Сарадња са породицом

Сваке године сарадња са родитељима и њихово учешће у свим сегментима рада школе добија много већи значај.
Ове године ће ово бити један од најприоритенијих задатака у школи. Пронаћи најбоље и најадекватније облике сарадње са родитељима.
У извештају о раду школе за прошлу годину детаљно су наведене све активности које је реализовао новоформрани Тим за сарадњу са породицом.
Родитељи су углавном укључени у доношење свих важних одлука у школи и заиста су својим редовним учешћем и конструктивним предлозима значајно допринели одређивању приоритета школе
Сви активи у својим школским програмима су детаљно испланирали начин и облике сарадње са родитељима: садржаје родитељских састанака, индивидуалне контакте, укљученост родитеља у поједине активности…

РАД ТИМА ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА
1. Редовно одржавање састанака Тима и реализација планираних активности Координатор рада Тима
2. Израда плана укључивања родитеља у наставне и ваннаставне активности у школи Чланови тима
3. Формирање списка родитеља запослених у различитим областима, предузећима, установама…и дефинисање могућности сарадње ( професионална оријентације, заштита здравља, унапређење животне средине….) ПП служба
Одељенске старешине
4. Реализација реалних сусрета- посете предузећима које могу да омогуће одређени родитељи и реализација разговора са родитељима експертима у оквиру недеље професионалне оријентације ПП служба
Одељенске старешине 8-их разреда
5. Формирање клубова родитеља и наставника који би се бавили одређеним актуелним питањима у функционисању школе ( безбедност, насиље, материјално – техничка опремљеност школе…) Тим за сарадњу са родитељима
Савет родитеља
6. Обезбеђивање најадекватнијих облика информисања родитеља- формирање странице на сајту школе, информатори за родитеље, информативна табла за родитеље…) Тим за сарадњу са родитељима
7. Испитивање задовољства родитеља оваквим активностима Тим за сарадњу са родитељима
ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТИ СА РОДИТЕЉИМА
1. „Оворена врата за родитеља“ свих одељенских старешина- истакнут на сајту школе, информативној табли за родитеље у школи
2. Информисање родитеља о напредовању ученика од одељенских старешина ОС
3. Информисање родитеља о напредовању ученика од предметних наставника Предметни
наставници
4. Информисање родитеља о напредовању ученика од психолошко педагошке службе ПП служба
5. Индивидуални рад родитеља у појединачним ИОП тимовима ОС
РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ
1. Одржавање најмање 4 одељенска заједничка родитељска састанка годишње одељенски старешина
2. Одржавање групних родитељских састанака по потреби ( по процени одељенских старешина, предметних наставника или стручних сарадника) Одељенски старешина
3. Одржавање заједничких родитељских састанака на нивоу разреда на којим се обрађују одређене психолошко-педагошке теме, организовање екскурзија и излета, здравствених тема… различити сарадници
ОТВОРЕНА ВРАТА ШКОЛЕ
1. Реализација „отворених врата школе“ једном месечно- утврђивање садржаја Тим за сарадњу са родитељима
Савет родитеља
2. Утврђивање тачних термина „отворених врата школе“ за једно полугодиште и истицање те информације на сајту школе и информативној табли за родитеље Тим за сарадњу са родитељима
Савет родитеља
3. Информисање свих родитеља о садржају и терминима „отворених врата школе“ Одељенске старешине
Тим за сарадњу са родитељима
УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА У РЕАЛИЗАЦИЈУ НЕКИХ ДЕЛОВА ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
1. Укључивање родитеља у процес самовредновања рада школе
(ове године област: постигнућа ученика ) координатор
2. Укључивање родитеља као сарадника у рад ОЗ, програм професионалне оријентације, здравственог васпитања, еколошких тема… Одељенске старешине
3. Укључивање родитеља у рад Савета родитеља школе Одељенске старешине
Чланови Савета родитеља који ће бити укључени у рад одређених тимова биће изабрани на првој седници Савета родитеља на почетку школске године. Договор је да родитељи буду чланови Тимова и комисија најмање 2 године због предности континуитета у раду.
Педагошко-психолошке теме које ће бити обрађене ( радионице, дискусије, трибине) током дана „Отворених врата школе“ једном месечно, а намењене су родитељима, биће накнадно утврђене на првом састанку Тима за сарадњу са породицом и налазиће се у записнику овог Тима.