План рада на професионалној оријентацији ученика 2021/2022

План рада на професионалној оријентацији ученика    2021/22.

Циљ програма професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знања о себи, другима, свету рада, да донесу реалне одлуке у погледу даљег опредељења, свесни шта оне значе за каснија професионална опредељења као и за даљи успех у раду.  Посебан значај ова област рада у школи је добила од како се ученици одмах после завршене основне школе опредељују  за одређене образовне профиле.

У октобру 2011. године  наша школа је укључена у велики Немачки пројекат  ГИЗ-а“Професионална орјентација у Србији„. У семинаре обуке за примену овог пројекта биле су укључене:  Гордана Марковић-Сакић (психолог, кординатор Тима за ПО),  Вања Јеремић  (педагог) и Милена Митровић (професор географије).  Семинар обуке је трајао три дана и накнадно су одржана још три менторска састанка. У извештају о раду школе наведене су бројне активности које су током прошле године спроведене у оквиру овог пројекта.

Током 2013. године у школи су реализоване врло значајне активности, први пут је донет Каталог услуга из области ПО на нивоу града а пројекат наше учитељице Светлане Павловић  „Родитељи у улози учитеља“ је ушао међу 20 примера добре праксе у оквиру ИПА пројекта.  И претходне године је настављено са радом на овом пројекту. Новина овог пројекта је велики број радионица за ученике седмог и осмог разреда (сваки ученик има свој портфолио), разговори са родитељима-експертима из појединих области, посете предузећима и установама и друге активности које значајно доприносе бољем упознавању света рада и занимања и олакшавају ученицима избор средње школе.

Наша школа је била укључена у пројекат„Интеграција садржаја ПО у редовну наставу и ваннаставне активности  „ТWINNING. Главни координатор овог пројекта је Вања Јеремић, школски педагог,  а у њега су укључени и наставници предметне наставе Горан Ђурић  (професор историје)  и  Јасмина Павлов  (професор енглеског језика. Сви наставници разредне и предметне наставе у своје месечне планове где год је то могуће потребно је да имплементирају садржаје професионалне орјентације, како би ученицима дали што више информација о занимањима а такође и како би они лакше себе препознали у будућем свету рада.

Задаци професионалне оријентације, дефинисани  у програму ПО  прописаном од стране Министарства просвете, остварују се кроз све облике образовно-васпитног рада, обавезну наставу, слободне активности, додатни рад и програме ОЗ.

Основни носилац  реализације  програма професионалне оријентације је Тим за професионалну оријентацију који чине четири одељенске старешине осмих разреда,  ПП служба, родитељ, директор.  Конкретне активности рада на ПО у сваком разреду се налазе у Школским програмима.  Овај план рада на ПО је донет на основу извештаја о релизацији ових активности у претходној школској години и закључака Тима од 3.  јула  2021.

И У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ  ЕВАЛУАЦИЈУ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ НА ПО извршиће  Тим за Професионалну оријентацију на свом последњем састанку.

 

ПЛАНИРНЕ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ КРИТЕРИЈУМ УСПЕШНОСТИ
Формирање  Тима  за ПО за школску 2021/22

Утврђен програм рада Тима за ПО

септембар ОС осмих разреда, учитељи, родитељ, ПП служба, Формиран Тим,  одржано најмање 4 састанка Тима, континуирана сарадња чланова током целе године
Утврђивање програма рада ПО по разредима у школским програмима-евентуалне промене (анекси) септембар Разредна већа, ПП служба Утврђен програм рада на ПО у Школским програмима
Спровођење анкете о избору  средње школе , час ОЗ , упознавање са активностима на ПО са свим ученицима осмих разреда на часовима ОЗ октобар ПП служба Сви ученици урадили упитник, анализа одговора и на основу њих планирање конкретних активности на ПО
 Реализација радионица ПО за ученике  осмог разреда у оквиру пројекта „ПО у Србији“ ток.год ПП служба на часовима ОЗ Реализовано најмање по 3  радионице  у сваком одељењу  осмог разреда
Организација НЕДЕЉЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

( изложба ликовних и литерарних радова,  посета предузећима у оквиру Girls day, радоница са родитељима…)

април Тим за ПО, родтељи ученика, наставници ликовног, српског језика и информатике 80% реализоване планирне активности у оквиру недеље ПО
Реализација пројекта „Пратим те на пракси“ – ученици осмих разреда присуствују настави  ,часовима вежби,  пракси,  одређених предмета у средњим школама март-мај ПП служба, стручни сарадници средњих школа Заинтересована деца у 90% случајева присуствују часовима наставе, вежби или пракси у средњој школи.
Презентација других средњих школа

(Школа за уметничке занате из Шапца, Средња Пољопривредна школа из Шапца, Војне гимназије, Техничка школа Зворник..)

