ЗАПИСНИК СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,АНТА БОГИЋЕВИЋ“ У ЛОЗНИЦИ, одржане 23. 09. 2016.  године  

Седница је почела у 18 часова, уз присуство 31 родитеља. Представник одељења II/2 није присуствовао седници. Седници су присуствовали и чланови школске комисије за сарадњу са родитељима: Вања Јеремић – педагог школе, Весна Деспотовић – наставник разредне наставе, Радојка Стефановић – наставник разредне наставе, Слободан Марковић-  професор физичког васпитања, Јелена Марић – професор француског језика и Весна Панић, директор школе. Предложен је следећи

Дневни ред:

 1. Конституисање Савета родитеља за школску 2016/ 2017. годину

(избор председника и заменика председника Савета родитеља)

 1. Усвајање Годишњег програма рада Савета родитеља за школску 2016/ 2017. годину
 2. Извештај директора о раду школе у школској 2015/ 2016. години
 3. Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2016/ 2017. годину
 4. Давање сагласности на програм извођења екскурзије и наставе у природи у овој школској години
 5. Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика
 6. Предлози школе и родитеља о коришћењу и намени ученичких средстава
 7. Прослава  Дана школе
 8. Текућа питања

Присутне  родитеље је најпре поздравила  директор школе Весна Панић, изразивши жељу да сарадња родитеља и школе ове године буде лепа као и претходних година, или још боља, јер се налазимо на прагу неких нових видова сарадње, а заједно са децом и на стазама нових видова образовања.

По Пословнику о раду Савета родитеља овај уводни део седнице наставио је да води представник одељења I/1  Радомир Ђунић, након чега се приступило конституисању Савета родитеља за школску 2016/ 2017. годину. Родитељи су предложили три кандидата на место председника Савета родитеља: Лакићевић Слађану, Петровић Валентину и Ђунић Радомира. Уследило је јавно гласање а резултати су били следећи: Лакићевић Слађана – 23 гласа, Петровић Валентина – 9 гласова  а Ђунић Радомир није добио ни један глас. Констатовано је да је Слађана Лакићевић и ове године изабрана за председника Савета родитеља а да је њена заменица Валентина Петровић.

Након конституисања Савета родитеља председник Слађана Лакићевић захвалила се родитељима на указаном поверењу, пожелела им успешну сарадњу са школом, а потом преузела даље руковођење седницом. На самом почетку је истакла важност присуствовања родитеља седницама, какао би били упознати са радом и темама којима ће се Савет ове године бавити, а уколико су спречени да дођу могу испред своје одељењске заједнице послати замену.

Годишњи програм рада Савета родитеља изнела је председник Слађана Лакићевић и он је једногласно усвојен. (годишњи програм рада Савета родитеља школе налази се у прилогу)

Пре подношења Извештаја, директор  школе Весна Панић истакла је која је улога Савета родитеља, рекавши да су он саветодавно тело, спона између свих родитеља, ђака, наставника и директора школе, и  да сви заједно треба да стварамо услове да и ученици и наставници у једној пријатној и радној атмосфери несметано раде, а свакако и родитељи својим понашањем, поступцима и деловањем, допринесу да наставници свој део посла што боље ураде, а ученици свој део задатка преко школске године такође изнесу најбоље што могу.

Прешло се и на трећу тачку дневног реда, а то је Извештај директора о раду школе у школској 2015/ 2016. години. Весна Панић је подсетила да прошла година јесте била јубиларна − прославили смо 220 година постојања рада школе,  али се у то име још више и снажније радило. Резултати рада установе огледају се у многим сегментима; не само у резулататима сатакмичења, не само у организацији и реализацији редовне наставе и ваннаставних активности, већ и раду свих тимова и комисија школе. У колективу у коме се веома много ради, где су деца ангажована и у редовној настави и ваннаставним активностима, било је и великих резултата. Један од тих резултата треба посебно истаћи – наша школа је на такмичењима освојила трећину од свих награда на територији града Лознице. Такође је истакнуто да је у протеклој години сарадња са родитељима и локалном самоуправом била веома успешна.

Родитељи су упознати са основним закључцима и препорукама за даљи рад:

 • У овој школској години примењују се измене плана и програма за веронауку од I до VIII разреда, информатику од  V до VIII, и од играчке до рачунара у IV  разреду
 • Посебну пажњу посветити упознавању ученика и родитеља са Кућним редом школе (забрањена употреба мобилних телефона за време наставе, не каснити на часове при почетку наставе и након одмора….)
 • Препорука је да се на часовима примењују савремене и активне методе и облици рада (прошлогодишњи  Савет родитеља помогао је да се реализује акција куповине још једне мултимедијалне учионице – на рачун школе уплаћено 110000,00 динара)
 • Од тих средстава је купљена опрема за једну учионицу, а за кабинет наставе српског језика је купила школа
 • Циљ је да се повећа и број рачунара који се користе у настави, као и да се стари рачунари замене новим (мали кабинет за информатику)
 • Потребно је што више деце укључити у ИОП-3, рад са надареним ученицима
 • Препорука је да се оснажи рад Ђачког парламента
 • Наставници ће се и даље стручно усавршавати
 • Еколошке акције треба ревносније спроводити
 • И даље ће се активно радити на праћењу и изради пројеката, и наравно конкурисању (директор школе позвала родитеље да се прикључе и помогну уколико и  они раде сличне послове )

Није било додатних питања па  је констатовано да је Савет родитеља упознат са  Извештајем о раду школе.

