ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА одржане 11.04.2017. године

присутно  19  чланова

Пре предлагања дневног реда утврђен je кворум, а председавајући je  прозвао  присутне констатујући да своје представнике нису имале ОЗ: 1-2,1-3,2-1,2-2,3-1,3-2,4-3,4-4,5-1,6-3 и 7-5.

Предложен је  следећи

Дневни ред

  1. Одговори на питања родитеља
  2. Разматрање успеха и владања ученика на трећем тромесечју
  3. Извештај директора о финансијском пословању школе
  4. Учешће школе у пројектима за добијање финансијских средстава
  5. Учешће родитеља у праћењу полагања Завршног испита

6.   Разно

Предложени дневни ред је једногласно усвојен.

Пре но што се прешло на питања родитеља, директорка школе је према захтеву запосленог Гордане Марковић Саких упутила питање Савету родитеља да рад на овој седници почну тако што ће дати своје мишљење о запосленој која је школи предала захтев за стручно напредовање и комплетну документацију која је потребна. Савет родитеља је саслушао образложење о раду , залагању и доприносу у раду школе и једногласно дао позитивно мишљење за стицање звања- педагошки саветник  за школског психолога Гордану Марковић Сакић.

Затим су родитељи постављали питања:

1. Да ли сви наставници држе припремну наставу за ученике осмих разреда?

2. Да ли ће се на Пробном тестирању признавати одговори ученика који су рађени само оловком?

3. Колико је уписаних ученика у први разред?

4. Да ли школа зна разлоге одржавања ванредних родитељских састанака?

5. Дати су предлози да се Анкета школе допуни питањима која су од значаја за даљи рад

- Покренута је иницијатива родитеља школе да се због проблема које смо имали, или имамо, да се на сваком часу мобилни телефони одлажу на за то предвиђено место. Након часа сваки ученик узима свој мобилни телефон.

- Било је говора и о томе да се дисциплина на  појединим часовима ( ликовно, енглески, хемија…) мора повећати

Педагог школе- Вања Јеремић је детаљно родитеље упознала са успехом и владањем ученика на тромесечју.Од другог до четвртог разреда нема недовољних оцена. А владање ученика од другог до четвртог разреда 269 ученика и 3 УОС, а ученика који се оцењују описно у првом разреду има 103. Број недовољних оцена по разредима је следећи:

- пети разред : 21

- шести разред: 23

- седми разред :38

- осми разред: 20

Владање ученика од петог до осмог разреда је: 6 опомена одељењског старешине, 21 УОС, 16 ученика има врло добро владање, 5 добро, а два ученика задовољавајуће.

Комплетан извештај је у прилогу овог записника. Вршена ј еи упоредна анализа са претходном школском годином.

Са повећањем броја смањених оцена из владања дисциплина се ставља на прво место!

Директор школе, Весна Панић је упознала родитеље са Финансијским извештајем  у 2016. години.На основу прегледа добијених средстава од Града Лознице и сопствених прихода ОШ

“ Анта Богићевић“ је пословала успешно и то на основу предвиђених и одобрених средстава која су детаљно испланирана у Финансијском планu и Плану јавних набавки. У односу на претходну годину, опет су примељиване мере штедње. Комплетан извештај налази се у прилогу овог записника.

Родитељи су упознати са учешћем школе у свим пројектима за добијање Финансијских средстава. Ове године школа је конкурисала  за добијање средстава са седам пројеката. Ново у односу на прошли пут речено је конкурс код чешке амбасаде под називом “ И ја сам ту“, конкурисање за добијање опреме и рачунара за децу која би у школи ( у библиотеци) могла да користе, ако већ кући немају,- рачунаре, штампаче…

Конкурс код Министарства правде за замену подова у старој школској згради као и обједињени пројекат реконструкције крова и столарије у новој школској зградикод МИнистарства просвете, науке и технолошког развоја.

Очекивања школе и родитеља су да се током лета заврши планирано а да одобрена средства и припреме за почетак радова почну што пре.

Као и сваке године , родитељи наших ученика су саставни део тима који реализује завршни испит. Веома одговорно и савесно сваке године приступе том веома значајном задатку. Ове године 2016/17. су предложени следећи родитељи:

1. Сандић Јелена ( родитељ ученика 7/2)

2. Перић Весна    ( родитељ ученика 5/3) и

3. Вера Стојаковић ( родитељ ученика 2/4)

Сви родитељи су једногласном одлуком дали сагласност на  дате предлоге за учешће родитеља- посматрача на Завршном испиту за ученике осмих разреда.

 И на крају, Вања Јеремић- педагог школе , је изнела сумарно ангажовање родитеља кроз програм Професионалне оријентације ученика. Родитељи су у улози експерата упознали ученике са карактеристикама појединих занимања. Родитељи се доста укључују у набавку наставних средстава, израду наставних средстава, куповину, израду реквизита и костима за представе. Родитељи као нпр.  Зорица Ћирић  су помагали при реализацији предатаве, помажу нам при реализацији радионица… Веома ценимо труд и ангажовање родитеља који се у активности школе укључују на овај начин.

У недељи ПО опет ћемо позвати родитеље експерте, а то ће бити у сарадњи са ОШ “ Јован Цвијић“.

Састанак је завршен у 19,30.

Председник Савета родитеља:                                                   Записничар:

 

_________________________                                                    _____________________