ЗАПИСНИК СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА,23.11.2017.

Записник са друге седнице Савета родитеља, одржане 23.11.2017. године са почетком у 18 часова
Седници Савета је присуствовало 24 родитеља, Душан Шћепановић – професор математикe, Зорица Врањковић – наставник музичке културе, Радмила Стевановић – наставник разредне наставе, Глишић Драгица – професор разредне наставе, као и Гордана Марковић Сакић – психолог школе и Весна Панић – директор школе.
Одељењске заједнице које нису имале своје представнике на Савету родитеља су : III2,III4, IV2, IV3, V1,VII3,VII4,VIII4.
Председавајући је предложио следећи

Дневни ред:
1. Одговори на питања родитеља
2. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог класификационог периода
3. Активност школе на реализацији нових пројеката
4. Предлог за област самовредновања рада школе у овој школској години и учешће родитеља
5. Постигнућа ученика осмих разреда на Завршном испиту – мала матура
6. Упознавање родитеља са програмом инклузивног образовања и обухваћеношћу деце
7. Давање сагласности на програм извођења екскурзије ученика осмих разреда
8. Утврђивање висине дневнице за наставнике за извођење екскурзије, наставе у природи и фестивал науке
9. Превенције насиља, мере заштите као и реаговање у случају када се насиље деси

1. Родитељ (Весна Перић) je питала да ли је могуће да деца избегну посету шопинг – центру одласком на Сајам науке, а да исти буде замењем посетом позоришту или Музеју савремене уметности. Натавник математике Душан Шћепановић је објаснио да је за ову школску годину касно,а да ће за следећу годину проћи анкета о изјашњавању ученика. Више питања није било.
2. Психолог школе, Гордана Марковић Сакић, је упознала родитеље са успехом и владањем ученика на првом тромесечју. Од другог до четвртог разреда већи је број недовољних оцена ове године (8 недовољних оцена из енглеског језика у четвртом разреду), један ученик има изречену васпитну меру.
Од петог до осмог разреда је много већи број недовољних оцена у односу на прошлу школску годину (51 недовољна оцена више). Највише недовољних оцена у осмом разреду. Највећи број недовољних оцена из математике (26) и енглеског језика (25). Нешто већи бој изречених мера у односу на прошлу годину (четири мере више). Најмање изречених мера у седмом разреду, а највише у осмом разреду.
* Директор школе је тражила да се оформи комисија од три члана за отварање понуде за избор фотографске радње.Позиви за достављање понуда су послати на три мејл одресе и однети и уручени фотографским радњама. У назначеном року стигла је једна понуда за фотографисање ученика у школској 2017/18 години. Изабрана су три члана за комисију за одабир понуђача: Полић Слађана, Живановић Слађана и Бранко Јоцић . После отварања понуда комисија је обавестила чланове Савета родитеља да је био само један понуђач Фото – Јовановић и прочитана ја комплетна понуда. Члан комисије Бранко Јоцић је прочитао услове које нуди ова фотографска радња где су чланови Савета родитеља једногласно прихватили понуду ове фотографске радње.
Закључак 1: Родитељи су упознати са успехом и владањем ученика на крају првог класификационог периода.
Закључак 2:Чланови Савета родитеља су једногласно прихватили понуђача „Фото Јовановић“ за школску 2017/18. годину.
3. Директор школе упознала је родитеље са активностима школе на реализацији нових пројеката :
1. Реализација „Покренимо нашу децу“- „Модел“ (јутарња гимнастика, вежбе и игре)
2. Основи безбедности деце у IV и VI разреду
3. „Здраво растимо“ – школски спорт Србије (63 школе широм Србије 6300 ђака седмих разреда се учи правилној исхрани и важним физичким активностима). Пројекат „Здраво растимо“ део је глобалне иницијативе и чиме је обухваћено више од 60000 ученика у региону од 17-те до 14-те године. Речено је и да ћемо се пријавити до 30. 11. за пројекат „Школе за 21 век“ .
4. Пројекат реконструкције старог кабинета за техтичко образовање је ове школеке године предат Министарству просвете, науке и технолошког развоја за изградњу фискултурне сале за млађе ученике као и пројекат за опремање малог кабинета из информатике.
А пројекат реконструкције новије школске зграде је још у фази дораде јер су нам из Владе Републике Србије , односно из Канцеларије за јавна улагања препоручили да га проширимо на све радове који су неопходни да се зграда доведе у оптимално стање за рад.
Закључак: Родитељи су упознати са пројектима у које је школа до сада укључена.