Годишњи план рада школе за школску 2016/ 2017.  годину завршен је на време и у његовој изради су сви учествовали, а директор школе  је истакла да су психолог школе Гордана Марковић-Сакић и педагог Вања Јеремић дале највећи допринос заједно са свим координаторима и руководиоцима који су такође учествовали у изради ових важних докумената школе. Уколико у току године  буде нових момената ако се процени да је у интересу ученика и школе и те активности се додају  реализацији, а пишемо их тако што нагласимо да није планирано али је реализовано,  и оне се додају касније у Годишњи извештај о раду, ако се процени да ће њихова реализација бити корисна за ученике ( нпр. прошле године ИТ Караван).

Родитељима је образложено  зашто је наставни кадар приметно измењен у овој школској години. По колективном уговору школа је у обавези да преузме раднике који су примљени на неодређено у било којој школи на територији града Лознице или Школске управе, а остали су без дела норме. Стога је наша школа преузела технолошки вишак из Гимназије – Звездану Радовић, професора енглеског. На место наставника биологије  Слободана Савића, који је отишао у пензију, дошао је Јово Радуловић, технолошки вишак из Хемијске школе. Маријана Чотрић, професор математике и Јован Јанчић, вероучитељ, такође су нови чланови нашег колектива. С обзиром да је у овом делу седнице било речи о одласку једних а доласку неких нових наставника, поједини родитељи су дали примедбу како честа промена наставника може имати негативан утицај на рад деце.

Родитељима је речено колика је важност Професионалне оријентације и у млађим и у старијим разредима. Учешће родитеља је значајно, било на одељењским заједницама, било на посебно организованим часовима, када  деци одређеног узраста на примерен начин треба приказати и показати предности и недостатке одређених  занимања, како би њихова одлука на крају VIII разреда била лакша.

Присутнима је предочено који су родитељи  укључени у рад стручних тимова:

 • Стручни актив за школско развојно планирање – Мира Цветиновић Јакшић, представник V/4
 • Тим за самовредновање рада школе – Катанић Жарко, представник VII/3
 • Тим за заштиту деце од насиља – Данијела Игњатовић, представник VII/4
 • Тим за инклузивно образовање – Слађана Лакићевић, представник VI/2
 • Тим за ПО – Валентина Петровић, представник VI/2
 • Тим за сарадњу са родитељима – Митровић Нада, представник VI/4

Савет родитеља је упознат са Годишњим планом рада школе  за школску 2016/ 17. годину.                                                            5.

Родитељи упознати са Програмом  извођења екскурзија и наставе у природи . Планирано је да се током 2016/2017. реализује следеће:

ГЕНЕРАЦИЈСКИ ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА

Разред Трајање М а р ш р у т а Обилазак Време
I 1 дан Лозница-Засавица-Шабац-Лозница Засавица (Парк природе), Шабац (Позориште, Народни музеј, Стари град на Сави) Април, мај (или јун) 2017.
II 1 дан Лозница-Ваљево-Лелић-Бранковина-Лозница Народни музеј Ваљева,Тешњар, Манастир Лелић, Бранковина-школа Десанке Максимовић Април, мај (или јун) 2017. године
III

 

1 дан Лозница-Београд-Лозница Железнички или Ваздухопловни музеј, Калемегдан, зоо врт Април, мај (или јун) 2017.
IV 1 дан Лозница-Сремска Каменица-Нови Сад-Лозница Ср. Каменица (Змај Јовина кућа), Петроварадин

( тврђава и катакомбе), Нови Сад (Природњачки музеј и Спенс)

Одлазак у “ Дино“ парк

Шетња центром Новог Сада и поред Дунава

Април, мај (или јун) 2017.
V 2 дан 1. дан

Лозница-Соко Град- Шарган

13,30, Дрвенград- Златибор

(преноћиште)

Манастир Соко Град; Дрвенград и пратећи објекти

2. дан

Планински врх Торник, Шетња Златибором, обилазак културно- историјских споменика

Мај, почетак јуна 2017.
2. дан

Златибор: Стопића Пећина, Торник-Кадињача-Бајина Башта

( Манастир Рача)