ток. год Одељенске старешине осмих разреда, ПП служба Зависно од интересовања других школа да се презентују, омогућити свим школама
Обрада тема из радионица на часу информатике у осмом разреду:

- Сазнајем преко интернета

- Информације о различитим школама и занимањима

- Информације о савременом свету рада…

ток. год Наставница информатике 50% деце упознато ( с обзиром да не похађају сва деца овај изборни програм), све теме реализоване
Обрада појединих тема – наставници српског у осмом разреду

-  „Ја за десет година“

- „Моје будуће занимање“

- “ Мој аутопортрет“

- „Моје будуће занимање је…“

ток. год Наставници српског језика 100% ученика укључено, све теме реализоване
 Изложба ликовних и литерарних радова

“ Моје будуће занимање“ у холу школе

 април-јуни ОС, Наставница ликовног Изложено најмање 20 радова ученика осмих разреда са овом темом
Посета средњим школама „Отворена врата средњих школа“ Две суботе у марту  по  2 средње школе ОС осмих разреда Сви ученици посетили бар једну од школа, Покушати да сви ученици посете све школе
Спровођење ПРОЈЕКТА «РОДИТЕЉИ У УЛОЗИ УЧИТЕЉА» Посете родитеља школи  и упознавање са различитим  занимањима или посете предузећима у којим су родитељи  запослени -ученици млађих разреда Током године, септембар доношење плана Учитељи  I- IV  разред, родитељи Реализовано најмање 10 посета родитеља школи или посета деце предузећима у млађим разредима
Посете предузећима  ученика   осмих  разреда Током године, септембар доношење плана ОС   VIII разред, родитељи, ПП служба Организовано најмање 2 посете предузећима током године
Саветодавни рад са родитељима везан за професионални развој детета током

године

предметни наставници, ОС, ППС Реализован саветодавни рад са заинтересованим родитељима  ОС или ПП службе
Укључивање ученика у изборне програме према својим интересовањима септембар учитељи, предметни наставници, педагог Ученици су укључени у изборне прогреме у 80% случајева према својим интересовањима
Часови Одељенских заједница- теме предвиђене програмом ОЗ током

године

учитељи, наставнивци, ПП служба, родитељи 90% часова ОЗ везаних за програм ПО реализовано
Часови редовне наставе на којим наставници садржаје предмета повезују са садржајима ПО током

године

учитељи, предметни наставници На најмање на 5 часова из свих предмета током године реализовани садржаји ПО ( део часа)
Ваннаставне активности или часови грађанског- теме које су везане за област ПО током

године

учитељи, наставници, наставник грађанског васп. Предвиђени план реализован 80%
 Израда паноа везаних за ПО ток. год. ОС, ПП служба, секције Урађено најмање 4 паноа везана за садржаје ПО, изложена у холу школе
 Континуирано информисање ученика

путем огласне табле , сајта школе и медија о свим информација значајним за област професионалне оријентације

ток  год Тим за ПО, наставници, 80% ученика осмих разреда се на крају осмог разреда изјашњава да је добило потребне информације из области ПО
Заједнички родитељски састанак за све родитеље ученика осмих разреда „Куда после основне школе“ мај ОС осмих разреда и ПП служба Одржан заједнички родитељски , урађена презентација, посећеност родитеља 90%

 

ПРОФЕСИОНАЛНО САВЕТОВАЊЕ ће се и ове године обавити од стране психолога и педагога наше школе. Ученици ће радити одређене врсте тестова и на основу резултата као и сталног праћења развоја и напредовања ученика у основној школи,  ученицима ће се саветовати упис одговарајућих школа и занимања.

На основу њиховог портфолија, тестова интересовања, података о способностима и свеукупног праћења ученика у школи психолошко-педагошка служба заједно са децом анализира најбоље могућности даљег уписа.

У овој години током саветодавног рада већа пажња ће бити посвећена здравственим условима који су неопходни за упис у средње школе, с обзиром да се лекарски прегледи обављају након попуњавања листа жеља и уписа ученика на одређене образовне профиле.

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА у овој области  је  заиста веома  садржајан. У млађим разредима родитељи учествују у спровођењу пројекта „Родитељи у улози учитеља“  где  током једног наставног дана (часа) родитељи уместо учитеља држе наставу и упознају децу са захтевима занимања или учитељи заједно са родитељима организују посету предузећу у коме је запослен родитељ.

У старијим разредима родитељи су нам у овој области заиста од велике помоћи. Покушаћемо да организујемо посете предузећима у којим раде родитељи наших ученика. Заједнички родитељски састанак ће бити организован са циљем упознавања родитеља са свим потребним важним информацијама везаним за упис у средње школе. Такође  сарадња са родитељима се састоји  и у упознавању родитеља са општим и посебним способностима њихове деце, информисање о мрежи школа и здравственим условима за упис у одређене школе, радионице на родитељским састанцима и родитељима деце која су укључена у пројекат,  индивидуални саветодавни рад са појединим родитељима…

Веома је важно за спровођење овог програма, да наставници и учитељи у оквиру часова ОБАВЕЗНЕ НАСТАВЕ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ где год је то могуће повежу садржај наставне јединице са занимањима у тој области.