Правила понашања

На основу чл. 41. ст. 1. тач. 1. , 43. и 57. ст. 1.  тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 5272011 и 5572013) и члана  45. ст. 1. тач. 1. Статута, Школски одбор Основне  школе “Анта Богићевић ” у Лозници, на седници одржаној  дана 27. децембра 2013. године донео је

И З М Е Н Е  И  Д О П У Н Е  П Р А В И Л А   П О Н А Ш А Њ А   У  

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  „АНТА  БОГИЋЕВИЋ“ У ЛОЗНИЦИ

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи “Анта Богићевић” у  Лозници. (у даљем  тексту: Школа).

Члан 2.

Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и доприноси се повећању угледа Школе.

Члан 3.

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности уче­ника, запослених и родитеља ученика.

Члан 4.

Лични подаци о ученику, oдносно запосленом уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе образовно-васпитног рада, у складу са посебним законом.

Сви видови прикупљања, обраде, објављивања и коришћења података спроводе се у складу са посебним законом, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности.

Забрањена је употреба података о личности ученика и запослених, ван намене за коју су прикупљени.

За потребе научноистраживачког рада и приликом израде статистичких анализа лични подаци користе се и објављују на начин којим се обезбеђује заштита идентитета учесника образовања и васпитања.

Члан 5.

У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или не­спре­чавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано правље­ње разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједна­ком положају.

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или тре­ћег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар просвете и министар надлежан за послове људских права.

Члан 6.

У Школи су забрањени:

1) физичко, психичко и социјално насиље;

2) злостављање и занемаривање ученика;

3)физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Члан 7.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Члан 8.

Под физичким насиљем, у смислу Правила, сматрају се:

1) физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;

2) свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог;

3) насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима, као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима.

Под  психичким насиљем, у смислу Правила, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, у смислу Правила, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

Члан 9.

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Пра­ви­ла, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.

Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно старате­ља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

Члан 10.

Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар просвете.

Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар просвете.

Члан 11.

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана дискри­минације, насиља, злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.

 Члан 12.

У Школи  је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школских просторија у такве сврхе.

II. ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 13.

Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом  доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи.

Члан 14.

Сви запослени су обавезни:

1) да редовно и на време долазе на посао;

2) да савесно обављају послове свог радног места;

3) да благовремено обавештавају директора или секре­тара Школе о спречености за рад;

4) да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика и/или других лица;

5) да се  старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика;

6) да пријављују директору Школе или школском одбору кршење права ученика;

7) да долазе на посао прикладно одевени;

8) да пре или за време рада не узимају алкохол и/или друга средства која утичу на способност за рад;

9) да не уносе у Школу или  школско двориште оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета;

10) да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може омести процес рада;

11) да не оштећују имовину Школе, ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица;

12) да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе;

13) да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе ни потрошни материјал без одобрења директора;

149 да не пуше у просторијама школе

Члан 15.

Наставник је обавезан да у Школу дође најмање 10 минута пре почетка часа.

Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 30 минута пре почетка наставе у смени.

Члан 16.

Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време великог одмора.

Члан 17.

Дежурни наставник:

1) стара се о одржавању  реда и о безбедности у школској згради и у школском дворишту;

2) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;

3) издаје налоге дежурним ученицима и помаже им у раду;

4) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором и другим лицима запосленим у Школи;

5) води  уредно књигу дежурног наставника и у њу уписује промеме које су од значаја за живот и рад у Школи;

6) обавести директора о недоласку наставника на наставу, ради обезбеђивања  замене за одсутног наставника;

7) за време дежурства обезбеди несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства

Члан 18.

Дежурство се обавља у улазном холу и у школском дворишту, а по  потреби и на другим местима, у складу са одлуком дежурног наставника.

Дежурни наставник утврђује присуство и одсуство дежурних наставника и о томе води евиденцију.

Дежурни  наставник дежура и координира  рад  дежурних ученика.

Члан19.

Одељењски старешина је дужан да:

- брине о раду и успеху својих ученика,

- уредно води дневник рада, разредну књигу и другу прописану евиденцију,

- Благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредноводе евиденцију,

- правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања школског лекара или оправдања родитеља, односно старатеља ученика,

- уписује у ђачку књижицу обавештења за родитеље, односно старатеље ученика и врши контролу упознавања са обавештењем,

- сарађује са родитељима, односно старатељима ученика и обавештава их о понашању, изостанцима и успеху ученика, пружа информације о другим активностима школе,

- брине о ученицима свог одељења за време извођења екскурзија, излета, културних манифестација, спортских и других ваннаставних активности у којима он учествује.

Члан 20.

