Организациона структура

 

Организација рада

Општа организација

 

  Весна Панић директор
Стручни сарадници
  ГорданаМарковић – Сакић психолог
  Вања  Јеремић педагог
  Гордана Милановић библиотекар
Административна  служба
  БраниславЦветојевић секретар
  Велибор  Биорац шеф  рачуноводства
  Ракић  Милена административни  радник
Стручно веће српског језика
  Владислава Васић професор, руководилац стручног већа
  Бранка Васић професор
  Сања Васиљевић професор
  Марија Илић професор
Стручно веће страних језика
  Јелена Марић професор, руководилац стручног већа
  Јасмина Павлов професор
  Наташа  Џагић професор
  Наташа Опачић професор
  Ана Николић професор
Стручно веће природних наука/ математика-физика
  Владимир Ђукановић  руководилац стручног већа
  Ненад Гајић професор
  Зоран Ђурић професор
  Драгица Мишић* професор
Стручно веће техничког образовања/ техничко-информатика
  Радојка Ристановић професор, руководилац стручног већа
  Весна Џиновић професор
  Драгана Николић Стојановић професор
 
Стручно веће природних наука/ биологија- хемија
  Драгана Рашевић професор, руководилац стручног већа
  Јово Радуловић професор
  Јустина Ћосић професор
Стручно веће друштвених наука/ историја- географија
  Горан Ђурић професор, руководилац стручног већа
  Душко Бојић професор
  Горан Несторовић професор
  Милена Митровић професор
Стручно веће уметности
  Милица Вулић наставник,руководилац стручног већа
   Зорица Вранковић наставник
Стручно веће физичког и здравственог васпитања
  Слободан Марковић професор, руководилац стручног већа
  Перишић Светислав професор
  Дејан Лукић професор
Стручно  веће за разредну наставу
  Ленка Стефановић наставник,руководилац стручног већа
  Драгица Глишић професор
  Радојка Стефановић наставник
  Србијанка Остојић наставник
  Радмила Стевановић наставник
  Дејан  Митровић професор
  Светлана Павловић професор
  Весна Деспотовић наставник
  Драгана Савић професор
  Снежана Јанковић професор
  Јасмина Мишић професор
  Љиљана Митровић професор
  Весна Шарчевић професор
  Отилија Аврамовић, рад у прод. боравку наставник
  Оливера  Стајић, рад у продуженом боравку професор
Педагошки колегијум 
  ВеснаПанић директор школе
  ГорданаМарковић – Сакић психолог
  ВањаЈеремић педагог
  Владислава Васић рук.стр.већасрпског језика
  Јелена Марић рук.стр.већа стр.језика
  Владимир Ђукановић рук.стр.већа прир.наука –мат-физ.
  Рада Ристановић рук.стр.већатех-инф.
  Драгана Рашевић рук.стр.већаприр.наука-био.-хем.
  Горан Ђурић рук.стр.већа ист.-географија
  Милица Вулић рук.стр.већауметности
  Слободан Марковић рук.стр.већафизичко и здр.
  Ленка Стефановић рук.стр.већа разр.наставе
Одељенске      старешине
 
1-1 СрбијанкаОстојић наставник
1-2 Јасмина Мишић професор
1-3 Љиљана  Митровић професор
1-4 ВеснаШарчевић професор
2-1 Драгица Глишић професор
2-2 Радојка Стефановић наставник
2-3 Ленка Стефановић наставник
3-1 Радмила Стевановић наставник
3-2 Дејан Митровић професор
3-3 Светлана Павловић професор
4-1 Весна Деспотовић наставник
4-2 Драгана Савић професор
4-3 Снежана Јанковић професор
5-1 ВладиславаВасић професор
5-2 СлободанМарковић професор
5-3 Наташа Џагић професор
5-4 Драгана Николић – Стојановић професор
6-1 Јустина Ћосић професор
6-2 Ана Николић професор
6-3 Зорица Вранковић наставник
6-4 Душко Бојић професор
7-1 Дејан Лукић професор
7-2 Владимир Ђукановић професор
7-3 Горан Несторовић професор
7-4 Наташа Опачић професор
8-1 Бранка Васић професор
8-2 Горан Ђурић професор
8-3 Весна Џиновић професор
Руководиоци разредних већа
Србијанка Остојић / руководилац за 1. разр. Руководилац разредног већа
Радојка Стефановић / руководилац за 2. разред Руководилац разредног већа
Дејан Митровић/ руководилац за 3. разред Руководилац разредног већа
Драгана Савић/ руководилац за 4. разред Руководилац разредног већа
Драгана Николић Стојановић/ руководилац за 5. разред Руководилац разредног већа
 Ана Николић/ руководилац за 6. разред Руководилац разредног већа
Горан Несторовић/ руководилац за 7. разред Руководилац разредног већа
Бранка Васић / руководилац за 8. разред Руководилац разредног већа