ЗАПИСНИК СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА, 27.2.2018.

Записник са четврте седнице Савета родитеља одржане 27.02.2018. године у 18,00 часова

Седници је присуствовао 21. родитељ,  док одељењске заједнице. 1-4, 2-4.5-2,5-3,5-4, 6-3,7-1,7-2,7-3 и 8-4 нису имале свoје представнике. Седници Савета родитеља је предложен следећи

Дневни ред:

1. Извештај о успеху и владању  ученика на крају првог полугодишта/ психолог

2. Полугодишњи извештај директора о раду школе/ директор

3. Упознавање родитеља са резултатима анкете- анкетирани су родитељи школе/ психолог

4. Набавка уџбеника за наредну школску годину и остала питања/ директор

5. Рад Ђачког парламента

6. Питања родитеља

7. Разно

1. Психолог школе Гордана Марковић Сакић је уз прикладну презентацију, која је иначе коришћена и на Наставничком већу, упознала родитеље са успехом и владањем ученика у првом полугодишту.На крају полугодишта од 270 ученика од другог до четвртог разреда 175 ученика има одличан успех, 70 врло добар, добрих и недовољник нема. А од петог до осмог разреда има 71 недовољна оцена што је мањи број у односу на прошлу годину. Родитељи су детаљно упознати са успехом и владањем ученика по разредима и по наставним предметима.

Закључак:Родитељи су упознати са Полугодишњим извештајем о успеху и владању ученика у школској 2017/18.

2. Полугодишњи извештај о раду школе је поднела директор школе Весна Панић. Током првог полугодишта све планиране активности су и реализоване. У полугодишњем изваштају о раду школе за школску 2017/18. годину је било је говора о садржају Извештаја који су родитељи иначе добили и мејлом да би могли мало да га погледају и упуте питања на Савету родитеља за оно што их више интересује. А садржај Полугодишњег извештаја о ком је било говора је:

1. Приоритетни задаци 2. Законске основе рада  школе, 3. Школски календар. 4. Реализација часова у првом полугодишту 5. Материјално- технички услови школе 6. Уређење у школи током полугодишта 7. Побољшање материјално- техничких услова у школи 8. Реализација културних активности 10. Реализација програма заштите здравља ученика11. Реализација Професионалне оријентације ученика 12. Реализација инклузивног образовања

13. Кадровски ресурси школе 14. Подаци о ученицима на полугодишту 15 Успех ученика на крају првог полугодишта 16. Организациона структура 17. Седнице стручних органа у првом полугодишту 18. Извештаји стручних већа и актива о реализацији планираних садржаја током првог полугодишта 19. Стручно усавршавање запослених: Родитељи су упознати са детаљима као што је набавка књига за школску бибилиотеку, замене наставника током полугодишта, набавци наставних средстава , радионицама, реализацији програма Заштите здравља, Професионалној оријентацији  и учешћу родитеља  млађег и старијег школског узраста у програму ПО.

Закључак: Родитељи су упознати са полугодишњим извештајем о раду школе

4. Набавка уџбеника у наредној школској години ће по речима директора школе ићи као и до сада осим у првом и петом разреду где су наставни програми  промењени па се чека одобрење Министарства просвете, науке и технолошког развоје о одобрењу појединих издавача. На основу тога школа ће, наставници уз сугестије  Савета родитеља, извршити одабир нових уџбеника само за ученике првог и петог разреда док за остале разреде нама никаквих измена.

Закључак: Родитељи ће и даље сами набављати уџбенике у књижарама за коју се они одлуче па и за ПРВИ И ПЕТИ разред , али након одабира издавача у школи који ће бити након што издавачи добију одобрење од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. О свему томе родитељи ће бити благовремено обавештени.

5. Председник Ђачког парламента Наташа Тасић је упознала родитеље о раду и саставу Ђачког парламента као и са задужењима појединих чланова. Говорила је о преданом раду наставника који воде Парламент, хуманитарним акцијама, журкама, еколошким акцијама  као и састанцима којима је присуствовала и директорка школе на којима их је упознала са новинама у ЗОСОВУ, правима обавезама али и одговорношћу ученика школе.

Закључак: Рад Ђачког парламента у овом полугодишту је веома активан, разноврстан и квалитетан.

6. Родитељи су упознати са Јавном набавком за екскурзије и наставу у природи. Изабрани су најповољнији понуђачи па тако цене и термини за извођење истих изгледају овако:

Рекреативна и екскурзије 2018.- преглед  цена

Раз. Партија Релација Цена са ПДВ-ом Дневнице датум укупно
2 Рекреативна Златибор 12.690, 4200 04. до 11.03.2018. 16890
1.2.4. 1 РекреативнаДивчибаре 14.400 4200 16. до 23. април 18600
3 Тршић-Троноша-Бања 1170   600 Према условима тендерске документације 1770
4 Лозница- Ваљево- Бранковина 1480   600 Према условима тендерске документације 2080
5 Лозница- Београд 1970   600 Према условима тендерске документације 2570
6 Лозница- Нови Сад 1960  600 Према условима тендерске документације 2560
7 Лозница- Дрвенгад- Златибор 6260 1200 18. и 19. април 7460
…Сомбор… 4850 1200
  1. И 2. јун
6050
9 Лозница-Аранђеловац- Топола- Крагујевац 5960 1200 11. и 12. мај 7160
10 Лозница, Смедерево- Кладово… 10.960 1800 Од 15. До 17. маја 12760

 

Родитељи су постављали питања везано за термине реализације екскурзија за сваки разред.

7. Даље, директор Центра за социјални рад је обавестио школу да је општина извршила уплату за прикључак за струју породици Јасмине Лазаревић мајци наших ученика.

Хуманитарна помоћ за коју су родитељи школе давали новац: Прикључак за струју породици Јасмине Лазаревић у намери да се уплати Центру за социјални рад или општини како би се колико толико помогло и убрзало да се дође до минималних услова за функционисање ове породице , биће преименована као  Новчана помоћ породици Јасмине Лазаревић у висини од 58.000,00. динара пошто је општина извршила комплетну уплату.

Закључак:Родитељи су једногласно  дали сагласност о преименовању намене прикупљених средстава.

Родитељ, Чедомир Врањковић је нагласио проблем око паса луталица који се често налазе и окупљају у школском дворишту. Такође је дао сугестију да се у школу уведе намачки језик како деца не би уписивала другу школу због тога.

Родитељка Нада Митровић је упознала остале родитеље о раду Савета родитеља на нивоу општине , о презентацијама и радионицама које су имали до сада и како је нагласила да су њој врло познате јер их је у нашој школе већ посећивала.

Пресдедник Савета родитеља Душко Ђурић је обавестио родитеље да се труд и ангажовање родитеља око безбедности ученика и исплатила јер смо сада на основу Дописа Полицијске станице из Лознице добили обавештење да ће полицијски службеници обилазити двориште у терминима ос 7,00 до 19,00 часова и од 19,00 часова до 7,00  јер ће добијати редовна радна задужења што до сада није био случај.

Закључак: Очекујемо да ће се и на основу додатног ангажовања полицијских службеника на обиласку школског дворишта безбедност ученика  знатно повећати.

Записничар Савета родитеља                                                         Председник Савета родитеља

Радмила Стевановић                                                                        Душко Ђурић

 

___________________                                                                      _________________________