Обавештење за родитеље/ старатеље ученика који су уплатили осигурање

Осигурање покрива несрећне случајеве који се десе У ШКОЛИ, КОД КУЋЕ, НА СПОРТСКОМ ТЕРЕНУ , ИЗЛЕТУ, ЛЕТОВАЊУ  и другим местима, ЗА ВРЕМЕ 24 ЧАСА НА СВАКОМ МЕСТУ. Сваки ученик за кога је уплаћено осигурање ( премија) осигуран је од несрећних случајева као што су пад, оклизнуће, удар неком предметом, удар струје или грома, саобраћајне незгоде, рањавања, опекотина, тровања и др.који могу имати пролазну неспособност за рад, инвалидитет, односно прелом кости, трошкове лечења, икључујући болничке дане.

Варијанта осигураних сума је под редним бројем 9 у Понуди за ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА:

osig

Осигурање ученика регулисано је ОПШТИМ УСЛОВИМА ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА и ДОПУНСКИМ УСЛОВИМА ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА.

ОСИГУРАВАЈУЋЕ ПОКРИЋЕ ЗА СЛУЧАЈ ТРАЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА , ОБУХВАТА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ПРЕМА УТВРЂЕНОМ ПРОЦЕНТУ ИНВАЛИДИТЕТА, ОДНОСНО ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНЕ НАКНАДЕ ЗА СЛУЧАЈ ПРЕЛОМА КОСТИ услед незгоде.

 

У СЛУЧАЈУ ПРЕЛОМА КОСТИ који није компликован и у случају прелома кости који није оставио трајне последице, Осигуравач ће исплатити једнократну накнаду , док ће код компликованог прелома кости исплатити накнаду према утврђеном степену инвалидитета, при чему је основица за накнаду 80% уговорене осугуране суме за случај инвалидитета. Компликованим преломом кости сматра се прелом кости који је у складу са Табелом инвалидитета утврђен инвалидитет већи од 3%.

Ученици су осигурани годину дана, што значи и у периоду зимског и летњег распуста.Ако се деси

- након завршетка лечења обратити се школи и попунити образац

- попуњен образац, заједно са лекарском документацијом  однети  у “ Дунав “ осигурање

- потом следи исплата од стране осигуравајућег друштва

УЧЕНИЦИ СУ У ШКОЛСКОЈ  2016/17. ОСИГУРАНИЦИ КОД  „ДУНАВ“ ОСУГУРАЊА а.д.о.

*Као и сваке године, уплате су на бази одлуке родитеља, да ли желе или не желе да уплате осигурање

Из Понуде за осигурање ученика                                                          ОШ“ Анта Богићевић“