ЗАПИСНИК СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА

ЗАПИСНИК СА САВЕТА РОДИТЕЉА

одржаног 26.04..2018. године

присутно  24  члана

Пре предлагања дневног реда утврђен je кворум, а председавајући je  прозвао  присутне констатујући да своје представнике нису имале ОЗ: 2-4,3-3,4-1,5-1.5-2,5-4,7-1 и 7-3

Дневни ред

  1. Одговори на питања родитеља
  2. Разматрање успеха и владања ученика на трећем тромесечју
  3. Извештај директора о финансијском пословању школе
  4. Учешће школе у пројектима за добијање финансијских средстава
  5. Учешће родитеља у праћењу полагања Завршног испита

 

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

Прво питање које су родитељи упутили је да ли је могуће да се у  школи ураде клупе и чивилуци. Клупе би биле намењене за седење ученика у ходницима и за одлагање ранаца.Одговор је био да до краја ове године не би било могуће јер није планирано ни планом јавних набавки а ни финансијским планом.Опет је постављено питање увођења немачког језика као другог страног језика. Одговор је да школа има два наставника француског језика у сталном радном односу а да је немачки могуће изучавати као трећи страни језик, У школи је тренутно 80 ученика који иду и на часове немачког језика.Постављено је питање да ли је у школи вршена анализа због броја уписаних ђака у први разред. Одговор је био да до сада није али ће уследити у наредном периоду.И још једно од питања се односило на пробно тестирање ученика осмих разреда. Како  су ученици завршног разреда урадили пробно тестирање и да ли може да се упореди са прошлогодишњим резултатима ученика осмих разреда који су радили пробни завршни тест.

Психолог школе- Гордана Марковић Сакић је родитеље упознала са успехом и владањем ученика на тромесечју.Први разред се оцењује описно.Укупан број ученика од другог до четвртог разреда је 272, 7 ученика има укупно 8 недовољних оцена . Сви ученици имају примерно владање.

Ученици од петог до осмог разреда имају 107 недовољних оцена.Вледање ученика петих разреда на трећем класификационом периоду је следеће: изречене су 2 УОС, 2 ученика имају врло добро владање, 1 ученик добро. У шестом разреду је изречено 6 опомена, 8 УОС, док један ученик има добро владање.У седмом разреду  су изречене две опомене, 7 УОС, 6 ученика има врло добро владање, 1 добро.У осмом разреду је изречена једна опомена, 10 ученика има врло добро владање, 3 ученика добро, а један ученик има задовољавајуће владање. Са повећањем броја смањених оцена из владања дисциплина се ставља на прво место.Није било питања ни коментара након прочитаног Извештаја о успеху и владању ученика.

Директор школе, Весна Панић је упознала родитеље са Финансијским извештајем  у 2017. години.На основу прегледа добијених средстава од Града Лознице и сопствених прихода ОШ

“ Анта Богићевић“ је пословала успешно и то на основу предвиђених и одобрених средстава која су детаљно испланирана у Финансијском планu и Плану јавних набавки. У односу на претходну годину, опет су примељиване мере штедње, али када је настава у питању и набавка неопходних средстава за рад ту није било штедње осим у делу када је у питању настава и набавка свега оног што је неопходно за успешну реализацију наставе у школи. Комплетан извештај налази се у прилогу овог записника.

Родитељи су упознати са учешћем школе у свим пројектима за добијање Финансијских средстава. Школа је у овој школској години добила обавештење да ће се објекат новије школске зграде финансирати у складу са Државним програмом обнове објеката јавне намене. Школа је завршила све припремне и неопходне послове. Остало је само да по допису Владе Републике Србије од 28.03. 2014. пројектанти “ ПИН ИТ ПРО“ отклоне примедбе и пошаљу

Канцеларији за  управљање јавнаим улагањима.

Као и сваке године , родитељи наших ученика су саставни део тима који реализује завршни испит. Веома одговорно и савесно сваке године приступе том веома значајном задатку. Ове године 2017/18. су предложени следећи родитељи:

1. Јелена Павловић( родитељ ученика 2/2)

2. Јелена Ђукановић    ( родитељ ученика 5/3) и

3. Живковић Даница  ( родитељ ученика 6/2)

Сви родитељи су једногласном одлуком дали сагласност на  дате предлоге за учешће родитеља- посматрача на Завршном испиту за ученике осмих разреда.

Састанак је завршен у 18,50.

Председник Савета родитеља:                                                   Записничар:

______________________                                                    _____________________