Међусобни односи наставника, осталих запослених у школи и ученика заснивају се на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању васпитне улоге школе.

Члан 21.

Дужности  стручних  сарадника (школског  педагога,библиотекара), су  да:

- долази  у  Школу  најкасније  10  минута  пре  почетка  радног  времена,

- обавести  о  изостајању  са  посла  на  време  директора  Школе  или  секретара;

- остварује  сарадњу  са  наставницима, директором  и  секретаром  Школе;

- остварује  сарадњу  са  ученицима  и  родитељима, односно  старатељима  ученика;

- извршавају  друге  обавезе  утврђене  Програмом  рада  стручних  сарадника  у  основној  школи.

Члан  22.

Дужност  запослених  који  обављају  административно-финансијеске  послове  је  да:

- долазе  на  посао  на  време  и  прикладно  одевени;

- обавесте  директора  школе  о  изостајању  са  посла, ако  то  изостајање  није  ради  обављања  службених  послова  за  школу;

- пристојно  се  опходе  са  ученицима, родитељима  ученика, запосленима  и  другим  лицима;

- свој  посао  предвиђен  актом  о  систематизацији  радних  места  обављају  савесно, благовремено  и  у  што  краћем  року.

Члан  23.

Дужности  запослених  на  помоћно-техничким  пословима  су  да :

- одржавају  чистоћу  школских  просторија, дворишта  и  спортског  терена;

- обавести  о  изостајању  са  посла  на  време  секретара  Школе;

- помажу  у  раду  дежурном  наставнику;

- дежурају  према  утврђеном  распореду  и  сменама , не  удаљавајући  се  са  радног  места  без  дозволе  секретара  Школе;

- достављају  потребан  материјал  за  наставу;

- обављају  своје  послове  у  оквиру  радног  места;

-предузимају  мере  у  сарадњи  са  дежурним  наставником  да  се  очува  ред  и  мир, посебно  безбедност  ученика, запослених  у  Школи  и  имовина  Школе;

- свакодневно  прегледају  учионице  и  остале  просторије  у  Школи;

- утврђује  стање  објекта  и  опреме  и  о  томе  обавештавају  секретара  Школе;

- предузимају  све  мере  да  се  по  завршетку  рада, обезбеде  и  закључају  објекти  Школе, погасе  светла, провере  водоводне , грејне  и  друге  инсталације.

Члан  24.

Домар школе је обавезан да, осим у време када обавља послове у другим деловима Школе или користи одмор у току дневног рада, дежура у улазном холу Школе.

Члан  25.

Домар и спремачице обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног наставника, директора или секретара  Школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у Школи.

III. ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Права ученика

Члан 26.

Права ученика остварују се у складу са потрђеним међународним уговорима, Законом и посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева уврђених законом;

2) уважавање личности;

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4) заштиту од дискриминацијe, насиља, злостављањаи занемиравања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

6) информације о његовим правима и обавезама;

7) учествовање у раду органа школе, у складу са законом и посебним законом;

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9) Подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

10) Покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико његова права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;

11) остваривање свих права ученика, права на заштиту, на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом;

Члан 27.

Ученици су обавезни:

1) да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи  образовно-васпитни рад, као и на путу између куће и Школе;

2) да се придржавају одлука органа Школе;

3) да поступају по налогу директора, наставника и струч­них сарадника;

4) да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељењ­ском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;

5) да редовно похађају наставу и друге облике  образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;

6) да не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;

7) да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова пропи­саних школских програмом;

8) да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

9) да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

10) да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик обра­зовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;

11) да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;

12) да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, родитељима ученика и трећим лицима;

13) да се пристојно одевају;

14) да благовремено правдају изостанке;

15) да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта;

16) да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с прави­лима еколошке етике;

17) да се уздржавају од уношења било каквих измена у школској евиденцији;

18) да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;

19) да у згради Школе и школском дворишту, за време обављања образовно-васпитног рада ван зграде Школе и школског дворишта, као ни на путу између куће и  Школе, не носе оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица или се може нанети материјална штета;

20) да се уздржавају од употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних средстава и од подстрекавања других ученика  на такву употребу;

21) да се уздржавају од изазивања туче и учествовања у тучи;

22) да се уздржавају од изражавања националне, расне и верске  нетрпељивости;

Члан  28.

Ученици су обавезни да буду у Школи најмање пет минута пре почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада.

Одговорност ученика

Члан 29.

Ученик треба да поштује правила понашања, а уколико их повреди школа појачава васпитни рад са учеником у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, уз обавезно учешће родитеља, односно старатеља ученика.

Ученик који прекрши правила понашања школе може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе, ако је та обавеза у време извршења била прописана Законом или посебним законом (Закон о основном образовању и васпитању) и за повреду забране, у складу са Законом.