 
VI 2 дана 1.Лозница-Фрушка гора-Зобнатица- Палић-Сомбор    (преноћиште) Фрушка гора (пауза), ергела Зобнатица-Палићко језеро, зоо врт, Сомбор

( преноћиште)

Крај маја, почетак јуна 2017.
2. Сомбор-Врдник- Лозница Градска кућа у Сомбору, Галерија Милана Коњовића, кућа Лазе Костића-ручак-Врдник

( манастир сремска Раваница)-Лозница

Крај маја, почетак јуна 2017.
VII  2 дана 1. дан:

Лозница-Ваљево, Аранђеловац-Топола, Аранђеловац, Деспотовац

(преноћиште)

Ваљево( пауза)-Буковичка Бања

( шетња парком)- Опленац( опленачка црква, кућа краља Петра првог)-Карађорђев конак- Крагујевац

(Шумарице)- Деспотовац

Крај маја, почетак јуна 2017.
    2. дан

Деспотовац-Београд ( ауто пут) Лозница

Ресавска пећина- Манасија- Деспотовац

(ручак)- Раваница- Лозница

Крај маја, почетак јуна 2017.
VIII 3 дана 1. Лозница-Београд-Смедрево-Голубац, Лепенски вир- Ђердап, Кладово

( преноћиште)

Лoзница-Смедерево тврђава-Лепенски вир-Ђердап-Кладово

 

Крај маја, почетак јуна 2017.
2.Ђердап-Неготин-Гамзиград-Зајечар-Ниш

( преноћиште)

2.Ђердапска ХЕ, Мокрањчева кућа,Хајдук Вељков музеј, Гамзиград, Зајечар ( ручак),Ниш

( преноћиште)3. Чегар, Медијана,Ћеле кула, музеј Медијана, тврђава, шетња, ручак- Јагодина зоо-врт,музеј воштаних фигура-Београд-Лозница

 
3. Ниш, Јагодина- Београд-Лозница

 

 

 

План реализације рекреативне наставе:

 

Време реализације Разред Место извођења наставе у природи
Мај I Тара, Златибор, Дивчибаре
Мај, јун

од 25.маја до 10 јуна 2017. године

II

 

           1. Златибор, “ Домаћи кутак“ или

2. Златибор“ Голија“ или Дивчибаре “ Хеба“

Април,мај III Дивчибаре, Златибор, Тара
Април,мај IV Дивчибаре, Златибор, Тара

Директор школе је подсетила да, осим појединих излета и прошлогодишње екскурзије за матуранте, у последње три године није било могуће реализовати екскурзије и наставу у природи. Изразила је наду да ће ове године, са новим министром просвете, стићи и прецизна упутства за извођење екскурзије и рекреативне наставе, и да више неће бити колизија између закона који регулишу поменуту област. Родитељи су гласањем, опет једногласно, усвојили  предложени план извођења екскурзија и наставе у природи.

Осигуравајуће куће су послале своје понуде за осигурање ученика које је разматрала и након тога одабрала комисија коју су чинили следећи родитељи: Радомир Ђунић, ВалентинаПетровић, ЉиљанаСтевановић,  Нада Митровић, Валентина Петровић и Весна Перић.Након дугог рада Комисија је саопштила да је учествовало 6 понуђача: “DDOR Novi Sad”, “UNIQUA”, “Triglav”, “Delta Generali”, “Milenijum” и “Dunav osiguranje”. Одлучено је да осигурање ученика у овој школској години врши “Dunav osiguranje”. Цена по осигураном ученику је 200,00 динара. Прочитали су нам записник и изнели разлоге због којих су се одлучили баш за “Dunav osiguranje”.

                 Школа настоји да изађе у сусрет породицама скромног материјалног  стања, тако да ће и ове године део ученичких средстава бити потрошен на бесплатне ђачке ужине и бесплатан продужени боравак.  Сви родитељи су били сагласни да се у складу са могућностима  изађе у сусрет породицама и пружи помоћ онима којима је помоћ најпотребнија.

Директор школе је саопштила да је прослава Дана школе 15.10.2017. године и позвала све чланове Савета родитеља на Свечану академију коју традиционално припремају наши ученици и наставници.

Председник Слађана Лакићевић и наставник разредне наставе Радојка Стефановић изнеле су критике на рачун ђачке ужине, при чему је Р. Стефановић сугерисала да комисија за јеловник треба да направи добар распоред исхране − три дана пециво, а два дана воће , сутлија…

Председник Савета родитеља упознала је родитеље, представнике првог разреда да је прошле године основан Фонд за помоћ школи и да сваки родитељ, у скаладу са својим могућностима, може да да свој допринос. Акција прикупљања средстава за ову школску годину почеће у новембру и трајаће све до краја школске године.

 

 

Прва седница Савета родитеља закључена у 19:30 часова.

 

 

Записничар:                                                                            Председник Савета родитеља:

Јелена Марић                                                                         Слађана Лакићевић