4. Директор школе је упознала родитеље са предлогом за област самовредновања рада школе у овој школској години, а то је ЕТОС – међуљудски односи у школи. У фази смо припреме за израду новог Развојног плана установе . За те потребе биће поново проучене све области самовредновања, акциони планови и извештаји остварености акционих планова, а област коју ћемо у овој години детаљније радити је ЕТОС. У процес самовредновања ове области, као и до сада, биће укљичени сви и родитељи и ученици и наставници.
Закључак: Област самовредновања у школској 2017/18. је – ЕТОС.

5. Психолог школе је упознала родитеље са постигнућима ученика осмих разреда на завршном испиту. На основу анализе Завода за вредновање, наша школа је имала из српског језика и математике веће постигнуће од постигнућа на нивоу града, округа , школа у окружењу и републике. Када се упореде оцене из седмог и осмог разреда са постигнућима ученика, види се да оцене одговарају постигнутим резултатима на завршном испиту и да је оцељивање било објективно .СРПСКИ ЈЕЗИК -Основни ниво није постигло само 6% ученика / 94% постигло. Средњи ниво 67% постигло, напредни ниво 26% постигло. МАТЕМАТИКА – Основни ниво није постигло 12% ученика / 88% постигло , Средњи ниво 59% постигло, напредни ниво 20% постигло. Наши ученици који су уписали ГИМНАЗИЈУ 44 ученика (40%), ЕКОНОМСКА ШКОЛА 16 ученика (15%), ТЕХНИЧКА ШКОЛА 22 ученика (20%), СВЕТИ САВА 15 ученика (14%), ШКОЛЕ ВАН ЛОЗНИЦЕ 11 ученика (11%).
Психолог школе је истакла да се новим законом уводе новине у полагању средњошколске матуре.
Закључак: Савет родитеља је упознат са постигнућима ученика осмих разреда која су много боља него претходне школске године

6. Директор школе је упознала родитеље са огранизовањем и обухваћеношћу деце по ИОП-у у школи. Истакла је да су у школи . ИОП-ом 1 обухваћена 4 ученика, ИОП-ом2 -3 ученика , индивидуализацијом 4 ученика, и да је координатор ,Наташа Опачић ,поднела извештај о раду Тима за инклузију на Наставничком већу и да је израђен посебан програм прилагођен овим ученицима.
Закључак: Родитељи су упознати са обухваћеношћу деце програмима ИОП-а 1,2 и 3

7. Пошто на првој седници Савета родитеља није дата сагласност на тродневну екскурзију ученика осмих разреда док се не питају сви родитељи ученика осмих разреда то је био задатак да се уради на овој, другој седници Савета родитеља. Извршено је анкетирање да би се план и програм извођења екскурзије за ученике осмих разреда могао усвојити на овој седници .
Директор школе је упознала родитеље са изјашњавањем родитеља ученика VIII разреда за извођење екскурзије. За дводневну се изјаснило 39 родитеља, а за тродневну 66 родитеља . Предлог је дат на гласање. Сви чланови Савета родитеља једногласно су одлучили да екскурзија VIII разреда буде тродневна. Родитељи су тражили да се искључи преноћиште у хотелу „Кладово“ и Неготину.
Закључак: Родитељи су дали сагласност на план и програм извођења екскурзије за осми разред. Екскурзија ученика осмих разреда ће бити тродневна.

8. Родитељи предложили да висина дневнице за наставнике за извођење екскурзије, наставе у природи фестивал науке, посете позоришту, буде 500 или 600 динара у бруто износу. Једногласном одлуком родитељи су одлучили да дневница буде 600 динара у бруто износу.
9. Директор школе је упознала родитеље са изменама Закона о основама система образовања и васпитања. Истакла је да је овим законом повећана одговорност родитеља, наставника и ученика.
Чланови 110. 111. и 112. говоре о забрани дискриминације, забрани насиља, злостављања и занемаривања,забрани понашања које вређа углед, част и достојанства личности. Оно што следи је усклађивање подзаконских аката , а оно што је битно је да ће се нашим активностима у школи у наредном периоду радити на подизању свести о потреби заједничког, удруженог рада на стварању што позитивнијих услова, климе и атмосфере за рад, где је нулта толеранција за било који од облика насиља.
Похвалила је рад Ђачког парламетна и истакла велику озбиљност и укљученост у разне активности (организовање чишћења и уређења школске средине, огранизација журки…). Прихолог школе је истакла да више лакших повреда чини тежу повреду (физичко ударање друга – тежа повреда). Никакво насиље се не толерише и да ће бити строго кажњавано. Даље је, директорка школе рекла да ће у школи уследити низ активности на којима ћемо се упознати са нашим правима, обавезама и одговорностима. Циљ свих тих активности, а многе ћемо организовати заједно са родитељима и ученицима школе је да се стекну услови за рад пуни разумевања, толеранције и поштовање правила понашања, а самим тим и образовно- васпитни процес ће тећи несметано и бити још бољи.
Седница Савета родитеља је завршена у 19,05.