Стручно усавршавање наставника

У нашој школи је 12. и 13. априла одржан семинар ,Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика, 549, компетенција К-4.

Семинару је присуствовало 30 наставника разредне и предметне наставе као и директор школе, Весна Панић.

Водитељи семинара , Светлана Димитријевић и Гордана Марковић Сакић, су јасно и језгровито упознале учеснике семинара са савременим праћењем и вредновањем постигнућа ученика, као и са самопроценом компетенција за вредновање ученичких постигнућа.

Општи циљеви семинара су: Унапређивање наставничких компетенција за праћење и вредновање ученичких постигнућа у складу са савременим трендовима у образовању.

Специфични циљеви семинара су: Оснаживање наставничких компетенција за објективно , континуирано и подстицајно оцењивање, са јасном повратном информацијом о напредонању ученика.

Садржај активности семинара:
Субота:
Увод, Појмовно одређивање термина везаних за процес оцењивања, Законске новине у области оцењивања, Сврха оцењивања, Показатељи ваљаног оцењивања и најчешће грешке, Врсте оцењивања и разлике у оцењивању, Оцењивање засновано на стандардима- исходима.
Недеља:
Оцењивање засновано на стандардима-исходима и начинима проверавања, Елементи оцене, Планирано оцењивање, Закључивање оцена и давање повратне информације.
Оцењивање је једна од најсложенијих активности од многих у школи , и надамо се да ће овај семинар бити једна од олакшица у том комплексном процесу.