Извод из записника друге седнице Савета родитеља одржане 28.11.2019.

 

Одржана је са почетком у 18:00 часова у просторијама новe школе .Састанку је присуствовало 23  родитеља. Одељењске заједнице које нису имале представнике су:2-2,

3-4, 6-3, 7-1, 7-2 и 8-3.

Председник Савета родитеља Жарко Катанић је  отворио седницу  и предложио  следећи Дневним ред:

1.Избор понуђача за фотографисање ученика школе

2.Одговори на питања родитеља

3.Извештај о успеху и владању ученика на крају првог класификационог периода.

4.Предлог за област самовредновања рад школе у овој школској години и учешће родитеља.

5.Постигнућа ученика осмог разреда на завршном испиту-мала матура

6.Одређивање висине накнаде за бригу о деци за одељењске старешине који изводе екскурзију и наставу у природи за ученике.

7.Избор представника Савета родитеља школе за Општински савет родитеља.

8.Избор чланова Савета родитеља за комисију за јавне небавке за реализацију екскурзије и наставе у природи(избор извршити за сваки разред појединачно)

9.Упознавање родитеља са програмом инклузивног образовања и обухваћеношћу деце.

10.Разно

Сви присутни се сложили са дневним редом.Састанку присуствовали родитељи,директор Весна Панић,Гордана Марковић Сакић,наставници Драгица Мишић и Ненад Гајић, као и  учитељица Драгана Савић.

  1. На предлог предесдника Савета родитеља да се формира Комисија за избор најповољнијег понуђача за израду фотографија за ученике школе родитељи, чланови Савета су предложили : Николу Терзића, Радомира Ђунића и Александра Антонића.
  2. Разматране су  три пристигле понуде од стране: Фото Смарта, Фото Јовановића и Фото Томо студија.

Чланови Комисије су предложили  да Савет прихвати предлог најповољнијег понуђача.Упоређивали су цене које су понуђачи доставили по Захтеву за достављање понуда.

Изабран је  Фото-Јовановић као најповољнији.Појединачна и групна фотографија по цени од 60 динара,фотографија за ђачку успомену 250 динара ….Понуђена су  и бесплатна снимања и сликање Дана школе и све за све  прославе у школи.

Закључак:Савет предложену  понуду прихватио једногласно.

  1. Друга тачка дневног реда је била oдговор на питања родитеља.Постављено је питање да ли је могуће термин од 20.30 до 21,30 за децу школског узраста, средом и петком, померити раније.Одговорено је да ће се у наредном периоду када се створе услови за то, вероватно корисници сале и школског простора и договорити.

Закључак: Разматрано је  питање да се термин за школицу спорта  за школски узраст промени.

3.Гордана Марковић Сакић- школски психолог је  поднела извештај о успеху и владању ученика на крају првог класификационог периода.Уз презентацију и лепа објашњења графикона и приказа на њима школски психолог је упознала родитеље са успехом а и владањем ученика на првом класификационом периоду.  Након њеног излагања и корисних савета није било питања родитеља.

4. Директорка школе је упознала родитеље са њиховом улогом у пословима који их очекују у овој школској години за нову област самовредновања: У овој школској години се приступа другачије у односу на досадашњи рад јер је речено да је о школској 2019/20. год. изабрана област : Индивидуализована и диференцирана насрава кроз све области самовредновања.Већ је договорено ко шта ради и извршена је подела задужења на стручним органима школе, али се наравно очекује и учешће родитеља у пословима који су испред нас.

Закључак: Ове године радимо самовредновање Индивидуализоване и диференциране настава  кроз свих шест области

5.Гордана Марковић Сакић-школски психолог је  поднела извештај о завршном испиту из јуна 2018/19. године.Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је објавио резултате Завршног испита. Извршена је детаљна анализа како су ученици Ош ! Анта Богићевић“ урадили тестове на крају прошле школеке године. Можемо бити веома поносни јер су резултати наших ученика изнад републичког преосека, изнад преосека округа и општине. Према укупном броју освојених бодова наша школа је на првом месту у општини.

