ЗАПИСНИК СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА, 27.03.2018.

Записник са ванредне ( пете) седнице Савета родитеља, одржане 27.03.2018. године са почетком у 18,00  часова

Седници Савета је присуствовало 18 родитеља,  Зорица Вранковић – наставник музичке културе, Радмила Стевановић – наставник разредне наставе, Глишић Драгица – професор разредне наставе, као Весна Панић – директор школе.  Гордана Марковић Сакић – психолог школе  није била на седници Савета родитеља као и Душан Шћепановић, наставник математике.
Одељењске заједнице које нису имале своје представнике на Савету родитеља су : 1-2, 1-4,3-3, 4-1,4-2,

4-3,5-1,5-2,5-3, 6-1,6-4 ( о),7-1,7-3,8-5. Председавајући је предложио следећи

Дневни ред:


1. Давање предлога за чланове школског одбора из реда родитеља
               Чланови Савета родитеља су усменим изјашњавањем предложили   шест кандидата и то:

1. Наду Митровић,

  1. Радомира Ђунића,

3. Валентину Петровић,

4. Катарину Глигорић,

5.Жарка Катанића и

6.Даницу Живковић.

               Формирана је комисија у саставу: Александар Станчић, Вучетић Љиљана и Перић Весна која је пратила гласање и пребројала гласачке листиће.

              Чланови савета родитеља су се изјашњавали тајним гласањем, заокруживањем имена три кандидата.

              Након завршеног гласања, Комисија је пребројала гласачке листове и установила следеће:

-       у гласачкој кутији се налазило – 18 гласачких листова,

-       важећих листова је било 17,

-       неважећих листова је био 1.

              Резултати гласања су следећи:

1. Нада Митровић,9 гласова,

  1. Радомир Ђунић,10 гласова,

3. Валентина Петровић,11 гласова,

4. Катарина Глигорић,9 гласова,

5.Жарко Катанић, 6 гласова и

6.Даница Живковић, 6 гласова.

 

               Тако да се за трећег представника родитеља гласало поново јер су Нада Митровић и Катарина Глигорић имали исти број гласова и резултати гласања су следећи:

-       у гласачкој кутији се налазило – 18 гласачких листова,

-       важећих листова је било 18,

-       неважећих листова није било.

-        

           1. Митровић Нада, 8 гласова,

           2. Глигорић Катарина, 10 гласова.

Тако да је после обављеног гласања, комисија  констатовала да су  за чланове Школског одбора ОШ“Анта Богићевић“, испред представника родитеља предложени:

1. Радомир Ђунић, дипл. правник из  Лознице,

                         2. Валентина Петровић, дипл. биологог, из Лознице,

                         3. Катарина Глигорић, васпитач, из Лознице.

2. Након завршеног гласања било је речи о активностима у школи између  две седнице Савета родитеља четврте и ове, пете. Такође, усвојен је предлог набавке садала за столице и наслона за столице који  се користе за поправку постојећег школског намештаја, односно столица и у старој и у новој школској згради.

 

Председник Савета родитеља

___________________________

Душко Ђурић

Седница Савета родитеља је завршена у 18,45.

 

 

 

 

 

Записничар :                                                                                                           Председник Савета родитеља
Драгица Глишић                                                                                                    Душко Ђурић