ПЛАН РАДА НА ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА 2015/2016

Циљ програма професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знања о себи, другима, свету рада, да донесу реалне одлуке у погледу даљег опредељења, свесни шта оне значе за каснија професионална опредељења као и за даљи успех у раду.  Посебан значај ова област рада у школи је добила од како се ученици одмах после завршене основне школе опредељују  за одређене образовне профиле.

У  октобру 2011. године  наша школа је укључена у велики Немачки пројекат  ГИЗ-а“Професионална орјентација у Србији„. У семинаре обуке за примену овог пројекта биле су укључене:  Гордана Марковић-Сакић (психолог, кординатор Тима за ПО),  Вања Јеремић  (педагог) и Милена Митровић (професор географије).  Семинар обуке је трајао три дана и накнадно су одржана још три менторска састанка. У извештају о раду школе наведене су бројне активности које су током прошле године спроведене у оквиру овог пројекта.

Током 2013. године у школи су реализоване врло значајне активности, први пут је донет Каталог услуга из области ПО на нивоу града а пројекат наше учитељице Светлане Павловић  „Родитељи у улози учитеља“ је ушао међу 20 примера добре праксе у оквиру ИПА пројекта. И претходне године је настављено са радом на овом пројекту. Новина овог пројекта је велики број радионица за ученике седмог и осмог разреда (сваки ученик има свој портфолио), разговори са родитељима-експертима из појединих области, посете предузећима и установама и друге активности које значајно доприносе бољем упознавању света рада и занимања и олакшавају ученицима избор средње школе.

Наша школа је била укључена у пројекат„Интеграција садржаја ПО у редовну наставу и ваннаставне активности  „ТWINNING”. Главни координатор овог пројекта је Вања Јеремић, школски педагог а у њега су укључени и наставници предметне наставе Горан Ђурић  (професор историје)  и  Јасмина Павлов  (професор енглеског језика. Сви наставници разредне и предметне наставе у своје месечне планове где год је то могуће потребно је да имплементирају садржаје професионалне орјентације, како би ученицима дали што више информација о занимањима а такође и како би они лакше себе препознали у будућем свету рада.

Основни носиоци реализације  програма професионалне оријентације у нашој школи су:  школски психолог (координатор активности)  и школски педагог , тим за професионалну оријентацију (одељенске старешине осмог разреда и проф. Милена Митровић ), предметни наставници и учитељи.

Задаци професионалне оријентације, дефинисани  у програму ПО  прописаном од стране Министарства просвете, остварују се кроз све облике образовно-васпитног рада, обавезну наставу, слободне активности, додатни рад и програме ОЗ.

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ   I  -VI   РАЗРЕДА

Циљ  овог програма од I – IV разреда  јесте:

- Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних психосоцијалних карактеристика сваког ученика битних за усмеравање њиховог професионалног развоја ;

- Стицање основних знања и појмова о раду, разноврсности и различитости занимања из њиховог непосредног окружења ;

- Формирање радних навика и позитивних ставова и вредности према раду.

Циљ  овог програма V – VI разреда  јесте:

- Даље праћење и подстицање развоја индивидуалних психосоцијалних карактеристика сваког ученика битних за усмеравање њиховог професионалног развоја ;

-  Проширивање знања и појмова о раду, информисање о различитим занимањима -разноврсности и различитости занимања из њиховог ширег окружења ;

- Формирање радних навика и позитивних ставова и вредности према раду;

- Континуирано праћење индивидуалног професионалног развоја,

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ ДОКУМЕНТАЦИЈА
Спровођење ПРОЈЕКТА «РОДИТЕЉИ У УЛОЗИ УЧИТЕЉА»  С.. Павловић новембар

децембар

Учитељи  I- IV  разред Дневник ВО рада
Откривање индивидуалних карактеристика, посебности, склоности и интересовања сваког ученика и  праћење психофиз  развоја сваког учен. током

године

учитељ, предметни наставници, ППС свеска напредовања ученика (учитељ ), лични досијеи ученика, одељенски досијеи, радови ученика
Саветодавни рад са родитељима  везан за професионални развој током

године

учитељ, предметни наставници, ППС дневник рада, свеска напредовања ученика ,лични досијеи ученика, одељенски досијеи, радови ученика,
Укључивање ученика у изборне програме према својим интересовањима септембар учитељ, предметни наставници родит анкете, досије ученика
Укључивање ученика у додатни рад  према  способностима и  интересовањима деце септембар учитељ, наставници, родитељи, ПП служба дневник рада, досије ученика
Часови Одељенских заједница - теме предвиђене програмом ОЗ током

године

учитељ, наставнивци, ПП служба, родитељи дневник рада, школски програм,
Планиране посете установама и радним организацијама, евентуално посете на екскурзији током

године

учитељ, наставници, родитељи, тим дневник рада, евентуално постер
Часови редовне наставе:- ликовно, српски, свет око нас, природа и друштво током

године

учитељ, предметни наставници дневник рада, школски програм, месечни планови наставника
Ваннаставне активности или часови грађанског- теме које су везане за област ПО током

године

учитељ, наставници, наставник грађанског васп. дневник рада, школски програм, месечни планови наставника
 Израда паноа везаних за ПО  ток. год. учитељ, нас, Тим панои, дневник рада

 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ

VII   –  VIII   РАЗРЕДА    

„ПРОЈЕКАТ ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА У СРБИЈИ“

Програм професионалне оријентације у нашој школи за ученике VII   и VIII разреда ће се спроводити у оквиру пројекта „Професионална оријентација у Србији“ Немачке организације за развој и сарадњу GIZ  BOSS.