Извршена је упоредна анализа и са школама у Шапцу, Ваљеву… Све у свему, веома смо задовољни како је наших 117 матураната  урадило тестове из српског језика, математике и комбинованог теста.

Закључак:Родитељи су упознати са постигнућима ученика на Завршном испиту- Малој матури

6.Шеста тачка Дневној реда је била разматрање висине накнаде за бригу о деци. Наиме и ове године као и преходних у циљу спремности школе за расписивање Јавне набавке за Наставу у природи и екскурзије ученика родитељи треба да дају предлоге о висини накнаде. Објашњено им је и да ће ускоро родитељима бити подељени Анкетни листићи на којима ће моћи да виде оријенрационо цене за Наставу у природи и екскурзије ученика. На те – основне цене додаје се и одређена сума по дану , по ученику. Колика ће бити то зависи од предлога родитеља.Након краће дискусије прдложено је да висина накнаде буде као и прошле године и то у изосу од 700,00 динара ( у бруто износу).Овај предлог сви су једногласно подржали , што је констатовао председник Савета родитеља- Жарко Катанић.

Закључак: Висина накнаде наставницима за бригу о деци је 700,00 динара у бруто износу за школску 2019/20.годину, према одлуци Савета родитеља.

7.О начуну функционисања и рада Општинског Савета родитеља  говорила је директорка школе. Општински савет је лепо почео са радом пре две године. У прошлој школској години није било састанака. У нади да ће се са добрим радом и праксом  у овој школској години тај рад наставити, Савет родитеља школе је разматрао и давао предлоге за наше представнике.Предложени су кандидати који желе активно да се укључе у рад.

За Општински савет је  изабрана Биљана Стевановић, а за њеног заменика је предложена Милица Савић.

Закључак: Родитељи су једногласно подржали предлоге наших представника за Општински савет родитеља, а то су Биљана Стевановић и Милица  Савић

8.За овај састанак секретар школе је припремио Правилник о начину организовања екскурзија ученика  и натаве у природи и остале законске новине о којима је говорила директорка школе, па је због тога за чланове комисија за избор најповољнијег понуђача за екскурзије и наставу у природи потребно изабрати и по јеног родеља из сваког разреда. Родитељи су по разредима дави предлоге за своје представнике. И на крају констатовано је следеће:

Представници родитеља који ће бити и чланови комисија за избор су:

1.Марија Николић- представник родитеља 1. разреда

2.Марија Кулезић- представник родитеља 2. разреда

3.Драгана Пуртић- представник родитеља 3. разреда

4.Ивана Јовановић- представник родитеља 4. разреда

5.Никола Терзић- представник родитеља 5. разреда

6.Александар Поповић- представник родитеља 6. разреда

7.Биљана Стевановић- представник родитеља 7.разреда

8.Ђорђе Костадиновић- представник родитеља 8. разреда

 

9.Директорка Весна Панић је  упознала родитеље са  бројем ученика са којима се ради по ИОП-у.

По ИОП-у 1и 2 ради се са 3 ученика, по ИОП-у 3 ради се са 5 ученика док се индивидуалицаја ради са 7 ученика.

10.И ове године као и претходних најбољи ученици школе се награђују током или на крају школске године. За набавку књига за ову школску годину од оствареног рабата од фотографисања ученика који је на ученичким средствима требало је донети одлуку. Речено је да је потребна сума негде око 53.000,00 јер је од прошле године остало књига јер је набављено више.

Закључак:Родитељи су једногласно донели одлуку да се изврши куповина књига за награде ученицима.

 

- Прилог: Упоређивање  цена за фотографије ученика

 

 

Седница је завршена у 19,05 минута.

 

 

Записничар:                                                                    Председник Савета родитеља:

__________________                                                        ___________________________