Записник са четврте седнице Савета родитеља одржане 16.5.2019.

Дана 16.5.2019.са почетком у 18ч одржана 4.седница Савета родитеља Основне школе,,Анта Богићевић“ и то са следећим дневним редом:

1.Одговори на питања родитеља

2.Разматрање успеха и владања ученика на крају 3. тромесечја

3.Извештај директора о финансијском пословању школе

4.Учешће школе у пројектима за добијање финансијских средстава

5.Активност Тима за сарадњу са породицом и учешћеродитељау школи

6.Учешће родитеља у праћењу полагања завршног испита

7.Разматрање избора уџбеника за 1. и 5. разред

Валентина Петровић- председница Савета родитеља је поздравила све присутне и предложила Дневни ред за ову седницу.Како није било предлога за допуну, Дневни ред је једногласно усвојен. И почели смо дискусијом- питањима родитеља.

1.Родитељи постављали питања и износили предлоге о решавању текућих проблема.Разговарало се о броју уписаних првака и о разлозима зашто се број уписане деце смањио.Сви присутни родитељи су похвалили кадар и руководство школе.Сматрају да се број деце смањио,јер у близини школе не постоји вртић,двориште је неограђено,проблем дворишне расвете,обезбеђења у школи.За решење неких  проблема  чека се одобрење надлежних из Локалне самоуправе.

Родитељи су  заинтересовани да се један део новца од наредне школске године прикупи за униформу школског хора.

Разговарало се и о пробном тестирању ученика 8.разреда.Предметни наставници су анализирали тестове са ученицима.Упућена је молба родитељима да деци сугеришу на техничке грешке које су правили на пробном тестирању.Сви дежурни наставници су на пробном тестирању упутили децу шта је потребно урадити да не буде пропуста .А највећи пропуст је био што су тачно урађене задатке остављали у оловци.Урађене задатке, како пише и у упутство обавезно треба прећи хемијском оловком.

2.Вања Јеремић- педагог школе, поднела је  извештајо успеху и владању ученика на крају 3.тромесечја.Прочитан  је извештај успеха ученика по предметима-по броју недовољних оцена,као и изреченим васпитно- дисциплинским мерама.Није било питања нити комантара након детаљно образложеног и квалитетно припремљеног изваштаја .Извештај је у Прилогу овог записника.

3. Директор школе је прочитала присутним родитељима Извештај о финансијском пословању школе за 2018. годину. Родитељи су детаљно упознати са свим детаљима и приоритетима који су поштовани претходне године. Финанансијски извештај је у Прилогу овог записника.

4. Родитељи су упознати са Пројектима у које је школа била укључена. Школа је и даље у припреми пројектне документације ( завршна фаза) код Канцеларије за јавна улагаља и такође, школа је конкурисала и за добијање средстава код Министарства правде.О Презузетничком пројекту школе је говорила Наташа Опачић. Пројекат у који су укључени сви, а крајњи циљ је зарада новца и помоћ Ученичком парламенту за куповину разгласа за школу. У овом пројекту новац је зарађен од продаје старог папира и од продаје цвећа.

5.Тим за сарадњу са породицом  није имао посебно организованих активности у овом периоду због великог учешћа родитеља у припремама око новогодишњег и ускршњег вашара. У свим одељењима су организоване радионице па је процена координатора Тима за сарадњу са породицом била да би то  било додатно оптерећење родитеља за већ велико ангажовање и до тада. Даље је било говора о сарадњи родитеља и школе и конкретно о Отвореним вратима школе.

Отворена врата школе су Пред крај месеца и сви наставницису  у времену од 12;30 до 13:30 у школи,па их родитељи и тада могу посетити и информисати се.Распоред Отворених врата је на огласној табли за родитеље, на сајту школе, а и на првим родитељским састанцима је било говора о томе.

6.Родитељима је објашњена њихова улога и значај који имају током учешћа у реализацији Завршних испита. Родитељи су давали предлоге.

И изабрани су родитељи који ће учествовати у праћењу полагања завршног испита 17. 18. и 19.јуна 2019. А то су:

1.Кулезић Милан( родитељ ученика 5-1)

2.Костадиновић Ђорђе ( родитељ ученика 7-2)

3.Георгијевић Мирослава ( родитељ ученика 4-4)

4.Марија Терзић резерва ( родитељ ученика 1-3)

5.Врањковић Чедомир резерва ( родитељ ученика 4-2)

7.Родитељима су  дати на разматрање предлози издавача и издавачких кућа за које су се стручна већа наставника одлучила. Нови програми наставе и учења су допринели и да се за први и пети разред  наставници школе одлуче на следећи начин:

Стручно веће од 1. до 4. разреда се определило за издавачку кућу“Едука“ а у 5.разреду остају исти издавачи као и до сада.(Истакнуто је  и на сајту школе).Прихваћени су предлози које су дала стручна већа наставника школе. Родитељи нису имали питања нити примедби.

Седници нису присуствовали представници одељења: 1-2,2-1,2-4,3-3,3-4,4-1,4-3,5-2,6-3,6-4,7-3 и 8-1.

Седница Савета родитеља се завршила у 19,20 минута

Записничар:                                                                         Председник Савета  родитеља:

Драгана Савић                                                                              Валентина Петровић