Односи међу ученицима

Члан 30.

Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељењске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника.

Ученик је дужан да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи и пристојно се понаша према њима.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са школским психологом, односно педагогом.

Ученик који се понаша непримерено, грубо, агресивно и некултурно према другим ученицима, запосленима и трећим лицима, дисциплински одговара за своје понашање, у складу са одредбама Закона и Статута школе.

Члан 31.

Старији и физички јачи ученици треба да се односе према млађим, слабијим, болешљивим и ученицима – деци без родитељског старања на начин да им помогну да ублаже њихово такво стање.

Лични изглед ученика

Члан 32.

Ученици су дужни да у школу долазе уредни, у пристојној одећи, са пристојним фризурама.

Члан  33.

Пет минута пре  почетка наставе, на звук првог звона, ученици су обавезни да, разврстани по одељењима, буду спремни за улазак у Школу у складу с налогом дежур­ног наставника.

За време хладног и/или кишовитог времена, ученици се, у складу са одлуком дежурног наставника, за одлазак на наставу припремају у улазном  холу.

Члан  34.

На знак дежурног наставника, ученици у реду и миру крећу према својим учио­ницама.

У време оглашавања другог звона, односно звона за почетак часа, ученици треба да буду у својим учионицама и да мирно чекају долазак наставника.

Уколико је реч о учионицама које откључава наставник, ученици у реду и миру чекају наставника испред учионице.

Члан  35.

Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ходницима и другим просторијама Школе, него у пратњи дежурног  ученика одлазе да присуствују часу.

 

Члан  36.

По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе.

Члан  37.

Редар је обавезан да буде у учионици најмање 15 минута пре почетка наставе.

Одељењски старешина сваке недеље одређује по  два редара.

Редар:

1) проветрава учионицу пре почетка наставе и за време великог одмора и обавља друге радње са циљем да се учионица припреми за наставу;

2) извештава наставника о одсутним ученицима;

3) чува личне предмете, књиге и прибор ученика;

4) пријављује наставнику сваки нестанак или оштећење имовине Школе, учени­ка или запослених лица;

5) обавештава наставника о променама које могу утицати на безбедност ученика и/или других лица.

Члан 38.

Дежурни ученик обавезан је да на месту дежурства буде најмање 30 минута пре почетка наставе у смени.

Дежурство се обавља у улазном холу Школе, у првој смени од  7,30  до 12,30 часова, а у другој смени од  12,30  до  17,30 часова.

Ученици су ослобођени од наставе за дан на који обављају дежурство.

Дежурни ученик:

1) евидентира родитеље ученика и трећа лица која улазе у Школу, уписивањем њихових личних података и циља  доласка;

2) ученике који су закаснили на наставу прати до учионице;

3) звони за улазак у Школу, као и за почетак и крај часа;

4) уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у Школи и о њима без одлагања обавештава дежурног наставника, директора или секретара Школе;

5) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, дежурним наставником и другим лицима запосленим у Школи;

Члан  39.

Дежурни  ученик  не  сме  се  удаљавати  са  свог  места  дежурства.

Дежурни  ученик  се стара  о  доследном  спровођењу  кућног  реда.Противљење  дежурном  ученику  у  таквим  захтевима  је  дисциплински  прекршај  о  коме  дежурни  ученик  обавештава  дежурног  наставника, као  и  свим  другим  прекршајима  кућног  реда.

Дежурни  ученик  на  улазу  у  стари  део  школске  зграде(службени  улаз),дужан  је  љубазно  дочекати  страна  лица (родитеље  ученика  и  друге  странке)  и  проследи  их  дежурном  наставнику  или  другом  запосленом  у  школи  који  ће  им  дати   потребна  обавештења.

Дежурни  ученици  су  одговорни   за  стање  паноа  у  ходницима (не  дозвољавају  писање  по  истим,додавање  непримерених  порука,оглас  и  сл.)

Дежурним  ученицима  је  забрањено  да  у  току  дежурства  окупљају  друге  ученике  око  себе  и    ћаскају  запостављајући  своје  дежурство.

Дежурни  ученик  може  у  случају  потребе  улазити  у  наставничку  канцеларију, а  свим  осталим  ученицима  се  то  забрањује.

Права и обавезе ученика у вези са заштитом на раду

Члан 40.

