ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ-ИЗБОР УЏБЕНИКА

У току је поступак избора уџбеника за наредне три школске године, односно за школске 2016/2017,

2017/2018. и 2018/2019. годину, у основним школама Републике Србије. Избор уџбеника реализује се у

складу са чланом 33. и 34. новог Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива, Листу

одобрених уџбеника. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки

предмет. У Листи се за сваку уџбеничку јединицу наведени обим изражен у броју страна и малопродајна цена.

Листа одобрених уџбеника достављена је свакој основној школи, а доступна је и на интернет станицама:

http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/ http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php

За потребе избора уџбеника Министарство је отворило посебну електронску адресу за примедбе и

питања (izbor.udzbenika@mpn.gov.rs) Ова адреса је отворена за све просветне раднике, родитеље и ученике. О

свим, евентуалним, неправилностима и нејасноћама родитељи могу обавестити Министарство путем мејла

izbor.udzbenika@mpn.gov.rs или слањем писаног коментара на адресу Министарство просвете, науке и

технолошког развоја, Немањина 26, 11000 Београд, са напоменом: За избор уџбеника,

Поступак избора уџбеника садржи следеће активности:

 

  • Стручна већа за области предмета односно стручни активи наставника разредне наставе анализирају

све уџбенике са Листе. УЏБЕНИЦИ СА ЛИСТЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАШОЈ ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПА ИХ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ У ВРЕМЕНУ ОД 8,30 – 15,30 СВАКОГ РАДНОГ ДАНА

  • Припрема образложеног предлога стручних већа односно стручног актива за избор три најбоља

уџбеника. Образложење је обавезно и доставља се Министарству у апликацију у којој се попуњава и избор

уџбеника.

  • Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области

предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе.

  • Одлука о избору уџбеника која узима у обзир податке добијене од ученика/родитеља и заснована је на

рационалном приступу трошењу средстава породичног буџета  

  • Издавачу је забрањено да учини, а предшколској установи, школи и запосленом да прими сваку донацију, поклон или репрезентацију, учињену на непосредан или посредан начин, у било ком износу или облику, као и да се донацијом, поклоном или репрезентацијом не сматра се представљање уџбеника у трајању од највише једног радног дана које мора бити реализовано у просторијама школе, репрезентације мале вредности (оловке, календари, блокови за писање), као и бесплатни примерци уџбеника које издавач даје школи ради реализације избора уџбеника.
  • Поступак  избора уџбеника за наредне најмање три године је био и посебна тачка дневног реда на трећој седници Савета родитеља
  • knjige