НАША ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА

Због новонастале ситуације и безбедносних разлога,наша школска библиотека се трудила да планирање ,програмирање,рад са ученицима ,сарадњу са наставницима,библиотечко информациону делатност ,библиотечку секцију као и културне и јавне делатности,задржи што више у могуће оптималним условима.

Све области рада не у потпуности и у оптималном обиму успели смо да одржимо и спроведемо у дело.

Ученици су упознати са са радом библиотеке.

У другом полугодишту је набављено 27 наслова школске лектире , електронски је унето 11279 примерака,са укупним бројем наслова од 2419,корисника ученичког фонда је 324,а број издатих књига или књига на читању је 210.

Број набављених књига у прошлој години је 154,број књига наставничког фонда је 1035,и све је то евидентирано у електронској форми.

Најчешће тражени наслови су школске лектире „Аги и Ема,Бајке ,Басне,приповетке, песме и већина их је у млађим разредима ,до IV разреда.Организоване активности у школској библиотеци су по групама од 15 ученика,некада и мање,из безбедносних разлога,и ту су ученици упознати са:

-радом библиотеке и библиотечким фондом

-пружање помоћи ученицима у избору литературе

-испитивање потреба и интересовање ученика

-развијање навика чувања ,заштите и и руковање књижевном грађом

-систематско информисање ученика новим књигама

-припремање тематских изложби

„Стара Лозница“

„Дан школе“

„Свети Сава“

„Заврши започету причу,песму…“

„Нацртај,прикажи догађај,доживљај“

„Припремање усмених и писмених приказакњига“

Посете школској библиотеци од стране ученика првог разреда,ученика из боравка су свакодневне.

Посета предшколаца који се налазе у нашој школској згради и дружење са њима као и увођење у свет књига је такође актуелно.

Изложба старих ствари које су се користиле у прошлости су у холу библиотеке.

Свакодневна је сарадња са наставницима и ученицима у коришћењу методских уџбеника за наставу,као и потребних школских уџбеника.

Прешло се и на електронску обраду књига ,тј њихово евидентирање путем компјутера и оно ће трајати током целе школске године,па и дуже ,али олакшава рад и ученицима и библиотекару,а и школи ,јер се сређује књижевни фонд по областима ,уређује и чува библиотечка грађа ,а уосталом понашамо се према захтеву времена у које живимо и радимо.

Посета Небојше Цвејића школској библиотеци,уз сугестије и препоруке увођења књига у електронској форми,имала је и позитивне закључке и похвале ,као и смернице за рад.

Гордана Милановић, школски библиотекар

sk 4 sk 5 sk bbb sk bbb2 sk bbb3