Циљ спровођења овог програма у VII и VIII разреду је да ученици боље упознају себе, своје способности и интересовања, упознају се са различитим школама и занимањима, путевима образовања, реалним светом рада  и на крају донесу праву одлуку  За спровођење овог програма школа има обучен тим наставника, одељенске старешине осмих разреда  и материјал који је потребан.

А К Т И В Н О С Т И

 

ВРЕМЕ РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР
Формирање  Тима  за ПО за школску 2015/16 VIII VII,VIII ОС осмих разреда, психолог, педагог, директ
Утврђивање програма рада ПО по разредима IX VII ,VIII Тим за ПО, реализатори
Анкетирање ученика седмог и осмог разреда за учешће у пројекту IX VII,VIII психолог, педагог, ОС
 Спровођење анкете о избору  средње школе , час ОЗ , упознавање са активностима на ПО X VIII педагог, психолог
 Реализација радионица ПО за ученике седмог разреда у оквиру пројекта “ ПО на преласку у средњу школу“ (20 радионица )  1 група ученика ток.год VII Вања Јеремић
 Реализација радионица ПО за ученике осмог разреда у оквиру пројекта „ПО на преласку у средњу школу“ (25 радионица ) 1 група ученика ток.год VIII Гордана Марковић-Сакић
Формирање Вршњачког тима у седмом и осмом разреду за ПО у оквиру пројекта који ће имати различите задатке у оквиру спровођења програма ПО XI VII,VIII психолог, педагог,  ОС
Организација НЕДЕЉЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ( изложба ликовних и литерарних радова, сусрети са родитељима различитих занимања, посета предузећима…) IV VII,VIII Тим за ПО
Презентација других средњих школа

(Школа за уметничке занате из Шапца, Средња Пољопривредна школа из Шапца, Војне гимназије..)

ток. год VII,VIII А. Николић, З. Вранковић ,

Д. Стојановић, М. Илић педагог, психолог,

Обрада тема из радионица на часу информатике:

- Сазнајем преко интернета

- Информације о различитим школама и занимањима

- Информације о савременом свету рада…

ток. год VII,VIII наставник информатике
Обрада појединих тема – наставници српског

-  „Ја за десет година“

- „Моје будуће занимање“

- “ Мој аутопортрет“

- „Моје будуће занимање је…“

Iток. год VII,VIII наставници српског језика
Рад са родитељима у оквиру радионица ПО и саветодавни рад ПП службе и Одељенских старешина и предметних наставника ток.год VII,VIII наставници, ОС, ПП служба
Укључивање ученика у слободне активности и изборне програме према њиховим интересовањима IX VII,VIII  предметни наставници
Укључивање ученика у додатни рад

према њиховим способностима

IX VII,VIII  предметни наставници
 Посете привредним и другим  организацијама у оквиру пројекта IV,V VII,VIII А. Николић, З. Вранковић ,

Д. Стојановић, М. Илић педагог,психолог

Разговори са родитељима – експертима из појединих области рада IV VII,VIII А. Николић, З. Вранковић ,

Д. Стојановић, М. Илић педагог,психолог

Упознавање ученика са мрежом средњих

школа у РС

V VII,VIII психолог, педагог,

А. Николић, З. Вранковић ,

Д. Стојановић, М. Илић

 

Упознавање ученика са карактеристикама савременог света рада и потреба у свету рада IV VII,VIII психолог, педагог,
Посета средњим школама „Отворена врата“ IV VIII А. Николић, З. Вранковић ,

Д. Стојановић, М. Илић

 

Посета средњим школама „Пратим те на пракси“ Ток год. VIII педагог, психолог,

 

Упознавање ученика са начином

бодовања и полагања завршног испита

III V-VIII педагог, психолог,

А. Николић, З. Вранковић ,

Д. Стојановић, М. Илић

Сарадња са Заводом за тржиште рада

информације о броју незапослених….

XI VII,VIII Тим за ПО
 Континуирано информисање ученика

путем огласне табле о свим информацијама везаним за упис у средње школе

ток  год V-VIII педагог, психолог,
Заједнички родитељски састанак за све родитеље ученика осмих разреда „Куда после основне школе“ V VIII А. Николић, З. Вранковић ,

Д. Стојановић, М. Илић психолог

 Изложба ликовних и литерарних радова

“ Моје будуће занимање“ у холу школе

V VII,VIII наставница ликовног васп. и српског језика

 

ПРОФЕСИОНАЛНО САВЕТОВАЊЕ ће се и ове године обавити од стране психолога и педагога наше школе. Ученици ће радити одређене врсте тестова и на основу резултата као и сталног праћења развоја и напредовања ученика у основној школи,  ученицима ће се саветовати упис одговарајућих школа и занимања.

На основу њиховог портфолија, тестова интересовања, података о способностима и свеукупног праћења ученика у школи психолошко-педагошка служба заједно са децом анализира најбоље могућности даљег уписа.

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА у овој области  је  заиста веома  садржајан. У млађим разредима родитељи учествују у спровођењу пројекта „Родитељи у улози учитеља“  где  током једног наставног дана родитељи уместо учитеља држе наставу и упознају децу са захтевима занимања.

У старијим разредима родитељи су нам у овој области заиста од велике помоћи. Вече организовано са родитељима различитих занимања које окупи и до 25 родитеља заиста помогне деци да се боље упознају са различитим занимањима.  Такође ова сарадња се састоји  и у упознавању родитеља са општим и посебним способностима њихове деце, информисање о мрежи школа и здравственим условима за упис у одређене школе, радионице на родитељским састанцима и родитељима деце која су укључена у пројекат,  индивидуални саветодавни рад са појединим родитељима…