Извод из записника треће седнице Савета родитеља, одржане 3.3.2020.

Седница Савета родитеља Основне школе,,Анта Богићевић,,одржана 3.марта  2020.године у 18:00 часова са следећим дневним редом:

1.Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта,

2.Полугодишњи извештај директора о раду школе,

3.Упознавање родитеља са спровођењем посебних програма(програм заштите ученика од насиља,заштита здравља,проф.оријентације…)

4.Набавка уџбеника за наредну школску годину,

5.Како помжемо ученицима да примене различите методе учења,

6.Рад ђачког парламента у школи,

7.Питања и одговори.

Седнициприсуствовалиродитељи, директор,психологшколе,наставници Ненад Гајић, Србијанка Остојић, Драгана Савић.Одељењске заједнице које нису имале представнике су: 2-2,3-3,7-3 , 8-3

1.Гордана МарковићСакић- психолог школеподнелаје извештај о владању и успехуучениканакрајупрвогполугодишта.За 4 годинеприметан пад уписаних ученика у школу.Једанодразлогаје и тајшто у школинепостојиприпремнипретшколскипрограм,као у другимшколама.Извршенаанализасредњихоценапоразредима.Немавеликиходступања у односунапретходне 3 школскегодине.Умлађимразредима 4 недовољне оцене-3 изенглеског и 1 изматематике.

V разред-4 недовољне оцене-4,06просечна оцена,41% одличних,39% врло добрих

VI разред-1 недовољна оцена-4,12просечна оцена,46% одличних,34% врло добрих

VII разред-11 недовољних оцена,4,01просечна оцена,36% одличних,35% врло добрих

VIII разред-17 недовољних оцена,4,02просечна оцена,34% одличних,41% врло добрих

11 недовољних –историја,4недовољне-српски језик,9недовољних-математика,4 недовољне-биологија,4 недовољне-хемија,5 недовољних-енглески језик.

Извршенаанализаизостанака и саветродитељимакакоистесмањити-водитирачуна о изостанцима,одмахреаговати,јерсмањенаоценаизвладања због изостанака ученика неможедасепоправи. Прентација и излагање школског психолога је пропраћена са пуном пажљом свих присутних.

Закључак: Родитељи су упознати са успехом и владањем ученика у првом полугодишту школске 2019/20. године.

2.Директор школе, ВеснаПанићподнела је полугодишњиизвештај о раду школе у чијојизрадијеучествовало 28 наставника,директор,педагог,психолог,координатори и свичлановитимова. Детаљно су дати Извештаји о раду школе у свим сегментима. Ново у односу на претходне године ду детаљни извештаји о раду руководилаца одељењских- разредних већа. Било је говора о раду и учешћу родитеља у Тимовима школе. Како је прво полугодиште продужено за једну седмицу родитеље је интересовао план надокнаде изгубљених часова.

Изнетипредлози о надокнади часова-са надокнадом ће се почети од 9.марта тако што ће се у првој седмици вршити надокнада 1. 3.  и 5.часа који ће бити одржани као блок часови и трајаће по сат времена,а 2. и 4.ће трајати по пола сата.У другој седмици се надокнађују 2. и 4.час  и 6. час каоблокчасови. Ученици у школи остају исто време, велики одмор је у исто време, а план надокнаде часова ће бити на сајту школе.

Школадобила 4 комплета бим пројектора,рачунара и платно,као и 50  микро бит рачунара.Купљено 30 столица за кабинет географије,а од тога 10 столицазанаставнике.Купљено је и 5 рачунара за кабинет Мале информатике.

Приводисекрајуконкурсна документација за реконструкцијуновезграде.

178 наслова стигло у школску библиотеку,18 за децу по инклузији.

Тимзасарадњусапородицомодличноради и сарађујесапородицом и има веома богат и разноврстан садржај рада. Родитељи се радо укључују у рад. Посебно треба истаћи и учешће родитеља у професионалној оријентацији ученика где родитељи у одељењским заједницама ученицима одељења од 1-4 . разреда на занимљив начин представљају своја занимања. Уосталом све те активности, као и друштвене, хуманитарне, спортске, активности на заштити здравља ученика, превентивне активности, спровођење посебних програма су саставни део Полугодишњег извештаја о раду школе. Полугодишњи изваштај о раду школе садржи елементе вредновања полугодишњег рада свих Тимова и Стручних актива, Руководиоца разредних и одељењских већа , руководилаца стручних већа.

Закључак: Родитељи су упознати са Извештајем о полугодишњем раду школе. Није било питања након поднетог Извештаја.

