крај обавезног образовања

 

 

 

_____________________________________________________________

 

Baner Publikacije

  Публикације објављене на сајту

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

 

 

________________________________________________________________