Ученик, у вези са заштитом на раду, има права и обавезе:

- да се пре почетка рада у школској радионици, хемијској лабораторији, школској кухињи и другим местима где може доћи до повреде, упозна са одредбама правилника о заштити на раду ученика и запослених и мерама заштите на раду,

- да буде упознат са опасностима на раду,

- да се служи личним заштитним средствима и опремом за одговарајуће послове, наменски их користи и правилно рукује  њима, и одржава их у исправном стању,

- да са потребном пажњом обавља послове ради обезбеђења свог и живота и здравља и других ученика и запослених,

- да пријави свој здравствени недостатак или болест која се не можеустановити обичним прегледом, а може имати утицаја на његову безбедност или безбедност других,

- да одмах обавести одговорно лице о кваровима које је проузроковао или их је приметио, а који би могли да угрозе безбедност ученика и запослених,

- да одбије извођење наставе ако му прети непосредна опасност по живот или здравље због тога што нису спроведене одговарајуће мере-све док се ти недостаци не отклоне.

Учешће ученика и запослених у противпожарној заштити

Члан41.

Ради очувања живота ученика и запослених и очувања имовине школе, ученици и запослени се оспособљавају за руковање уређајима, опремом и другим средствима намењеним гашењу пожара и спасавању људи и имовине.

Члан 42.

Оспособљавање ученика и запослених спроводи школа уз сарадњу и стручну помоћ ватрогасних организација.

Члан 43.

Ученици и запослени обавезни су да спроводе прописане противпожарне мере, као што су:

- упознавање са опасностима од пожара и стално спровођење мере за заштиту од пожара,

- најхитније обавештавање о пожару задуженог за послове противпожарне заштите и учествовање у гашењу пожара.

Забрана пушења, уношења експлозивног материјала и опасних предмета

Члан 44

Пушење се забрањује у затвореним просторијама у којима се обавља васпитно-образовна делатност (укључујући и зборнице) и обезбеђује смештај, боравак и исхрана деце и ученика, као и у школском дворишту.

Члан 45

Забрањено је у школску зграду и двориште уношење експлозивног материјала, оружја, кама, бодежа, као и других опасних предмета.

IV. ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан  46.

Родитељи, односно старатељи, ученика и трећа лица (у даљем тексту: остала лица) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

Члан  47.

Остала лица обавезна су да се приликом уласка у школску зграду јаве дежурном ученику, ради евидентирања.

Члан  48.

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.

Члан 49.

Родитељи  ученика, поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и следеће обавезе:

1) да благовремено правдају изостанке свог детета;

2) да на позив органа Школе, педагога, психолога или наставника дођу у Школу;

3) да редовно измирују новчана дуговања према Школи;

4) да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и владање свог детета;

5) да учествују у раду органа Школе чији су чланови;

6) сарађује са одељенским старешином  и предметним наставницима.

Пријем и кретања странаца и других лица у школи

Члан 50.

Долазак и посета страних држављана могући су само по одобрењу директора школе, уз претходно добијено одобрење надлежног државног органа.

Страни држављанин не може ући у зграду школе пре него што буде пријављен не може ући у зграду школе пре него што буде пријављен директору школе.

Директор школе или лице које он одреди, прати страног држављанина у обиласку школе, а ако он остаје дуже одређује запосленог који ће се о њему старати за време доласка и посете школи.

Директору школе пријављује се свако непријатељско и недозвољено понашање страног држављанина.

За време боравка у школи страни држављанин је дужан да се придржава закона, других прописа и одлука школе, а посебно оних прописа који се односе на чување државне, пословне, службене или професионалне тајне.

Члан 51.

Грађанина и представника организације који долазе у школу по личном или службеном послу домар школе, односно дежурни запослени упућује и одводи у одговарајућу службу школе.

По завршетку посете дежурни запослени прати странку до излаза из школске зграде.

Ван радног времена у школу се може улазити само уз претходну најаву домару, односно дежурном запосленом.

Члан 52.

Забрањен је боравак и кретање запослених у просторијама школе после радног времена, осим ако се ради о продуженом раду или ако је запослени дошао ради обављања одређеног посла, по претходном налогу, односно одобрењу директора школе.

Члан 53.

Групне посете лица која нису запослени или ученици школе, дозвољене су само по одобрењу директора школе.

Члан 54.

Ако ученичка организација, односно ученички парламент школе жели да одржи састанак или обавља другу активност после наставе, треба да се обрати директору или секретару школе, ради добијања сагласности и обавештења дежурног запосленог, односно ученика о томе.

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан  36.

Даном ступања на снагу Правила  понашања престаје да важе  Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика ОШ“Анта Богићевић“ у Лозници, дел.број  293/10, од 30.03.2010. године.

Члан 37.

Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

                       Председник школског одбора:

                     __________________________

                                                                                                         Ђурић Горан

 Правила  су  објављена  на огласној табли Школе дана 27. децембра 2013. године, а ступила су на снагу дана 28.12. 2013. године.

                           Секретар школе:

                     _____________________

                                                                                                     Цветојевић Бранислав