  1. Трећа тачка дневног реда је била упознавање родитеља са спровођењем посебних програма у школи.Посебни програми су: Заштита ученика од насиља, Програм заштите ученика од употребе дрога, Програм заштите од трговине младима…

Министарствоунутрашњихпословаодржало 4 предавањанатему,,Заштитаоднасиља,,

Здравље-2 систематска прегледа,разговор о здравој исхрани,систематски преглед зуба будућег првог разреда.Нови школски стоматолог Зора Новаковић веома заинтересована за рад и сарадњу са родитељима и децом,као и учитељима.

Ученичкипарламентсвојимактивностима јебиозаступљен у заштитиоднасиља.

Предавање на тему,,Како заштитити децу од лошихсадржајанаинтернету,,-одржалипроф.МиркоМарковић и наставник Владо Ђукановић.

Последњег дана у месецу,сваког месеца, састајао се Тим за заштиту од насиља.

Професионална оријентација-циљ је да сва деца која се уписују у средњу школу одаберу школу коју желе.Са сваким дететом се ради саветодавни рад.Деца ће ићи у посету предузећима,средњим школама,у плану су посете и 3 фирме.

У полугодишњем раду школе се види да ученици не долазе на допунску наставу и припремну наставу.Гордана Сакић обавила разговор саученицимаосмогразреда , а школа је путем обавештења подсетила ученике на њихову обавезу похађања организоване допунске наставе.

Закључак: Чланови Савета родитеља су упознати са резултатима полугодишњег рада на посебним програмима  који су се реализовали у школи током полугодишта школске 2019/20. године.

  1. Како су нови Програми наставе и учења за трећи и седми разред, ове године на предлог стручних већа Савет родитеља и Наставничко веће ће разматрати и усвојити предлоге набавке нових уџбеника за ученике школе.

Трећи и седмиразредбирауџбеникезановушколскугодину.НисујошстиглаупутстваодМинистарства просвете, науке и технолошког развоја,паћесеразматрати предлози и усвајати наследећемСавету.Уџбеницикао и досадасенећекуповатипрекошколе.

Закључак: У овој школској години ће се бирати нови уџбеници за ученике 3. и 7. разреда. Уџбенике родитељи сами купују у књижарама за које се сами одлучују.

  1. Пета тачка дневног реда је била о томе како ми помажемо ученицима да примене различите технике учења. О томе нам је нешто говорила , Весна Панић- директор школе,

а кроз консултације и стручну помоћ са педагогом школе обављеним раније. Један од најважнијих задатака је учење учења, научити ученике како да уче. Како да уче са разумевањем а не механички и напамет.

Какопомажемоученицимадаприменеразличитеметодеучења-Наставници ( одељењске стерешине) помажукрозчасовеодељењскогстарешине,наставници школе- спроводећи активнунаставу, наставници- учећи ученика да раде мапеума,шеме, графиконе… учимо их и кроз допунску и додатнунаставу.Методе су различите за сваки наставни предмет, а о тим специфичностима их упознају сви предметни наставници. У одељењским заједницама петих разреда педагог и психолог школе су одржале одељењске заједнице које су биле посвећене баш овој теми.

Закључак: Велику помоћ свим ученицима школе по питању техника учења пружају: наставници , стручни сарадници, а и сами родитељи.

6.Ученица ИваТерзић- заменик председника Ђачког парламента је поднелаизвештај о радуПарламента.Ђачки парламент је вредно радио током полугодишта.

Одржано је  5 састанака-у септембруизабраноруководство,уоктобруспроведенаеколошкаакција,затимАнтинидани-угостилиученикеОсновнешколе ,,ЈевремОбреновић,,изШапца.Уновембру –акција ,,Друг-другу,,децембар-постастарачкомдому у Тршићу,јануар-Светосавскаакадемија.Новацоджуркиусмереннарасвету,а новацодновогодишњегвашараусмереннакуповину 5 рачунаразамалуинформатику.

Закључак: Парламент је остварио полугодишњи план рада, а неке од активности су и накнадно сами додали желећи да дају свој допринос раду школе. Једна од најдражих активности им је дружење са Ученичким парламентом из Шапца које се наставља и у другом полугодишту.

7. Питања: Релизација наставе у природи и екскурзије

За реализацију наставе у природи и екскурзије ученика расписана је Јавна набавка велике вредности. Како су у односу на Јавну набавку мале врености ту рокови много дужи, очекујемо да ће се сви законом предвиђени рокови и процедуре завршити до краја марта.

Седницаје завршена у 18:50.

Записничар:                                                                                       Председник Савета родитеља:

_______________________                                                             __________________________

Драгана Савић                                                                                   Жарко Катанић